Forum


Powrót żadanie opłaconej polisy przed podpisaniem umowy

A.

Anna .....

29

Czy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przed podpisaniem umowy przedstawienia opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ...... zł. na okres obowiązywania umowy.

Chodzi mi o to, czy można żądać na okres obowiązywania umowy?
Czy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przed podpisaniem umowy przedstawienia opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ...... zł. na okres obowiązywania umowy. Chodzi mi o to, czy można żądać na okres obowiązywania umowy?
0
2016-05-23 10:16 0

K.

Katarzyna .....

1

proponuję taki zapis: Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż................ zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz potwierdzeniem uiszczenia należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia na wskazanych warunkach do końca okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót będących Przedmiotem umowy. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na minimum........ dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres oraz dostarczać Zamawiającemu stosowne potwierdzenia uiszczenia należnej składki ubezpieczeniowej. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przedłożona polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia powinien potwierdzać objęcie ochroną ubezpieczeniową również odpowiedzialność za podwykonawców.
proponuję taki zapis: Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż................ zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz potwierdzeniem uiszczenia należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia na wskazanych warunkach do końca okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości robót będących Przedmiotem umowy. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na minimum........ dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres oraz dostarczać Zamawiającemu stosowne potwierdzenia uiszczenia należnej składki ubezpieczeniowej. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców przedłożona polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia powinien potwierdzać objęcie ochroną ubezpieczeniową również odpowiedzialność za podwykonawców.
1
2016-05-23 13:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy