Forum


Powrót Żądanie Jedz,a od kiedy?

A.

Anna .....

0

Witam serdecznie, Mam wątpliwości czy powinniśmy, w obecnym porządku prawnym, żądać także od Wykonawców JEDZ-a? Kilka faktów o samym postępowaniu. Jesteśmy zamawiającym sektorowym. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w UPUE dnia 15.04.2016 r. Ogłoszenie zostało opublikowane 20.04.2016 i także w tym dniu zamieszczono SIWZ. Zamówienie jest dofinansowywane z środków UE z programu na lata 2014 - 2020. Nie mogliśmy czekać z wszczęciem postępowania do znowelizowania ustawy PZP. I w ogłoszeniu i w SIWZ Zamawiający zastosował się do ustawy PZP żądając złożenia wraz z ofertą konkretnych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym; 7) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Moje pytanie czy w tym konkretnym przypadku powinniśmy żądać jeszcze dodatkowo JEDZ'a? Czy w przypadku jego nieżądania możemy oczekiwać korekt finansowych ? Czy należałoby sporządzić sprostowanie do ogłoszenia i zmodyfikować SIWZ o dodatkowy dokument, jakim jest JEDZ. Proszę o pomoc. Komunikat UZP nie do końca wyjaśnia zasady stosowania (żądania) samego JEDZ'a.
Witam serdecznie, Mam wątpliwości czy powinniśmy, w obecnym porządku prawnym, żądać także od Wykonawców JEDZ-a? Kilka faktów o samym postępowaniu. Jesteśmy zamawiającym sektorowym. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w UPUE dnia 15.04.2016 r. Ogłoszenie zostało opublikowane 20.04.2016 i także w tym dniu zamieszczono SIWZ. Zamówienie jest dofinansowywane z środków UE z programu na lata 2014 - 2020. Nie mogliśmy czekać z wszczęciem postępowania do znowelizowania ustawy PZP. I w ogłoszeniu i w SIWZ Zamawiający zastosował się do ustawy PZP żądając złożenia wraz z ofertą konkretnych dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym; 7) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Moje pytanie czy w tym konkretnym przypadku powinniśmy żądać jeszcze dodatkowo JEDZ'a? Czy w przypadku jego nieżądania możemy oczekiwać korekt finansowych ? Czy należałoby sporządzić sprostowanie do ogłoszenia i zmodyfikować SIWZ o dodatkowy dokument, jakim jest JEDZ. Proszę o pomoc. Komunikat UZP nie do końca wyjaśnia zasady stosowania (żądania) samego JEDZ'a.
0
2016-05-06 11:12 0

K.

Katarzyna .....

1

Moim zdaniem skoro ogłoszenie do DUUE zostało przesłane w dniu 15.04.2016 powinniście stosować się do przepisów, które obowiązywały w dniu przesłania
Moim zdaniem skoro ogłoszenie do DUUE zostało przesłane w dniu 15.04.2016 powinniście stosować się do przepisów, które obowiązywały w dniu przesłania
1
2016-05-08 21:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy