Forum


Powrót wypełnianie ogłoszenia o zamówieniu

M.

Magdalena .....

4

Witam,
Mam problem z pytaniem w dziale III.1.3.: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
o co chodzi ?
Czy mając zapis w SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powinnam zaznaczyć to na TAK.
Witam, Mam problem z pytaniem w dziale III.1.3.: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. o co chodzi ? Czy mając zapis w SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powinnam zaznaczyć to na TAK.
1
2016-12-19 07:17 0

K.

Karolina .....

13

Nie, to chodzi o sytuację, gdy w SIWZ żądamy, aby wykonawcy dysponowali osobami o określonym doświadczeniu i kwalifikacjach i chcemy wykazu takich osób wraz z ofertą.
Nie, to chodzi o sytuację, gdy w SIWZ żądamy, aby wykonawcy dysponowali osobami o określonym doświadczeniu i kwalifikacjach i chcemy wykazu takich osób wraz z ofertą.
1
2016-12-20 10:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy