Forum


Powrót wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8

M.

Magdalena .....

2

Do oferty Wykonawca załączył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp (zgodnie z żądaniem Zamawiającego i zapisami w SIWZ)
Ponadto, Wykonawca złożył następujące oświadczenie:
„Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. NIE DOTYCZY ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt NIE DOTYCZY ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: NIE DOTYCZY”.
Powyższe wskazuje na to, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Natomiast z informacji uzyskanych w Dziale Podatków, wynika, że ten Wykonawca, posiada zaległości w podatku od nieruchomości na rzecz Zamawiającego.
Wobec tego, Zamawiający powziął wątpliwość, czy załączone do oferty ww. oświadczenia są prawidłowe. Czy można wezwać Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 4 i 3 do złożenia wyjaśnień i ewentualnie uzupełnienia prawidłowo złożonego oświadczenia oraz na podstawie art. 24 ust. 8 - do złożenia dowodów na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności? Jak sądzicie, czy po złożeniu wyjaśnień przez Wykonawcę i spłacie zadłużenia można nie wykluczać go z postępowania. Jest to Wykonawca którego oferta jest najwyżej oceniona w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 24aa ustawy pzp. I jeszcze jedno, czy weryfikujecie w swojej własnej jednostce oświadczenia złożone przez Wykonawców, w zakresie możliwym do sprawdzenia jak np. regulowanie przez nich podatków i opłat?
Do oferty Wykonawca załączył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp (zgodnie z żądaniem Zamawiającego i zapisami w SIWZ) Ponadto, Wykonawca złożył następujące oświadczenie: „Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. NIE DOTYCZY ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt NIE DOTYCZY ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: NIE DOTYCZY”. Powyższe wskazuje na to, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Natomiast z informacji uzyskanych w Dziale Podatków, wynika, że ten Wykonawca, posiada zaległości w podatku od nieruchomości na rzecz Zamawiającego. Wobec tego, Zamawiający powziął wątpliwość, czy załączone do oferty ww. oświadczenia są prawidłowe. Czy można wezwać Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 4 i 3 do złożenia wyjaśnień i ewentualnie uzupełnienia prawidłowo złożonego oświadczenia oraz na podstawie art. 24 ust. 8 - do złożenia dowodów na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności? Jak sądzicie, czy po złożeniu wyjaśnień przez Wykonawcę i spłacie zadłużenia można nie wykluczać go z postępowania. Jest to Wykonawca którego oferta jest najwyżej oceniona w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 24aa ustawy pzp. I jeszcze jedno, czy weryfikujecie w swojej własnej jednostce oświadczenia złożone przez Wykonawców, w zakresie możliwym do sprawdzenia jak np. regulowanie przez nich podatków i opłat?
1
2017-05-15 09:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy