Archiwum kategorii: Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne co to?

Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne to szczególne transakcje, które są uregulowane przez prawo zamówień publicznych. Wynikają z potrzeby sektora finansów publicznych, który zobligowany jest do realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności, przy pomocy innych podmiotów. Prawo zamówień publicznych jest kompleksowym systemem norm, które regulują proces udzielania zamówień przez podmioty publiczne. Możliwość skorzystania z […]

Czytaj więcej

Zrozumienie zamówień publicznych: Podstawowe elementy i strategie dla nowicjuszy

Zamówienia publiczne, będące kluczowym elementem gospodarki, polegają na nabywaniu przez podmioty publiczne towarów, usług czy robót budowlanych. Istota zamówień publicznych jest szeroka, obejmując zarówno małe zakupy, jak i wielomilionowe projekty. Podstawowe zasady, jakie rządzą tym procesem, to transparentność, uczciwa konkurencja i równość traktowania oferentów. Transparentność zapewnia, że wszelkie decyzje podejmowane są w sposób otwarty, co […]

Czytaj więcej

Master eNotices2 – kurs praktyczny

.W związku z najnowszymi zmianami stworzyliśmy wyjątkowy produkt – Master eNotices2 – kurs praktyczny. Dowiedz się więcej o zmianach i kursie czytając poniższy artykuł. O co chodzi z nowymi formularzami? Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze. Zostały ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 […]

Czytaj więcej

Zmiana terminu realizacji zamówienia na etapie realizacji umowy- czy jest możliwa?

 W większości wyroków KIO stwierdza się, że zmiana terminu realizacji zamówienia i innych postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez spełnienia przesłanek uzasadniających taką zmianę, stanowi naruszenie ustawy Pzp. Ponadto stwierdza się, że naruszeniem jest taka zmiana umowy, która ma wpływ na wynik postępowania. Oznacza to przedłużenie […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przebieg postępowania w przetargu nieograniczonym?

Ważną informacją jest to, że przebieg postępowania regulują artykuły 132-139 ustawy Prawa zamówień publicznych. Przygotowanie Postępowania przebieg postępowania Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art 99-103 ustawy Pzp Następnie Zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia zgodnie z art 28-36 ustawy Pzp, W dalszej kolejności Zamawiający może przygotować zapisy ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art 87 […]

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia za wady – podobieństwa i różnice

Gwarancja jakości i rękojmia za wady, to zagadnienia, z których zamawiający może korzystać zamiennie. Jednak gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów. Jakich? O tym dowiesz się z tego artykułu. Aby zabezpieczyć interesy zamawiającego winien on dookreślić czym jest gwarancja oraz rękojmia. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- RÓŻNICE   Rękojmia za wady to […]

Czytaj więcej

Jak unikać błędów w zamówieniach publicznych? Kurs MASTER PZP jako klucz!

Jesteś zamawiającym, albo wykonawcą, który regularnie uczestniczy w przetargach publicznych i chce unikać błędów w zamówieniach publicznych? A może dopiero rozważasz wejście na rynek zamówień publicznych? Jeśli tak, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, że znajomość przepisów i zasad prawnych dotyczących Pzp jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Właśnie dlatego warto zapoznać się […]

Czytaj więcej

Przesłanki unieważnienia umowy

Jakie mogą być przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne? Jesteś zamawiającym? Przeczytaj! Obowiązująca Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje precyzyjnie jakie przesłanki decydują o unieważnieniu umowy. Oczywistym jest, że umowa podlegać będzie unieważnieniu jeśli zamawiający  z naruszeniem ustawy udzieli zamówienia. Ale czy wystarczy tylko przestrzegać procedur opisanych w ustawie Pzp? Główne zasady zamówień publicznych Oczywiście zamawiający […]

Czytaj więcej

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia to ważna kwestia. Jak wykonać go poprawnie? Dla większości zamawiających, klientów szkoleń ApexNet, te kwestie nie budzą wątpliwości. Jednak w ostatnim czasie w protokole z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zapis w którym wskazano jako uchybienie brak przez jedną z gmin założenia rachunku oprocentowanego dla wniesionego zabezpieczenia w formie […]

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych – ważny dla wykonawców i zamawiających

Plan zamówień publicznych jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni (zgodnie z art 23 ust. 1 Ustawy Pzp, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 oraz ich związki) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Plan zamówień zamieszcza się […]

Czytaj więcej