Forum


Powrót zamówienia uzupełniające po nowelizacji

J.

Janusz .....

0

załóżmy że jest już po wejściu nowelizacji

Czy ktoś wie jak udzielić zamówienia uzupełniającego (po wejściu w życie nowych przepisów) w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające, które było przewidziane w postepowaniu podstawowym na obecnych przepisach.

W projektowanej zmianie mamy art. 67 ust. 1 .6

"6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita szacunkowa wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości; w podstawowym projekcie należy wskazać zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone;

Więc problem w tym, że w podstawowym zamówieniu nie zostały określone ,,warunki na jakich zostaną one udzielone", bo nie było (nie ma) takiego wymogu jeszcze.

Czy na bazie nowych przepisów będzie można udzielić takiego zamówienia uzupełniającego, nawiązującego do zamówienia podstawowego udzielonego wg starych (obecnych jeszcze) przepisów?
załóżmy że jest już po wejściu nowelizacji Czy ktoś wie jak udzielić zamówienia uzupełniającego (po wejściu w życie nowych przepisów) w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające, które było przewidziane w postepowaniu podstawowym na obecnych przepisach. W projektowanej zmianie mamy art. 67 ust. 1 .6 "6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita szacunkowa wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości; w podstawowym projekcie należy wskazać zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone; Więc problem w tym, że w podstawowym zamówieniu nie zostały określone ,,warunki na jakich zostaną one udzielone", bo nie było (nie ma) takiego wymogu jeszcze. Czy na bazie nowych przepisów będzie można udzielić takiego zamówienia uzupełniającego, nawiązującego do zamówienia podstawowego udzielonego wg starych (obecnych jeszcze) przepisów?
0
2016-05-09 08:52 0

M.

Mariusz .....

22

Muszę przyznać, że przepis został niezręcznie zredagowany. Jeżeli prawodawca chciał, aby wskazanie zakresu usług stanowiło przesłankę udzielenia zamówienia to powinien napisać "jeżeli takie zamówienia było przewidziane [...] oraz w opisie wskazano ... zakres usług". Użyta forma powoduje, że co najmniej można mieć wątpliwości czy wskazanie zakresu usług i warunków jest przesłanką udzielenia zamówienia czy tylko odrębnie sformułowanym wymaganiem, którego niespełnienie stanowiło będzie naruszenie ustawy ale nie będzie skutkowało już niemożliwością udzielenia zamówienia... Mimo wszystko z ostrożności, oraz biorąc pod uwagę, że zapis ten znajduje się w art. 67 ust.1, gdzie generalnie zdefiniowano przesłanki udzielenia zamówienia, jednak byłbym za uznaniem konieczności uwzględnienia ww. wymagań. Wówczas odpowiedź na pytanie byłaby jednoznaczna: nie, nie będzie można udzielić takiego zamówienia jeżeli nie wskazano zakresu usług oraz warunków, na jakich zostaną one udzielone.
Muszę przyznać, że przepis został niezręcznie zredagowany. Jeżeli prawodawca chciał, aby wskazanie zakresu usług stanowiło przesłankę udzielenia zamówienia to powinien napisać "jeżeli takie zamówienia było przewidziane [...] oraz w opisie wskazano ... zakres usług". Użyta forma powoduje, że co najmniej można mieć wątpliwości czy wskazanie zakresu usług i warunków jest przesłanką udzielenia zamówienia czy tylko odrębnie sformułowanym wymaganiem, którego niespełnienie stanowiło będzie naruszenie ustawy ale nie będzie skutkowało już niemożliwością udzielenia zamówienia... Mimo wszystko z ostrożności, oraz biorąc pod uwagę, że zapis ten znajduje się w art. 67 ust.1, gdzie generalnie zdefiniowano przesłanki udzielenia zamówienia, jednak byłbym za uznaniem konieczności uwzględnienia ww. wymagań. Wówczas odpowiedź na pytanie byłaby jednoznaczna: nie, nie będzie można udzielić takiego zamówienia jeżeli nie wskazano zakresu usług oraz warunków, na jakich zostaną one udzielone.
1
2016-05-24 09:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy