Forum


Powrót dokumenty od wykonawcy zagraniczego w przetargu nieograniczonym

K.

Karolina .....

85

Witam przetarg nieograniczony, wartość mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 zamawiający może, ale nie musi wzywać wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. Nie przewiduję w postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia oraz nie żądam dokumentów z par. 5 rozporządzenia na potwierdzenie art. 25 ust1, czyli polegam na samym oświadczeniu wstępnym wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wobec powyższego zapisy te nie mają również zastosowania do podmiotów zagranicznych, czyli podmiot zagraniczny tez składa tylko oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Czy dobrze myślę?
Witam przetarg nieograniczony, wartość mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 zamawiający może, ale nie musi wzywać wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. Nie przewiduję w postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia oraz nie żądam dokumentów z par. 5 rozporządzenia na potwierdzenie art. 25 ust1, czyli polegam na samym oświadczeniu wstępnym wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wobec powyższego zapisy te nie mają również zastosowania do podmiotów zagranicznych, czyli podmiot zagraniczny tez składa tylko oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Czy dobrze myślę?
1
2017-03-21 09:56 0

M.

Mariusz .....

22

Jeśli nie żądano w SIWZ żadnych dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia,
to tak.
Jeśli nie żądano w SIWZ żadnych dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia, to tak.
1
2017-03-21 14:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy