Forum


Powrót materiały i urządzenia równoważne

JM

Jakub Majerski

2

Jeżeli zdarzyło się wam przedmiot zamówienia opisać w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3 czyli w paru przypadkach użyto nazwy handlowe materiałów lub urządzeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" oraz równocześnie opisano warunki równoważności, a parametry materiałów lub urządzeń nie są kryteriami - to jak w praktyce postępujecie? Zgodnie z art. 30 ust. 5 wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany przez niego materiał lub urządzenie spełnia wymagania zamawiającego (spełnia warunki równoważności). Jak ma to wykonawca zrobić i kiedy? W ofercie ? w którym miejscu? w formularzu ofertowym? Czy wykonawca powinien podać w ofercie: zamiast materiału X opisanego w projekcie budowlanym oferujemy równoważny materiał Y, zamiast materiału Z .... itd podając wszystkie proponowane równoważne materiały? Czy wykonawca powinien w ofercie podać (załączyć) wszystkie niezbędne informacje (karty technologiczne, opisy, porównania itd) dla wykazania "równoważności"? Zwrócić trzeba uwagę, że zamawiający musi zbadać czy ofertę nie należy odrzucić (art. 89 ust. 1 pkt 2) -czy treść oferty odpowiada, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czyli jeśli zaoferowany materiał Y w opinii zamawiającego nie spełnia warunków równoważności z materiałem X - ofertę należy odrzucić - bo niedopuszczalne jest przecież zmiana (indywidualne ustalanie) treści oferty. Równocześnie formularz ogłoszenia o zamówieniu w sekcję III.6) brzmi tak - Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego)? Sugeruje to, że w ofercie wykonawca zgłasza jedynie, że oferuje materiał równoważny (z nazwy), ale dokumenty szczegółowe wykazujące tą równoważność przedkłada dopiero na wezwanie zamawiającego. Co o tym sądzicie? Jak Wy to praktykujecie?
Jeżeli zdarzyło się wam przedmiot zamówienia opisać w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3 czyli w paru przypadkach użyto nazwy handlowe materiałów lub urządzeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" oraz równocześnie opisano warunki równoważności, a parametry materiałów lub urządzeń nie są kryteriami - to jak w praktyce postępujecie? Zgodnie z art. 30 ust. 5 wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany przez niego materiał lub urządzenie spełnia wymagania zamawiającego (spełnia warunki równoważności). Jak ma to wykonawca zrobić i kiedy? W ofercie ? w którym miejscu? w formularzu ofertowym? Czy wykonawca powinien podać w ofercie: zamiast materiału X opisanego w projekcie budowlanym oferujemy równoważny materiał Y, zamiast materiału Z .... itd podając wszystkie proponowane równoważne materiały? Czy wykonawca powinien w ofercie podać (załączyć) wszystkie niezbędne informacje (karty technologiczne, opisy, porównania itd) dla wykazania "równoważności"? Zwrócić trzeba uwagę, że zamawiający musi zbadać czy ofertę nie należy odrzucić (art. 89 ust. 1 pkt 2) -czy treść oferty odpowiada, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czyli jeśli zaoferowany materiał Y w opinii zamawiającego nie spełnia warunków równoważności z materiałem X - ofertę należy odrzucić - bo niedopuszczalne jest przecież zmiana (indywidualne ustalanie) treści oferty. Równocześnie formularz ogłoszenia o zamówieniu w sekcję III.6) brzmi tak - Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego)? Sugeruje to, że w ofercie wykonawca zgłasza jedynie, że oferuje materiał równoważny (z nazwy), ale dokumenty szczegółowe wykazujące tą równoważność przedkłada dopiero na wezwanie zamawiającego. Co o tym sądzicie? Jak Wy to praktykujecie?
0
2017-04-24 09:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy