Forum


Powrót Oryginał, czy kopia za zgodność z oryginałem

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Jeśli żądacie na spełnianie warunku w SIWZ (ja tak piszę):

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
przy czym:
• w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną.
• Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
To piszecie, że ww. (ten wykaz usług) dokument należy złożyć w oryginale, tak? Nie wiem z czego to wynika?
Jeśli żądacie na spełnianie warunku w SIWZ (ja tak piszę): wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. To piszecie, że ww. (ten wykaz usług) dokument należy złożyć w oryginale, tak? Nie wiem z czego to wynika?
1
2017-03-03 10:16 0

B.

Beata .....

48

Wykaz usług w rozporządzeniu jest wymieniony w par 2 ust 4 że wykaz jest dokumentem (choć wg mnie to raczej oświadczenie). A w par.14 ust 2 mowa jest o tym że dokumenty te mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jest to nielogiczne ale wg mnie skoro ustawodawca dopuszcza kopie to nie możemy się upierać i wpisywać do siwz że żądamy oryginału.
Wykaz usług w rozporządzeniu jest wymieniony w par 2 ust 4 że wykaz jest dokumentem (choć wg mnie to raczej oświadczenie). A w par.14 ust 2 mowa jest o tym że dokumenty te mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jest to nielogiczne ale wg mnie skoro ustawodawca dopuszcza kopie to nie możemy się upierać i wpisywać do siwz że żądamy oryginału.
1
2017-03-03 12:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy