Forum


Powrót Konsorcjum - spełnienie warunków i pełnomocnictwo

J.

Joanna .....

3

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ofertę złożyło konsorcjum firm A i B, które wspólnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Do oferty dołączone jest pełnomocnictwo, w którym firma A upoważnia firmę B do występowania w roli Lidera konsorcjum a w przypadku udzielenia zamówienia do \"podpisania umowy z Zamawiającym, reprezentowania wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę w czasie realizacji inwestycji, zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów, wyłącznego występowania w realizacji kontraktu [...]\". Nadmienić należy, że firma B samodzielnie nie posiada wymaganego doświadczenia, a z pełnomocnictwa - w mojej ocenie - wynika, że firma A być może wcale się na placu budowy nie pokaże. Co z tym zrobić?
W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ofertę złożyło konsorcjum firm A i B, które wspólnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Do oferty dołączone jest pełnomocnictwo, w którym firma A upoważnia firmę B do występowania w roli Lidera konsorcjum a w przypadku udzielenia zamówienia do \"podpisania umowy z Zamawiającym, reprezentowania wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę w czasie realizacji inwestycji, zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów, wyłącznego występowania w realizacji kontraktu [...]\". Nadmienić należy, że firma B samodzielnie nie posiada wymaganego doświadczenia, a z pełnomocnictwa - w mojej ocenie - wynika, że firma A być może wcale się na placu budowy nie pokaże. Co z tym zrobić?
1
2016-06-02 13:21 0

AN

Anna Nyrek-Koczkodaj

1

W orzecznictwie podejście do tematu sumowania wiedzy i doświadczenia przez członków konsorcjum jest bardzo różne i każdy sam musi przeanalizować dany przypadek i zastanowić się jak ocenić wykazany warunek przez całe konsorcjum:
Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wyrok z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt VIII Ga 327/14: "Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postepowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione".
Wyrok KIO z 7 sierpnia 2014 roku, sygn. akt 1495/14: "Warunek postawiony przez zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienie winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane".
W orzecznictwie podejście do tematu sumowania wiedzy i doświadczenia przez członków konsorcjum jest bardzo różne i każdy sam musi przeanalizować dany przypadek i zastanowić się jak ocenić wykazany warunek przez całe konsorcjum: Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wyrok z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt VIII Ga 327/14: "Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postepowaniu nie może być jednak – w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie – jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Rozdzielanie wskazanego warunku wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany przez Skarżącego na obecnym etapie postępowania – mając na uwadze jednoznacznie postawione w tym względzie w SIWZ wymagania, co podkreślono na wstępie rozważań - nie może być uznane za uprawnione". Wyrok KIO z 7 sierpnia 2014 roku, sygn. akt 1495/14: "Warunek postawiony przez zamawiającego na gruncie analizowanej sprawy obejmuje wykonanie dwóch robót o określonym zakresie i wartości. Wykonawca zamierzający ubiegać się o zamówienie winien zatem wykonać dwie takie roboty, jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Konsorcjum, do którego odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy, dla wykazania spełnienia tak opisanego warunku powinno zatem znaleźć się w sytuacji takiej jak wykonawca, który dwa razy wykonał wymagane zadanie. Sumowanie robót wykonanych przez dwa różne podmioty wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarza takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. Żaden z tych podmiotów, poprzez zawiązanie konsorcjum nie zwielokrotnił swojego doświadczenia, nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone roboty budowlane".
0
2016-06-03 07:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy