Forum


Powrót odwołanie

V.

Violetta .....

3

Witam! Mam dwa pytania dotyczące tego samego postępowania z podziałem na części: I. Dotyczy części I: Zamawiający w formularzu cenowym wpisał stawkę podatku Vat 8%, popełniając błąd, którego nie wychwycił podczas sporządzania SIWZ ani podczas badania ofert. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług właściwa stawka podatku Vat wynosi 23%. Wykonawca A zastosował Vat wskazany przez Zamawiającego, czyli 8%. Trzy z pozostałych firm, które złożyły oferty zmieniły Vat samodzielnie na 23%. Dwie firmy wniosły odwołanie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Firma X i Y zarzuciły Zamawiającemu, że nie odrzucił oferty Wykonawcy A, który zastosował stawkę podatku Vat 8% , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiły trzy firmy. KIO wyznaczyła termin rozprawy. Na dzień przed tym terminem odwołujący X i Y wycofały odwołania. Pytanie: Czy Zamawiający powinien poprawić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3, jako inna omyłka polegająca na niezgodności przyjętej w ofercie stawki Vat ze stawka zawartą w SIWZ ? Jaki artykuł pzp uprawnia mnie do dokonania takiej poprawki jeżeli dokonano już wyboru oferty najkorzystniejszej ? Nadmieniam, że po przeliczeniu oferta najkorzystniejsza pozostaje ta sama. A może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ? II. Dotyczy części II: Firma Y zarzuciła Zamawiającemu, że nie wykluczył z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2a pzp Wykonawcy B. Odwołujący podaje, że nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum, czyli wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy, miało miejsce przy realizacji dwóch różnych umów świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających i polegało na: a) nieprawidłowym, niepełnym, sprzecznym z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ wymiarze świadczonej pracy czyli na niepodjęciu przez Wykonawcę zadań do jakich był zobowiązany w umowie, na skutek czego Zamawiający zmuszony został do zorganizowania sprzątania we własnym zakresie za cenę wyższą niż ta, którą zapłaciłby, gdyby Wykonawca wykonał zobowiązanie umowne. Na potwierdzenie Odwołujący przedstawił wraz z odwołaniem:  Umowę  Wezwanie  Notę księgową  Wyrok Sądu Rejonowego b) Rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym ze względu na niezastosowanie środków wymienionych na liście preparatów, bądź zastosowanie innych niespełniających wymagań Zamawiającego środków Na potwierdzenie Odwołujący przedstawił wraz z odwołaniem:  Umowę  Rozwiązanie umowy Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiły trzy firmy. KIO wyznaczyła termin rozprawy. Na dzień przed tym terminem odwołujący X i Y wycofały odwołania. Pytanie: W piśmie procesowym przystępującego do postępowania Wykonawca B podnosi zarzut Odwołującego co do poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przedstawiając wyroki KIO, w których Izba uznała min., że momentem, na jaki Wykonawca powinien naprawić szkodę powstała w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązać się do ich naprawienia, winien być termin składania ofert. Wykonawca podnosi, że w dniu 26 stycznia 2016 r. naprawił szkodę. Zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądowym karę umowną zapłacił „dobrowolnie” w całości tj. bez wezwania ze strony Zamawiającego, bez konieczności wezwania egzekucyjnego. Na dowód Wykonawca załącza fragment orzeczenia. Wyjaśnienia Wykonawcy są dość obszerne. Zamawiający powziął wiedzę o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę B dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej w odwołaniu jednej z Firm. Czy Zamawiający na tym etapie tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej, po wniesieniu odwołania i po odstąpieniu od odwołania może lub czy powinien wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie podjętych przez niego „środków naprawczych”. A może nie powinien nic robić, pozostawić wybór i podpisać umowę?
Witam! Mam dwa pytania dotyczące tego samego postępowania z podziałem na części: I. Dotyczy części I: Zamawiający w formularzu cenowym wpisał stawkę podatku Vat 8%, popełniając błąd, którego nie wychwycił podczas sporządzania SIWZ ani podczas badania ofert. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług właściwa stawka podatku Vat wynosi 23%. Wykonawca A zastosował Vat wskazany przez Zamawiającego, czyli 8%. Trzy z pozostałych firm, które złożyły oferty zmieniły Vat samodzielnie na 23%. Dwie firmy wniosły odwołanie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Firma X i Y zarzuciły Zamawiającemu, że nie odrzucił oferty Wykonawcy A, który zastosował stawkę podatku Vat 8% , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiły trzy firmy. KIO wyznaczyła termin rozprawy. Na dzień przed tym terminem odwołujący X i Y wycofały odwołania. Pytanie: Czy Zamawiający powinien poprawić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3, jako inna omyłka polegająca na niezgodności przyjętej w ofercie stawki Vat ze stawka zawartą w SIWZ ? Jaki artykuł pzp uprawnia mnie do dokonania takiej poprawki jeżeli dokonano już wyboru oferty najkorzystniejszej ? Nadmieniam, że po przeliczeniu oferta najkorzystniejsza pozostaje ta sama. A może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ? II. Dotyczy części II: Firma Y zarzuciła Zamawiającemu, że nie wykluczył z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2a pzp Wykonawcy B. Odwołujący podaje, że nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum, czyli wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy, miało miejsce przy realizacji dwóch różnych umów świadczonych na rzecz dwóch różnych Zamawiających i polegało na: a) nieprawidłowym, niepełnym, sprzecznym z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ wymiarze świadczonej pracy czyli na niepodjęciu przez Wykonawcę zadań do jakich był zobowiązany w umowie, na skutek czego Zamawiający zmuszony został do zorganizowania sprzątania we własnym zakresie za cenę wyższą niż ta, którą zapłaciłby, gdyby Wykonawca wykonał zobowiązanie umowne. Na potwierdzenie Odwołujący przedstawił wraz z odwołaniem:  Umowę  Wezwanie  Notę księgową  Wyrok Sądu Rejonowego b) Rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym ze względu na niezastosowanie środków wymienionych na liście preparatów, bądź zastosowanie innych niespełniających wymagań Zamawiającego środków Na potwierdzenie Odwołujący przedstawił wraz z odwołaniem:  Umowę  Rozwiązanie umowy Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiły trzy firmy. KIO wyznaczyła termin rozprawy. Na dzień przed tym terminem odwołujący X i Y wycofały odwołania. Pytanie: W piśmie procesowym przystępującego do postępowania Wykonawca B podnosi zarzut Odwołującego co do poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przedstawiając wyroki KIO, w których Izba uznała min., że momentem, na jaki Wykonawca powinien naprawić szkodę powstała w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązać się do ich naprawienia, winien być termin składania ofert. Wykonawca podnosi, że w dniu 26 stycznia 2016 r. naprawił szkodę. Zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądowym karę umowną zapłacił „dobrowolnie” w całości tj. bez wezwania ze strony Zamawiającego, bez konieczności wezwania egzekucyjnego. Na dowód Wykonawca załącza fragment orzeczenia. Wyjaśnienia Wykonawcy są dość obszerne. Zamawiający powziął wiedzę o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę B dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej w odwołaniu jednej z Firm. Czy Zamawiający na tym etapie tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej, po wniesieniu odwołania i po odstąpieniu od odwołania może lub czy powinien wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie podjętych przez niego „środków naprawczych”. A może nie powinien nic robić, pozostawić wybór i podpisać umowę?
1
2016-05-23 06:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy