Forum


Powrót roboty budowlane - potwierdzenie wykonania

Małgorzata Łabanowska

2

Wykonawca złożył do oferty wykaz wykonanych robót oraz protokół odbioru robót w którym napisano, że robota została odebrana po terminie a wykonawca z tego tytułu zapłacił karę umowną. Czy można uznać, że wykonawca wykonał tą robotę w sposób należyty i prawidłowo ją ukończył? Czy jest definicja która wyjaśnia co należy rozumieć przez prawidłowe ukończenie roboty? Czy w tym pojęciu mieści się również terminowe wykonanie roboty?
Wykonawca złożył do oferty wykaz wykonanych robót oraz protokół odbioru robót w którym napisano, że robota została odebrana po terminie a wykonawca z tego tytułu zapłacił karę umowną. Czy można uznać, że wykonawca wykonał tą robotę w sposób należyty i prawidłowo ją ukończył? Czy jest definicja która wyjaśnia co należy rozumieć przez prawidłowe ukończenie roboty? Czy w tym pojęciu mieści się również terminowe wykonanie roboty?
0
2016-06-20 10:34 0

H.

Hanna .....

0

Skoro wykonawca zapłacił karę umowną to wina leży po stronie wykonawcy i można stwierdzić że umowę wykonał nienależycie. O nienależytym wykonaniu zamówienia można mówić w aspekcie: a) niezachowania terminu, czyli zwłoki w spełnieniu świadczenia (np. przekroczenie terminu dostawy, usługi, niedochowanie terminu oddania robót), b) niewłaściwego miejsca spełnienia świadczenia, c) wadliwości świadczenia pod względem jakości w szerokim rozumieniu tego słowa, (np. rzecz uszkodzona, czy pozbawiona istotnych elementów, niewłaściwe wykonanie usługi, nieprawidłowe dostarczenie dostawy, niezawiadomienie o przesłaniu lub nadejściu przesyłki itd.).

Wśród dokumentów, które mogą potwierdzać fakt niewykonania zamówienia lub wykonania go z nienależytą starannością, można w szczególności wymienić: protokół odbioru robót z zastrzeżeniami co do ich jakości, wezwanie do usunięcia istotnych wad dzieła, wezwanie do zapłaty kary umownej, uznanie roszczeń z tytułu rękojmi itp. Z całą pewnością Zamawiający, u którego Wykonawca wykonał zamówienie z przekroczeniem terminu na jego zrealizowanie i zapłacił z tego tytułu kary umowne, nie będzie mógł wystawić temu Wykonawcy dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.
Skoro wykonawca zapłacił karę umowną to wina leży po stronie wykonawcy i można stwierdzić że umowę wykonał nienależycie. O nienależytym wykonaniu zamówienia można mówić w aspekcie: a) niezachowania terminu, czyli zwłoki w spełnieniu świadczenia (np. przekroczenie terminu dostawy, usługi, niedochowanie terminu oddania robót), b) niewłaściwego miejsca spełnienia świadczenia, c) wadliwości świadczenia pod względem jakości w szerokim rozumieniu tego słowa, (np. rzecz uszkodzona, czy pozbawiona istotnych elementów, niewłaściwe wykonanie usługi, nieprawidłowe dostarczenie dostawy, niezawiadomienie o przesłaniu lub nadejściu przesyłki itd.). Wśród dokumentów, które mogą potwierdzać fakt niewykonania zamówienia lub wykonania go z nienależytą starannością, można w szczególności wymienić: protokół odbioru robót z zastrzeżeniami co do ich jakości, wezwanie do usunięcia istotnych wad dzieła, wezwanie do zapłaty kary umownej, uznanie roszczeń z tytułu rękojmi itp. Z całą pewnością Zamawiający, u którego Wykonawca wykonał zamówienie z przekroczeniem terminu na jego zrealizowanie i zapłacił z tego tytułu kary umowne, nie będzie mógł wystawić temu Wykonawcy dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.
1
2016-06-20 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy