Forum


Powrót Dokumenty na brak podstaw do wykluczenia

J.

Jacek .....

0

Czy ktoś z szanownych forumowiczów może przypisać dokument z rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów do przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 - czyli:
art. 24 ust. 1 pkt. 13 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 14 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 16 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 17 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 18 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 19 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 20 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 21 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 3 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 4 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów
art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może przypisać dokument z rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów do przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 - czyli: art. 24 ust. 1 pkt. 13 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 14 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 16 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 17 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 18 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 19 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 20 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 21 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 2 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 3 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 4 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 5 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 6 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 7 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP - par. 5 pkt..... rozporządzenia ws. rodzaju dokumentów.
1
2017-03-22 10:10 0

A.

Agnieszka .....

69

Poniżej publikujemy tabelę przesłanek wykluczenia z przyporządkowanymi im dokumentami z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
Określając fakultatywne przesłanki wykluczenia, zamawiający powinien wskazać, jakie oświadczenie lub dokumenty będą służyły sprawdzeniu tych przesłanek.
Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1020) wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawcy składają:
• wstępne potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w zależności od trybu także kryteria selekcji,
• w przypadku zamówień powyżej progów unijnych – wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówień – JEDZ (art. 25a ust 1 i 2 ustawy Pzp).
Jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wówczas aby wykazać, że:
• nie podlegają one wykluczeniu oraz
• spełniają określone warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji
składa także JEDZ lub oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
Innych dokumentów i oświadczeń zamawiający żąda lub może żądać (w postępowaniach podprogowych) od wykonawcy, którego ofertę najwyżej ocenił.
Fakultatywne i obowiązkowe przesłanki wykluczenia
oraz dokumenty na potwierdzenie braku ich zaistnienia
Podstawa prawna wykluczenia Przesłanka wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (przesłanki obligatoryjne)/ Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę (przesłanki fakultatywne): Dokumenty/oświadczenia Rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Komentarz
Art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp
(przesłanka obligatoryjna) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1
Art. 24 ust. 1 pkt 14 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej bądź prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1
Art. 24 ust. 1 pkt 15 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami albo zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami bądź zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu § 5 pkt 2, 3, 5
Art. 24 ust. 1 pkt 16 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria (kryteria selekcji) lub który zataił te informacje bądź nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdzi w postępowaniu, że dany wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził go w błąd. Wymagane jest, by nastąpiło to przy przedstawieniu informacji, że oferent nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. Przesłanka ma zastosowanie także wtedy, gdy wykonawca zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Art. 24 ust. 1 pkt 17 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdzi w postępowaniu, że dany wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd i mogą mieć one istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu.
Art. 24 ust. 1 pkt 18 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, które mogą mu dać przewagę w postępowaniu --- ---- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził w postępowaniu, że dany wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na jego czynności lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Art. 24 ust. 1 pkt 19 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że do postępowania przystąpił wykonawca, który brał udział w czynnościach przygotowawczych lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania. Przesłanka nie ma zastosowania, jeśli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy.
Art. 24 ust. 1 pkt 20 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że wykonawca z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający musi być w stanie wykazać tę okoliczność (dowolnymi środkami dowodowymi).
Art. 24 ust. 1 pkt 21 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1
Art. 24 ust. 1 pkt 22 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, wobec którego tytułem środka zapobiegawczego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne § 5 pkt 6
Art. 24 ust. 1 pkt 23 (przesłanka obligatoryjna) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że jego powiązania z innym wykonawcą nie zakłócają konkurencji w postępowaniu § 5 pkt 10 Przesłankę wykluczenia bada się na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wymaganych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
Art. 24 ust. 5 pkt 1 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. ze zm.) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji § 5 pkt 4
Art. 24 ust. 5 pkt 2 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że w postępowaniu jest wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Chodzi w szczególności o sytuacje, w których wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający musi być w stanie wykazać te okoliczności za pomocą stosownych środków dowodowych.
Art. 24 ust. 5 pkt 3 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę, jeżeli on sam lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do jego reprezentowania pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
- zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- członkami komisji przetargowej,
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy --- ---
Art. 24 ust. 5 pkt 4 (przesłanka fakultatywna) wykonawca który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania --- ---
Art. 24 ust. 5 pkt 5 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 zł - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy § 5 pkt 1, 7
Art. 24 ust. 5 pkt 6 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej bądź prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5; - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy § 5 pkt 1, 7
Art. 24 ust. 1 pkt 7 (przesłanka fakultatywna) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 zł Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp § 5 pkt 8
Art. 24 ust. 1 pkt 8 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu § 5 pkt, 2, 3, 9
Poniżej publikujemy tabelę przesłanek wykluczenia z przyporządkowanymi im dokumentami z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Określając fakultatywne przesłanki wykluczenia, zamawiający powinien wskazać, jakie oświadczenie lub dokumenty będą służyły sprawdzeniu tych przesłanek. Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1020) wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawcy składają: • wstępne potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w zależności od trybu także kryteria selekcji, • w przypadku zamówień powyżej progów unijnych – wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówień – JEDZ (art. 25a ust 1 i 2 ustawy Pzp). Jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wówczas aby wykazać, że: • nie podlegają one wykluczeniu oraz • spełniają określone warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji składa także JEDZ lub oświadczenia dotyczące tych podmiotów. Innych dokumentów i oświadczeń zamawiający żąda lub może żądać (w postępowaniach podprogowych) od wykonawcy, którego ofertę najwyżej ocenił. Fakultatywne i obowiązkowe przesłanki wykluczenia oraz dokumenty na potwierdzenie braku ich zaistnienia Podstawa prawna wykluczenia Przesłanka wykluczenia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (przesłanki obligatoryjne)/ Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę (przesłanki fakultatywne): Dokumenty/oświadczenia Rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Komentarz Art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1 Art. 24 ust. 1 pkt 14 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej bądź prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1 Art. 24 ust. 1 pkt 15 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami albo zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami bądź zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu § 5 pkt 2, 3, 5 Art. 24 ust. 1 pkt 16 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria (kryteria selekcji) lub który zataił te informacje bądź nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdzi w postępowaniu, że dany wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził go w błąd. Wymagane jest, by nastąpiło to przy przedstawieniu informacji, że oferent nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. Przesłanka ma zastosowanie także wtedy, gdy wykonawca zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Art. 24 ust. 1 pkt 17 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdzi w postępowaniu, że dany wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd i mogą mieć one istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu. Art. 24 ust. 1 pkt 18 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, które mogą mu dać przewagę w postępowaniu --- ---- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził w postępowaniu, że dany wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na jego czynności lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia Art. 24 ust. 1 pkt 19 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że do postępowania przystąpił wykonawca, który brał udział w czynnościach przygotowawczych lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania. Przesłanka nie ma zastosowania, jeśli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. Art. 24 ust. 1 pkt 20 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że wykonawca z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający musi być w stanie wykazać tę okoliczność (dowolnymi środkami dowodowymi). Art. 24 ust. 1 pkt 21 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu § 5 pkt 1 Art. 24 ust. 1 pkt 22 (przesłanka obligatoryjna) wykonawcę, wobec którego tytułem środka zapobiegawczego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne § 5 pkt 6 Art. 24 ust. 1 pkt 23 (przesłanka obligatoryjna) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że jego powiązania z innym wykonawcą nie zakłócają konkurencji w postępowaniu § 5 pkt 10 Przesłankę wykluczenia bada się na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wymaganych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Art. 24 ust. 5 pkt 1 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. ze zm.) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji § 5 pkt 4 Art. 24 ust. 5 pkt 2 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych --- --- Przesłanka ma zastosowanie, jeśli zamawiający stwierdził, że w postępowaniu jest wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Chodzi w szczególności o sytuacje, w których wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający musi być w stanie wykazać te okoliczności za pomocą stosownych środków dowodowych. Art. 24 ust. 5 pkt 3 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę, jeżeli on sam lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do jego reprezentowania pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: - zamawiającym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, - członkami komisji przetargowej, - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy --- --- Art. 24 ust. 5 pkt 4 (przesłanka fakultatywna) wykonawca który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania --- --- Art. 24 ust. 5 pkt 5 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 zł - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy § 5 pkt 1, 7 Art. 24 ust. 5 pkt 6 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej bądź prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5; - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy § 5 pkt 1, 7 Art. 24 ust. 1 pkt 7 (przesłanka fakultatywna) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 zł Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp § 5 pkt 8 Art. 24 ust. 1 pkt 8 (przesłanka fakultatywna) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 716), - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu § 5 pkt, 2, 3, 9
0
2017-03-22 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy