Forum


Powrót Czy jest to dzielenie zamówienia

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Robię na żywność kilka oddzielnych przetargów na sukcesywne dostawy, gdzie będzie podpisana umowa na 1 rok np.:
1. mięsa;
2. pieczywa i wyrobów cukierniczych;
3. ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych;
4. mleka i przetworów mlecznych;
5. owoców i warzyw .
Podzielcie się wiedzą jak to wygląda u Was. Czy nie ma znaczenia i czy to nie jest dzielenie zamówienia, jeśli oszacuję dla pieczywa szacunkową wartość zamówienia (będzie to poniżej 30 tyś euro) i odrębnie dla wyrobów cukierniczych (będzie to też poniżej 30 tyś euro). Oddzielne oszacowanie powoduje, że merytoryści chcą zrobić oddzielne zapytania ofertowe dla każdego przedmiotu czyli 1) pieczywa i 2) wyrobów cukierniczych bez stosowania ustawy Pzp.
Czy sposób, że w ramach jednego postępowania, ale w 2 częściach czyli szacuję dla każdej części oddzielne, ale po zsumowaniu wartość szacunkowa zamówienia wychodzi powyżej 30 tyś euro i przeprowadzam przetarg nieograniczony stosując ustawę
Albo jedno postępowanie na pieczywo i wyroby cukiernicze szacuję dla całości i też wychodzi powyżej 30 tyś euro i przeprowadzam przetarg nieograniczony stosując ustawę.
Wiem, że są to różne grupy żywnościowe i jeden wykonawca nie dostarczy mi wszystkich tych grup. Ale też można potraktować to tak, że jeden wykonawca dostarczy mi i pieczywo i wyroby cukiernicze Jeżeli są to różne grupy rodzajowe to czy można każda grupę oddzielnie oszacować i jeśli jest poniżej 30 tyś euro to zrobić to poza przetargiem? Co o tym sądzicie.
Robię na żywność kilka oddzielnych przetargów na sukcesywne dostawy, gdzie będzie podpisana umowa na 1 rok np.: 1. mięsa; 2. pieczywa i wyrobów cukierniczych; 3. ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych; 4. mleka i przetworów mlecznych; 5. owoców i warzyw . Podzielcie się wiedzą jak to wygląda u Was. Czy nie ma znaczenia i czy to nie jest dzielenie zamówienia, jeśli oszacuję dla pieczywa szacunkową wartość zamówienia (będzie to poniżej 30 tyś euro) i odrębnie dla wyrobów cukierniczych (będzie to też poniżej 30 tyś euro). Oddzielne oszacowanie powoduje, że merytoryści chcą zrobić oddzielne zapytania ofertowe dla każdego przedmiotu czyli 1) pieczywa i 2) wyrobów cukierniczych bez stosowania ustawy Pzp. Czy sposób, że w ramach jednego postępowania, ale w 2 częściach czyli szacuję dla każdej części oddzielne, ale po zsumowaniu wartość szacunkowa zamówienia wychodzi powyżej 30 tyś euro i przeprowadzam przetarg nieograniczony stosując ustawę Albo jedno postępowanie na pieczywo i wyroby cukiernicze szacuję dla całości i też wychodzi powyżej 30 tyś euro i przeprowadzam przetarg nieograniczony stosując ustawę. Wiem, że są to różne grupy żywnościowe i jeden wykonawca nie dostarczy mi wszystkich tych grup. Ale też można potraktować to tak, że jeden wykonawca dostarczy mi i pieczywo i wyroby cukiernicze Jeżeli są to różne grupy rodzajowe to czy można każda grupę oddzielnie oszacować i jeśli jest poniżej 30 tyś euro to zrobić to poza przetargiem? Co o tym sądzicie.
0
2016-11-16 20:51 0

M.

Mariusz .....

9

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 8/2013

OPINIE PRAWNE
Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych
Określenie zasady, która pozwalałby zamawiającemu ustalić, kiedy będzie miał do czynienia z jednym zamówieniem, a kiedy z zamówieniami odrębnymi, jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przez zamawiającego czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości. Powyższe ma zasadnicze znaczenie również dla ustalenia ewentualnego wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp, w przypadku gdy wartość zamówienia nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
Zamawiający, podejmując decyzję o nabyciu określonych dostaw w jednym postępowaniu bądź też przeprowadzeniu w tym celu odrębnych procedur powinien kierować się następującymi przesłankami:
Co do zasady, zamawiający w jednym postępowaniu powinien nabywać określonego rodzaju dobra, jeśli zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (element podmiotowy) i gdy posiadają one podobne przeznaczenie lub funkcję, tzw. zamówienia tego samego rodzaju (element przedmiotowy). Ponadto, aby określonego rodzaju zakup możliwy był po przeprowadzeniu jednego postępowania, obok ww. przesłanek konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku tj. istnienie związku czasowego pomiędzy nabywanymi dobrami. Taki związek zachodzi, gdy funkcjonalnie powiązane ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady, powinny być traktowane jako zamówienia odrębne. Tym samym, zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia obejmujące dostawy, które posiadają podobne przeznaczenie i zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę.
W stosunku do nich powinien dokonać opisu przedmiotu zamówienia i oszacować ich wartość.

Odnosząc powyższe do zakupu artykułów spożywczych, podstawowym kryterium decydującym o tym czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi, będzie dostępność produktów u jednego dostawcy. Powyższej oceny zamawiający powinien dokonywać z uwzględnieniem podziału jaki w sposób naturalny istnieje na rynku artykułów spożywczych, tzn. co do zasady odrębne podmioty dostarczają pieczywo, warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, itp. Jeżeli wartość odrębnego zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro, do jego udzielenia przepisy ustawy Pzp nie będą miały zastosowania, ze względu na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 8/2013 OPINIE PRAWNE Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych Określenie zasady, która pozwalałby zamawiającemu ustalić, kiedy będzie miał do czynienia z jednym zamówieniem, a kiedy z zamówieniami odrębnymi, jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przez zamawiającego czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości. Powyższe ma zasadnicze znaczenie również dla ustalenia ewentualnego wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp, w przypadku gdy wartość zamówienia nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zamawiający, podejmując decyzję o nabyciu określonych dostaw w jednym postępowaniu bądź też przeprowadzeniu w tym celu odrębnych procedur powinien kierować się następującymi przesłankami: Co do zasady, zamawiający w jednym postępowaniu powinien nabywać określonego rodzaju dobra, jeśli zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (element podmiotowy) i gdy posiadają one podobne przeznaczenie lub funkcję, tzw. zamówienia tego samego rodzaju (element przedmiotowy). Ponadto, aby określonego rodzaju zakup możliwy był po przeprowadzeniu jednego postępowania, obok ww. przesłanek konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku tj. istnienie związku czasowego pomiędzy nabywanymi dobrami. Taki związek zachodzi, gdy funkcjonalnie powiązane ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady, powinny być traktowane jako zamówienia odrębne. Tym samym, zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia obejmujące dostawy, które posiadają podobne przeznaczenie i zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. W stosunku do nich powinien dokonać opisu przedmiotu zamówienia i oszacować ich wartość. Odnosząc powyższe do zakupu artykułów spożywczych, podstawowym kryterium decydującym o tym czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi, będzie dostępność produktów u jednego dostawcy. Powyższej oceny zamawiający powinien dokonywać z uwzględnieniem podziału jaki w sposób naturalny istnieje na rynku artykułów spożywczych, tzn. co do zasady odrębne podmioty dostarczają pieczywo, warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, itp. Jeżeli wartość odrębnego zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro, do jego udzielenia przepisy ustawy Pzp nie będą miały zastosowania, ze względu na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
1
2016-11-17 06:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy