Archiwum kategorii: Zamówienia Publiczne

Bezpłatne zamówienia publiczne – wiedza dostępna od ręki!

Bezpłatna wiedza z zamówień publicznych – z czego możesz skorzystać zupełnie bezpłatnie i w każdej chwili? 1. EduStrefa – portal wiedzy o zamówieniach publicznych Jest platformą wiedzy z zamówień publicznych. Masz bezpłatny dostęp do części materiałów o zamówieniach publicznych w takich zakładkach, jak: e-booki, materiały szkoleniowe, akty prawne, filmy szkoleniowe, wzory dokumentów, forum, a także stale […]

Czytaj więcej

Kontrola udzielania zamówień publicznych – Zabezpieczenie interesów finansowych zamawiającego (wadium)

Regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazują, czym jest oraz w jakim celu należy zastosować instytucje wadium. Ustawodawca zawarł definicje dotyczącą wadium w art. 70 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Zgodnie z ww. normą prawną w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod […]

Czytaj więcej

Rozporządzenia, a badania podmiotowych środków dowodowych

Na podstawie art 108 ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Są to przesłanki obowiązkowe a zamawiający bada je i w małych i dużych postępowaniach. badania podmiotowych środków dowodowych Różnica przejawiać się będzie w sposobie ich dokumentowania. W postępowaniach powyżej kwot unijnych możemy przewidzieć procedurę odwróconą, która będzie miała […]

Czytaj więcej

Drodzy ZAMAWIAJĄCY – dziękujemy, jesteście WAŻNI!

Drodzy zamawiający, wierzymy, że Wasza codzienna praca jest odpowiednio doceniana. Gdyby jednak tak nie było, albo potrzebowalibyście kilku słów motywacji, to musicie wiedzieć, że są w Waszym otoczeniu osoby, które widzą, jak wiele dla nas robicie. Naszą wdzięczność wyraziliśmy w postaci tego filmu.  Dlatego w imieniu wszystkich, których otoczenie zmienia się na lepsze, bezpieczniejsze, bardziej […]

Czytaj więcej

KFS – jak uzyskać dofinansowanie w 2022 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) działa od 2014 roku. Jego zadaniem jest dystrybucja publicznych pieniędzy na wsparcie pracowników w podnoszeniu swoich kompetencji. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, fundacji i organów sektora publicznego, a jedynym warunkiem skorzystania z nich jest zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Jak zatem uzyskać […]

Czytaj więcej

Zamówienie w częściach – kiedy Zamawiający może je udzielić?

Podział zamówień publicznych na części, w formie uregulowanej w nowym PZP, stworzył dla MŚP możliwość brania udziału również w dużych i zaawansowanych projektach jako współwykonawcy. Omawiana instytucja nie stała się obowiązkiem zamawiających, jednak PZP wypracowało takie rozwiązania, które niekiedy nie pozostawiają instytucjom zamawiającym innego wyjścia. WAŻNE…Art 91 ustawy Pzp wskazuje: „ 1. Zamawiający może udzielić […]

Czytaj więcej

Postępowanie krajowe a wezwanie wykonawcy do potwierdzenia aktualności oświadczenia wstępnego

Zgodnie z art 273 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Środki dowodowe a uprawnienie zamawiającego Wskazanie przez ustawodawcę słowa „może” oznacza, że żądanie podmiotowych środków […]

Czytaj więcej

Komunikacja z wykonawcami a poczta e-mail

Czy wiesz, że zgodnie z art 67 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek zamieszczenia  w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował z wykonawcami. Ponadto zamawiający musi wskazać wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące sporządzania, wysyłania czy też odbierania korespondencji elektronicznej. Platforma komercyjna – jako […]

Czytaj więcej

Na czym polega staranne działanie wykonawcy?

Zarówno zamawiający jak i wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do działania z należyta starannością. Należyta staranność profesjonalisty zobowiązuje wykonawcę składającego ofertę do przeanalizowania, czy proponowany w składanych dokumentach stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Złożenie oferty przez wykonawcę  wymaga starannego działania wykonawcy Wykonawca, który decyduje się na złożenie oferty, powinien wcześniej upewnić się […]

Czytaj więcej