Forum


Powrót zamówienia na usługi społeczne

MS

Małgorzata Szerszeń

0

Zgodnie z art. 138g znowelizowanej ustawy PZP przepisy działu III rozdziału 6 tej ustawy stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zwane dalej "zamówieniami na usługi społeczne", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Z kolei, art. 138o ustawy PZP stanowi, że jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4.

W związku z brzmieniem ww. przepisów, nasuwa się pytanie w jakim zakresie w przypadku zamówień na usługi społeczne należy stosować art. 138o ustawy PZP? Mianowicie, przepis ten nie reguluje kwestii od jakiego minimalnego progu jego zastosowanie byłoby dla zamawiającego obowiązkowe. Wskazuje raczej na możliwość jego zastosowania przez zamawiającego. Treść art. 138o ustawy PZP określa jedynie, iż w przypadku udzielania tego rodzaju zamówień poniżej kwoty 750000 euro (skorzystania z takiej możliwości) należy jednocześnie spełnić warunki, o których mowa w ust. 2-4.

Uwzględniając powyższe, nasuwa się wątpliwość czy art. 138o jest przepisem o charakterze dyspozytywnym czy raczej przepisem imperatywnym, który należy stosować zawsze przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne poniżej 750000 euro? Czy może nie jest obligatoryjne jego stosowanie do zamówień poniżej 30 000 euro zgodnie z ogólną dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy PZP, że ustawy tej nie stosuje się do zamówień poniżej 30 000 euro?

Przepis ten nie wskazuje wprost na brak możliwości jego zastosowania do zamówień poniżej 30 000 euro, gdyż w jego treści ustawodawca nie wskazał progu minimalnego, od którego jego zastosowanie byłoby możliwe. Nasuwa się pytanie czy właściwym byłoby zastosowanie art. 4 ust 8 do tego typu zamówień (w myśl zasady, że prawo ogólne stosuje się w tych przypadkach, gdy nie istnieją uregulowania szczególne w danej kwestii) i przez to nie stosowanie art. 138o do zamówień poniżej progu krajowego?

Ponadto, wydaje się, że najbardziej właściwym byłoby przyjęcie podejścia, że zastosowanie art. 138o ustawy PZP jest dla zamawiającego:

a) obligatoryjne - w przypadku zamówień pomiędzy 30 000 - 750000 euro (charakter przepisu imperatywny);
b) fakultatywne - w przypadku zamówień poniżej 30 000 euro (charakter przepisu dyspozytywny).
Zgodnie z art. 138g znowelizowanej ustawy PZP przepisy działu III rozdziału 6 tej ustawy stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zwane dalej "zamówieniami na usługi społeczne", jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Z kolei, art. 138o ustawy PZP stanowi, że jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4. W związku z brzmieniem ww. przepisów, nasuwa się pytanie w jakim zakresie w przypadku zamówień na usługi społeczne należy stosować art. 138o ustawy PZP? Mianowicie, przepis ten nie reguluje kwestii od jakiego minimalnego progu jego zastosowanie byłoby dla zamawiającego obowiązkowe. Wskazuje raczej na możliwość jego zastosowania przez zamawiającego. Treść art. 138o ustawy PZP określa jedynie, iż w przypadku udzielania tego rodzaju zamówień poniżej kwoty 750000 euro (skorzystania z takiej możliwości) należy jednocześnie spełnić warunki, o których mowa w ust. 2-4. Uwzględniając powyższe, nasuwa się wątpliwość czy art. 138o jest przepisem o charakterze dyspozytywnym czy raczej przepisem imperatywnym, który należy stosować zawsze przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne poniżej 750000 euro? Czy może nie jest obligatoryjne jego stosowanie do zamówień poniżej 30 000 euro zgodnie z ogólną dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy PZP, że ustawy tej nie stosuje się do zamówień poniżej 30 000 euro? Przepis ten nie wskazuje wprost na brak możliwości jego zastosowania do zamówień poniżej 30 000 euro, gdyż w jego treści ustawodawca nie wskazał progu minimalnego, od którego jego zastosowanie byłoby możliwe. Nasuwa się pytanie czy właściwym byłoby zastosowanie art. 4 ust 8 do tego typu zamówień (w myśl zasady, że prawo ogólne stosuje się w tych przypadkach, gdy nie istnieją uregulowania szczególne w danej kwestii) i przez to nie stosowanie art. 138o do zamówień poniżej progu krajowego? Ponadto, wydaje się, że najbardziej właściwym byłoby przyjęcie podejścia, że zastosowanie art. 138o ustawy PZP jest dla zamawiającego: a) obligatoryjne - w przypadku zamówień pomiędzy 30 000 - 750000 euro (charakter przepisu imperatywny); b) fakultatywne - w przypadku zamówień poniżej 30 000 euro (charakter przepisu dyspozytywny).
0
2017-04-07 12:44 0

M.

Marta .....

2

Witam, mam pytanie czy w ogłoszeniu społecznym do 30 tys robię na otwarcie druki zp-1 i?
listę obecności zrobiłam i co prawda wewnętrzny regulamin nic o tym nie mówi, ale chyba nie ma przeciwwskazań? proszę o odpowiedź
Witam, mam pytanie czy w ogłoszeniu społecznym do 30 tys robię na otwarcie druki zp-1 i? listę obecności zrobiłam i co prawda wewnętrzny regulamin nic o tym nie mówi, ale chyba nie ma przeciwwskazań? proszę o odpowiedź
1
2017-06-20 07:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy