Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ochrony przed zwolnieniem

Nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ochrony przed zwolnieniem. Kogo dotyczy?

Kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem?

Zgodnie z rozdziałem 2. Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, gdy:
 • pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia u tego pracodawcy umożliwiłby uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
 • podczas zarówno urlopu bezpłatnego jak i wypoczynkowego,
 • w czasie nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych (np. podczas opieki nad dzieckiem lub podczas zwolnienia lekarskiego); w tym przypadku okres takiej ochrony zależy od stażu pracy tj. 3 miesiące, jeśli pracuje krócej niż 6 miesięcy lub łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące w przypadku gdy staż jest większy niż 6 miesięcy,
 • w czasie ciąży, a także w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, dotyczy to także urlopu ojcowskiego,
 • zatrudnienia młodocianych pracowników (chyba, że młodociany pracownik nie wypełnia obowiązków, które wynikają z umowy).
ochrona pracownika przed zwolnieniem Rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w przypadku likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia przez pracodawcę upadłości oraz w przypadku gdy pracownik dopuścił się przez rażących działań, np. przestępstwa czy utraty uprawnień do wykonywania pracy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ochrony przed zwolnieniem

Sąd Najwyższy wydał orzecznictwo korzystne dla kobiet w ciąży. Stwierdził, że pracownica, która zawarła niekorzystne porozumienie zmieniające umowę o pracę, nie wiedząc, że jest w ciąży, może od niego odstąpić, powołując się na błąd (w momencie podejmowania czynności prawnej nie wiedziała o swoim stanie). Dotychczas na takie rozwiązanie ciężarne pracownice powoływały się jedynie względem czynności związanych z wypowiedzeniem lub porozumieniem rozwiązującym stosunek pracy. Sąd Najwyższy, korzystnym orzecznictwem, umożliwił zastosowanie Art. 84 par. 1 K.C. również w przypadku pogorszenia warunków umowy o pracę. Oznacza to, że stosunek pracy kobiet będących w ciąży podlega ochronie również w przypadku dwustronnych porozumień zmieniających na niekorzyść warunki pracy i płacy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące ochrony przed zwolnieniemW związku z ciągłymi zmianami i nowelizacjami przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane szkolenie: PRAWO PRACY 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI COVID 19 - praktyczne warsztaty, które poprowadzi adwokat Piotr Wojciechowski. Prowadzący jest uznanym ekspertem prawa pracy specjalizujący się w problematyce czasu pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy. Ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Z pewnością słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy. Co za tym idzie szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji. Przede wszystkim właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak:
 • zwalnianie,
 • zatrudnianie,
 • czasu pracy,
 • urlopów,
 • karania,
 • nagradzania.
Ponadto szkolenie odbywa się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Warszawie oraz w bezpiecznej formie on-line. Sprawdź nasze szkolenia online i przekonaj się, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia w tej formie otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC