Forum


Powrót Próbki załączane wraz z ofertą

A.

Agnieszka .....

11

Czy wadliwa próbka danego produktu załączona wraz z ofertą oznaczać będzie brak tożsamości między oferowanym świadczeniem a wymaganiami Zamawiającego? w konsekwencji prowadzić to będzie do odrzucenia oferty?
Czy wadliwa próbka danego produktu załączona wraz z ofertą oznaczać będzie brak tożsamości między oferowanym świadczeniem a wymaganiami Zamawiającego? w konsekwencji prowadzić to będzie do odrzucenia oferty?
1
2016-06-30 20:22 0

AN

Anna Nyrek-Koczkodaj

1

Z ukształtowanej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że w przypadku, gdy próbka ma służyć potwierdzeniu wymagań zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający w toku oceny próbki ma obowiązek zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, w okolicznościach określonych w tym przepisie, jeżeli natomiast ma stanowić element oferty (w tym z częstym przełożeniem na kryterium oceny ofert), wówczas wskazany przepis nie ma zastosowania. W wyroku z dnia 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do próbek zwróciła uwagę, że „(…) w przypadku, gdy próbka ma służyć potwierdzeniu wymagań zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zamawiający w toku oceny próbki ma obowiązek zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., w okolicznościach wskazanych w przepisie, jeśli natomiast ma stanowić element oferty (w tym z częstym przełożeniem na kryterium oceny ofert), wówczas wskazany przepis nie ma zastosowania. W rozstrzygnięciach Izby orzeczono, przykładowo w wyroku z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 919/08, że „Inny (...) będzie status próbki, czy też wzoru, gdy był on wymagany tylko i wyłącznie celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego, czy też jakościowego, a inny, gdy będzie miał służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W pierwszym wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. jest niedopuszczalne, gdyż byłoby to de facto uzupełnienie elementu oferty, czyli oferty niekompletnej o brakujący element, w drugim wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. jest, zdaniem Izby, w oparciu o wykładnię celowościową uzasadnione". Podobne stanowisko przedstawiono też w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1320/13, w którym stwierdzono, że „(…) konieczne jest każdorazowe ustalenie celu, jakim kierował się Zamawiający przy konstruowaniu wymogu załączenia próbki, czy też wzoru do oferty. Inny bowiem będzie status próbki, gdy był on wymagany tylko i wyłącznie celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego, czy też jakościowego (w przedmiotowym postępowaniu oceny, czy oferowany system posiada wszystkie opisane w SIWZ funkcjonalności), a inny, gdy będzie miał służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W pierwszym wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest niedopuszczalne, gdyż byłoby to uzupełnienie elementu oferty, czyli oferty niekompletnej o brakujący element, co de facto prowadzi do niedopuszczalnej na gruncie ustawy P.z.p. zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert. W drugim wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest, zdaniem Izby, w oparciu o wykładnię celowościową uzasadnione.”.
Z ukształtowanej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że w przypadku, gdy próbka ma służyć potwierdzeniu wymagań zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający w toku oceny próbki ma obowiązek zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, w okolicznościach określonych w tym przepisie, jeżeli natomiast ma stanowić element oferty (w tym z częstym przełożeniem na kryterium oceny ofert), wówczas wskazany przepis nie ma zastosowania. W wyroku z dnia 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do próbek zwróciła uwagę, że „(…) w przypadku, gdy próbka ma służyć potwierdzeniu wymagań zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., zamawiający w toku oceny próbki ma obowiązek zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., w okolicznościach wskazanych w przepisie, jeśli natomiast ma stanowić element oferty (w tym z częstym przełożeniem na kryterium oceny ofert), wówczas wskazany przepis nie ma zastosowania. W rozstrzygnięciach Izby orzeczono, przykładowo w wyroku z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 919/08, że „Inny (...) będzie status próbki, czy też wzoru, gdy był on wymagany tylko i wyłącznie celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego, czy też jakościowego, a inny, gdy będzie miał służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W pierwszym wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. jest niedopuszczalne, gdyż byłoby to de facto uzupełnienie elementu oferty, czyli oferty niekompletnej o brakujący element, w drugim wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. jest, zdaniem Izby, w oparciu o wykładnię celowościową uzasadnione". Podobne stanowisko przedstawiono też w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1320/13, w którym stwierdzono, że „(…) konieczne jest każdorazowe ustalenie celu, jakim kierował się Zamawiający przy konstruowaniu wymogu załączenia próbki, czy też wzoru do oferty. Inny bowiem będzie status próbki, gdy był on wymagany tylko i wyłącznie celem dokonania na jego podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium techniczno-jakościowego, czy też jakościowego (w przedmiotowym postępowaniu oceny, czy oferowany system posiada wszystkie opisane w SIWZ funkcjonalności), a inny, gdy będzie miał służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W pierwszym wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest niedopuszczalne, gdyż byłoby to uzupełnienie elementu oferty, czyli oferty niekompletnej o brakujący element, co de facto prowadzi do niedopuszczalnej na gruncie ustawy P.z.p. zmiany treści oferty po wyznaczonym terminie składania ofert. W drugim wypadku uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. jest, zdaniem Izby, w oparciu o wykładnię celowościową uzasadnione.”.
0
2016-07-04 08:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy