Forum


Powrót procedura odwrócona - wezwanie do złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 czy z 26 ust 3?

B.

Bernadeta .....

0

Prowadzę procedurę odwróconą na podst. art.24 aa w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych. Wykonawca, który został oceniony najwyżej złożył wraz z ofertą część wymaganych dokumentów, w tym - wykaz dostaw (pomimo tego, że na dzień składania ofert zamawiający nie żądał tego dokumentu). Niestety wykaz nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wzywa wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1, natomiast na podst. art. 26 ust. 3 \\\\\\\"jeżeli...dokumenty są niekompletne, zawierają błędy... zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym...\\\\\\\"
Poza w/w dokumentami wykonawca będzie jeszcze musiał złożyć katalogi (karty techniczne) potwierdzające spełnianie oferowanych na dzień składania ofert produktów.
Która czynność w zaistniałej sytuacji będzie właściwa:
1. W zaistniałej sytuacji:
- zamawiający ocenia złożone dokumenty i wzywa do uzupełnienia błędnego wykazu dostaw z art. 26 ust. 3, a do złożenia kart technicznych z art. 26.2
2. Z-cy traktuje jako bezprzedmiotowe dokumenty w złożonej ofercie (jakby ich nie było) i wzywa z art. 26 ust. 2 do złożenia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i wymagań w terminie 5 dni od wezwania? Jak wykonawca złoży błędnie dokumenty to dopiero wtedy wzywa do poprawy (uzupełnienia) na podst. art. 26 ust.3 i wyznacza termin uzupełnienia?
3. Zamawiający pyta wykonawcę czy złożone wraz z ofertą dokumenty w tym:
- wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami
są aktualne na dzień składania ofert, czy dotyczą w pełnym zakresie postępowania o udzielenie w/w zamówienia i czy na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający może zbadać, czy wykonawca ten, jako najwyżej oceniony nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Jak wykonawca odpowie mi że tak, to wzywam z art. 26 ust. 3 do poprawy wykazu dostaw, no i do złożenia kart technicznych z 26 ust. 2.
Prowadzę procedurę odwróconą na podst. art.24 aa w przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych. Wykonawca, który został oceniony najwyżej złożył wraz z ofertą część wymaganych dokumentów, w tym - wykaz dostaw (pomimo tego, że na dzień składania ofert zamawiający nie żądał tego dokumentu). Niestety wykaz nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wzywa wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1, natomiast na podst. art. 26 ust. 3 \\\\\\\"jeżeli...dokumenty są niekompletne, zawierają błędy... zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym...\\\\\\\" Poza w/w dokumentami wykonawca będzie jeszcze musiał złożyć katalogi (karty techniczne) potwierdzające spełnianie oferowanych na dzień składania ofert produktów. Która czynność w zaistniałej sytuacji będzie właściwa: 1. W zaistniałej sytuacji: - zamawiający ocenia złożone dokumenty i wzywa do uzupełnienia błędnego wykazu dostaw z art. 26 ust. 3, a do złożenia kart technicznych z art. 26.2 2. Z-cy traktuje jako bezprzedmiotowe dokumenty w złożonej ofercie (jakby ich nie było) i wzywa z art. 26 ust. 2 do złożenia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i wymagań w terminie 5 dni od wezwania? Jak wykonawca złoży błędnie dokumenty to dopiero wtedy wzywa do poprawy (uzupełnienia) na podst. art. 26 ust.3 i wyznacza termin uzupełnienia? 3. Zamawiający pyta wykonawcę czy złożone wraz z ofertą dokumenty w tym: - wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami są aktualne na dzień składania ofert, czy dotyczą w pełnym zakresie postępowania o udzielenie w/w zamówienia i czy na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający może zbadać, czy wykonawca ten, jako najwyżej oceniony nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Jak wykonawca odpowie mi że tak, to wzywam z art. 26 ust. 3 do poprawy wykazu dostaw, no i do złożenia kart technicznych z 26 ust. 2.
1
2016-11-16 10:57 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów na podstawie art 26 ust 2
Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów na podstawie art 26 ust 2
0
2016-11-16 13:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy