Akademia Eksperta Zamówień publicznych

Akademia Eksperta
Zamówień publicznych

Kontakt

Justyna Połgrabia

telefon: 22 205 89 09
justyna.polgrabia@apexnet.pl

 

Akademia Eksperta Zamówień Publicznych to forma nauki obejmująca cztery zjazdy (piątki i soboty).

 

Kurs jest kontynuacją Studium Zamówień Publicznych. Jest to jedyna tego typu propozycja dla specjalistów z dużym doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Spotkania w ramach Akademii to praca na skomplikowanych przykładach, ćwiczenia, dyskusje w eksperckim gronie. Wysoki poziom i unikalna formuła sprawia, że absolwenci Akademii dołączają do niewielkiego grona najlepszych ekspertów zamówień publicznych w Polsce.

Dlaczego Warto?

5 ekspertów zamówień publicznych
52 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji
5 poprzednich edycji
4 dwudniowe zjazdy
85 uczestników-ekspertów poprzednich edycji
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW
 • Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty KPU.546.12.2015.MA
 • Jedyna na rynku propozycja szkoleń dla Specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zamówień publicznych
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych ze specjalistycznymi i innowacyjnymi warsztatami
 • Atmosfera i poziom merytoryczny bez porównania do żadnego innego kursu o zbliżonej tematyce

Program

ZJAZD I

piątek 16.10.2020

Program 1 dnia

Łukasz Czaban

WSPÓŁCZESNA ROLA SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ASPEKTY SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Pozytywne efekty uwzględniania przy wyborze oferty aspektów środowiskowych
 • Korzyści związane ze stosowaniem kryteriów społecznych
 • Aspekty środowiskowe i społeczne w nowej dyrektywie dyrektywie zamówieniowej ( 2014/24/UE)
 • Aspekty środowiskowe i społeczne, jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Aspekty środowiskowe i społeczne, jako warunek związany z realizacją przedmiotu zamówienia
 • Aspekty środowiskowe i społeczne , jako kryteria oceny ofert

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZYJAZNE INNOWACJOM

 • Definicja innowacji
 • Zamówienia innowacyjne w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej
 • Dobre praktyki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie innowacyjnego zamówienia publicznego
  • Tryby udzielania zamówień innowacyjnych
   • negocjacje z ogłoszeniem
   • dialog konkurencyjny
   • partnerstwo innowacyjne

 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRAKTYCE

 • Pojęcie środków ochrony prawnej
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej – interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz szkoda w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
 • Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej – zasady obliczania terminów, moment powzięcia i możliwości powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 • Wymagania formalne odwołania, Wpis od odwołania
 • Odpowiedź na odwołanie– jak skutecznie pisać, gdzie kierować; Opozycja
 • Obowiązki Zamawiającego po wniesieniu odwołania
 • Przygotowanie do posiedzenia i rozprawy – przebieg postępowania przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej
 • Rozkład kosztów postępowania odwoławczego – omówienie wariantów, w których Wykonawca lub zamawiający nie ponoszą kosztów
 • Skarga do Sądu Okręgowego

 

ĆWICZENIA
1) Konstruowanie klauzul społecznych w SIWZ i zasad kontroli ich przestrzegania w toku realizacji zamówienia.

2) Symulacja postępowania odwoławczego przed skaldem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie case study. Uczestnicy w roli ekspertów (orzekających oraz reprezentantów stron) oraz stron w postępowaniu ( Zamawiającego i Wykonawcy).

 

sobota 17.10.2020

Program 2 dnia

Grzegorz Czaban

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKO INSTRUMENT WERYFIKACJI ZDOLNOŚCI WYKONAWCY DO NALEŻYTEGO WYKONANIA UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA

a. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • zdolności technicznej lub zawodowej

b. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w sytuacji:

 • wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum
 • polegania na zasobach podmiotów trzecich

c. Dokumenty, jakich może zażądać Zamawiający od Wykonawcy oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane

d. Błędy dotyczące sporządzania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

a. Przesłanki obligatoryjne

b. Przesłanki fakultatywne, w tym ocena poważnych zawinionych wykroczeń zawodowych

 

PRZYKŁADOWE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

a. Przy otwarciu ofert

b. Przy ocenie spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

c. Dotyczące respektowania zasady równego traktowania, , uczciwej konkurencji i proporcjonalności

 

ĆWICZENIA

 • Tworzenie warunków udziału w postępowaniu i ich analiza pod kątem błędów. Celem ćwiczenia jest pokazanie zaskakujących błędów, na które często nie zwraca się uwagi.
 • Przykłady sposobów rozwiązywania popełnionych błędów przy przygotowywaniu i rozstrzyganiu postępowań przetargowych.

 

ZJAZD II

piątek 30.10.2020

Program 3 dnia

Damian Michalak

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Pojęcie istotnych postanowień umowy
 • najważniejsze czynności cywilnoprawne warunkujące zawarcie umowy – zasady reprezentacji stron, pełnomocnictwa, poprawne rozumienie wymogu pisemności
 • Skutki niewykonania zobowiązań – wykluczenie z postępowania Wykonawcy nierzetelnego, kara umowna
 • zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – jakie zapisy umieścić w kontrakcie, by zabezpieczyć interesy stron?
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia – kiedy problem rozwiązać samemu, a kiedy w sądzie?
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – warunki dopuszczalności zmian umowy wynikające z art. 144 ustawy Pzp
 • Sądowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w granicach klauzuli
  rebus sic stantibus
 • Gwarancja i rękojmia
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

-formy zabezpieczenia

-akceptowalna treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

-zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia

-przedłużenie ważności zabezpieczenia w sytuacji zmiany terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

j.    Zapisy umowy dotyczące kar umownych: czy kara umowna ma być mobilizacją do terminowego, rzetelnego wykonania zamówienia czy też ma mieć charakter odszkodowawczy? Jak przekłada się poziom kar umownych na ceny w ofertach? Jakie są możliwości negowania przez Wykonawców nakładania kar umownych? Jak poziom kar określonych w umowie i ich faktyczne naliczenie traktowane jest przez sądy powszechne?

 

 

ĆWICZENIA

 • Pokazanie kilku przykładów dokumentu Gwarancji w celu wskazania istotnych elementów do weryfikacji prawidłowości dokumentacji mającej  przełożenie na postępowanie.
 • Analiza przykładowej umowy przez uczestników pod kątem prawidłowości jej zapisów.
 • Omówienie przykładowych kluczowych postanowień umownych przez wykładowcę – dyskusja nad konretnymi zapisami.

 

sobota 31.10.2020

Program 4 dnia

Grzegorz Czaban

KRYTERIA OCENY OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

a)   Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • które kryterium wybrać: cenę czy koszt?
 • ograniczenia stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert

b)   Rachunek kosztów cyklu życia (dostępność danych, metoda określania kosztów, wiarygodność danych)

c)   Konstruowanie kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • dobór kryteriów oceny ofert
 • opis kryteriów oceny
 • prawidłowe określenie wagi kryteriów oceny ofert
 • opis sposobu oceny ofert

▪    Kryteria wymierne

▪    Kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji przy wykorzystaniu macierzy porównania parami (model AHP)

d)   Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentowanie oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

RAŻĄCO NISKA CENA JAKO PRZYCZYNA NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

a)      Pojęcie oferty z rażąco niską ceną

b)      Skutki przyjęcia oferty z rażąco niską ceną

c)      Przesłanki uzasadniające podjęcie badania ceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny

d)     Procedura wyjaśniania elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

e)      Klauzule umowne zabezpieczające przed wystąpieniem zjawiska rażąco niskiej ceny na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

ĆWICZENIA

 • Dobór odpowiednich pozacenowych kryteriów oceny ofert do opisu wybranych dostaw/usług. Ćwiczenie z udziałem rekwizytów.
 • Procedura wyjaśniania wątpliwości związanych z rzetelnością kalkulacji ceny ofertowej.

ZJAZD III

piątek 20.11.2020

Program 5 dnia

Ewa Wiktorowska

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE

 • Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Zasady zlecenia i odbioru prac projektowych w celu ograniczenia ryzyka błędów w projekcie
 • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
  • Kosztorys inwestorski
  • Planowane koszty robót budowlanych

 

ĆWICZENIA
Jak prawidłowo przeprowadzić odbiór merytoryczny prac projektowych? Ćwiczenie porównawcze: sposób odbioru prac projektowych bez odbioru merytorycznego (na podstawie oświadczenia projektanta o kompletności projektu), a następnie odbiór merytoryczny (skład zespołu, kwalifikacje, obowiązki, nadzór Zamawiającego nad zespołem). Wskazanie na błędy w projekcie na przykładzie konkretnego postępowania.

 

sobota 21.11.2020

Program 6 dnia

Jerzy Czaban

KOREKTY FINANSOWE W ZAMÓWIENIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

 • Metody ustalania wysokości korekt finansowych
  • Metoda dyferencyjna
  • Metoda wskaźnikowa
 • Nieprawidłowości i korekty finansowe z tytułu ich wystąpienia
 • Zasady wnoszenia zastrzeżeń co do ustaleń Kontroli dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

 

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W TRYBACH „BEZ OGŁOSZENIA”

 • Prawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia – przesłanki stosowania trybów bez ogłoszenia w świetle orzecznictwa GKO i kontroli Prezesa UZP
  • Zamówienie z wolnej ręki
  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Zapytanie o cenę
 • Zamówienia ,,In house”
 • Przygotowanie właściwych ze względu na wybrany tryb dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia

 

Seminarium
Test zaliczeniowy

ĆWICZENIA

Praca zespołowa – ustalanie wystąpienia nieprawidłowości oraz wysokości korekty na podstawie case study

ZJAZD IV

piątek 04.12.2020

Program 7 dnia

Ewaryst Kowalczyk

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Osoby po stronie Zamawiającego wykonujące czynności określone w przepisach o zamówieniach publicznych, odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Czynności w zamówieniach publicznych stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ

 • Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP
 • Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro
 • Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 • Szacowanie wartości zamówienia

 

ĆWICZENIA
Praca zespołowa – szacowanie wartości zamówienia.

 

sobota 05.12.2020

Program 8 dnia

Łukasz Czaban

OMÓWIENIE WYBRANEGO ORZECZNICTWA DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

 

sobota 05.12.2020

Rozdanie Dyplomów

Łukasz Czaban

Uroczyste zakończenie Akademii Eksperta Zamówień Publicznych

Trenerzy

Opinie

Do udziału w Akademii Eksperta skłoniło mnie: zebranie całości materiału z zakresu PZP w zwartą, przemyślaną, spójną od początku do końca całość, organizacja imprezy przez ApexNet, trenerzy. Jestem w pełni usatysfakcjonowana. Zajęcia i organizacja, jak zawsze na najwyższym poziomie. Dzięki temu, że Akademia- jej program przewiduje na każdy temat odpowiednią ilość godzin, tematy są przedstawiane wyczerpująco (nie hasłowo, jak w przypadku szkoleń jednodniowych). Każdy trener był doskonale zorientowany w całości materiałów (odnosiło się wrażenie, jakby trenerzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach, wiedzieli co zostało już przedstawione i co będzie przedstawione „jutro”. To ważne. Informacyje nie były niepotrzebnie powtarzane i nie było też „luk” w prezentacjach. Super! Pozdrawiam cały Zespół ApexNet. Jesteście wszyscy wspaniali!

Beata Bagińska - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Olsztynie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

WARSZAWA - Atlas Tower

Zapraszam do recepcji głównej budynku gdzie otrzyma Pan/i kod wejściowy do przejścia do windy. W recepcji otrzyma Pan/i również szczegółowe dane, na które piętro należy się udać oraz do której Sali.

Dojazd:

Mapka dojazdu kliknij TUTAJ>>

Parking podziemny Atlas Tower:
wjazd od ul. Nowogrodzkiej 70, orientacyjna cena: ok. 5 zł za 1 godz.

Autobusy: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521

Tramwaje: 1,7, 8, 9, 22, 24, 25

Termin

Zjazd I 16 października - 05 grudnia

Cena

4290.00 zł netto
VAT: zwolniony z vatu