Start > Studium zamówień publicznych

Studium zamówień publicznych

Studium Zamówień Publicznych

 

Studium Zamówień Publicznych to 5 półweekendowych zjazdów odbywających się w piątki i soboty.

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania ustawy Pzp. Dzięki Studium Zamówień Publicznych będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Praktyczne warsztaty z ekspertami nauczą Cię m.in.: zasad udzielania zamówień, kryteriów oceny ofert czy składania oświadczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dowiesz się, czym jest SWZ oraz jakie są inne dokumenty przetargowe oraz jak je uzupełniać, jak sporządząć analizę potrzeb i wymagań i jak przygotowywać umowy bez narażenia się na błędy i nieprawidłowości.

Akredytowane szkolenie z PZP

Studium Zamówień Publicznych przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z zamówieniami publicznymi jak i tych, którzy chcą kompleksowo podsumować wiedzę. Studium pozwoli Ci spojrzeć na zamówienia publiczne szeroko - od rozpoczęcia postępowania, aż do umów i dokumentowania.

Zapisz się na Studium i dołącz do setek zadowolonych absolwentów! Studium Zamówień Publicznych, jak i inne szkolenia ApexNet posiadają certyfikat jakości TQLS Quality Alliance uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dlaczego Warto?

6 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 GODZINY WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I DYSKUSJI
38 MINIONYCH EDYCJI
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
4,9 ŚREDNIA OCENA TRENERÓW, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I ORGANIZACJI WG. ANKIET PO KURSIE
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW

Program

piątek 04.10.2024

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

CO TO JEST ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?

• Zamówienie klasyczne, zamówienie sektorowe, zamówienie w dziedzinach obronności bezpieczeństwa

• Definicja dostaw, usług i robót budowlanych

• Definicja zamawiającego (zamawiający publiczny, zamawiający sektorowy, zamawiający subsydiowany)

• Definicja wykonawcy

• Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

• Co to są dokumenty i warunki zamówienia?

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG PRAWA PZP

 • zasada uczciwej konkurencji
 • równe traktowanie
 • przejrzystość
 • proporcjonalność
 • zasada efektywności ekonomicznej
 • bezstronność i obiektywizm
  • Co to jest konflikt interesów?
  • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
  • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
  • Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • jawność postępowania
 • zasada pisemności postępowania

zasada prowadzenia postępowania w języku polskim

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

• Cele polityki zakupowej państwa

• Zasady polityki zakupowej państwa

• Obowiązki zamawiającego w związku z polityką zakupową państwa

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ (PPZ)

• Kto jest zobowiązany sporządzić plan postępowań o udzielenie zamówień?

• Wymagana zawartość PPZ

• Termin na zamieszczenie PPZ

• Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

• Cel sporządzenia analizy potrzeb i wymagań

• Kto i w jakich przypadkach sporządza analizę potrzeb i wymagań?

• Wymagany zakres analizy potrzeb i wymagań

• Forma analizy potrzeb i wymagańWymagany zakres analizy potrzeb i wymagań

• Forma analizy potrzeb i wymagań

sobota 05.10.2024

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

FORMY WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

• Pomocnicze działania zakupowe powierzone własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej

• Powołanie biegłego w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych

• Wstępne konsultacje rynkowe

    a) Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

    b) Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

    c) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone wstępnymi konsultacjami rynkowymi

• Wcześniejsze zaangażowanie wykonawców w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - obowiązki zamawiającego dotyczące zapobiegania zakłóceniu konkurencji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Sposoby opisywania przedmiotu zamówienia

• Różnica między opisem a określeniem przedmiotu zamówienia

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie, struktura i rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia

• Zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

• Warunki dopuszczalności opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi  dostarczane przez konkretnego wykonawcę

• Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia

KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH:

• Klauzula zastrzeżona

• Klauzula zatrudnieniowa

• Klauzule propracownicze

OPCJE ORAZ WZNOWIENIA JAKO NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE ZAMAWIANIE DOSTAW, USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

• Co to są opcje i wznowienia?

• Szacowanie wartości zamówienia obejmującego opcje i wznowienia

• Warunki skorzystania z opcji

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia

 • Ustalenie wartości zamówienia na świadczenia jednorazowe i ciągłe
 • Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
 • Ustalenie wartości zamówienia na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
 • Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

• Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych

• Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W CZĘŚCIACH  LUB Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji wartości zamówień

• Reguła podobieństwa przy szacowaniu wartości zamówień na dostawy

• Agregowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego

• Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych

• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

RODZAJE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG KRYTERIUM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

• Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.

• Procedura krajowa – zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

• Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

• Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych

 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 25.10.2024

DZIEŃ 1.

Iwona Holka

9.00 - 17.30

PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 • Podstawy wykluczenia:
 • obligatoryjne
 • fakultatywne
  • Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
  • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  • zdolności technicznej lub zawodowej
 • Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
 • Oświadczenie wstępne, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

 • Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt?
 • Jakość i inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 • Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny
 • Kogo dotyczą?
 • Warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%
 • Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cyklu życia
 • Sposoby oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych

UDOSTĘPNIANIE, WYJAŚNIANIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

sobota 26.10.2024

DZIEŃ 2.

Ewaryst Kowalczyk

9.00 - 16.30
 

Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

 • Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych
 • Kary za naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz PZP

Delikty dyscypliny w zakresie gromadzenia środków publicznych

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

Kontrola zamówień publicznych w Polsce

•Instrumenty kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

•Kontrola doraźna

•Kontrola uprzednia

•Kontrola zamówień publicznych w Polsce przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

•Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

•Ustalanie wartości korekt finansowych oraz pomniejszeń związanych z nieprawidłowościami indywidualnymi

 

 

piątek 22.11.2024

DZIEŃ 1.

Damian Michalak

9.00 - 16.30

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALNE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Klauzule abuzywne
• Obligatoryjne postanowienia umów w sprawie zamówień publicznych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty oraz zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów
• Pojęcie istotnych postanowień umowy
• Reprezentacja stron umowy
• Najważniejsze czynności z prawa cywilnego w kontekście umów o zamówienie publiczne
• Wykonywanie zobowiązań
• Kary umowne – nakładanie, miarkowanie, zasady konstrukcji mechanizmu kar
• Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Gwarancja i rękojmia
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Zaliczka na poczet wykonania Zamówienia oraz płatność w częściach

POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE OCHRONY PODWYKONAWCÓW –WYMAGANE ELEMENTY UMOWY DOTYCZĄCE
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian
• Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
• Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcykonkurencji


ZASADY ZMIAN UMÓW WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Zmiany przewidziane w dokumentacji
• Zmiany dopuszczalne w świetle Pzp
• Zmiany istotne i nieistotne


RAPORT Z REALIZACJI UMOWY
• Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
• Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
• Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 23.11.2024

DZIEN 2.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI RÓWNIEJ I WIĘKSZEJ OD PROGÓW UNIJNYCH - W KONTEKŚCIE AKUTALNEJ USTAWY PZP

• Przetarg nieograniczony

• Przetarg ograniczony

• Negocjacje z ogłoszeniem

• Dialog konkurencyjny

• Partnerstwo inwestycyjne

• Negocjacje bez ogłoszenia

• Zamówienia z wolnej ręki

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD PROGÓW UNIJNYCH

• Tryb podstawowy:

-    bez negocjacji

-    z możliwością negocjacji

-    z negocjacjami

• Negocjacje bez ogłoszenia

• Zamówienie z wolnej ręki

BADANIE I OCENA OFERT

▪ Poprawianie omyłek w treści oferty: oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

• Przesłanki odrzucenia oferty, w tym:

-    Błąd w obliczaniu ceny lub kosztu

-    Rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania

-    Niewniesienie wadium albo wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy

• Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium

• Wybór oferty w przypadku upływu terminu związania ofertą

• Zastępczy wybór oferty najkorzystniejszej

• Zasady przeprowadzania dogrywek

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 06.12.2024

DZIEŃ 1.

Wioleta Bajda

9.00 - 17.30

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej
 • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

Rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny
 • Podpis zaufany
 • Podpis osobisty

Dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne

Opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym

Walidacja podpisów

Dokumentowanie czynności walidacji podpisów

Pieczęć elektroniczna i znacznik czasu

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

 

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP

Umowy ramowe

 • Pojęcie umów ramowych
 • Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową
 1. Zgodnie z warunkami umowy ramowej
 • Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
 • W wariancie mieszanym

Konkurs

 • Pojęcie konkursu
 • Sąd konkursowy - powoływanie oraz określenie organizacji, składu oraz trybu jego  pracy
 • Regulamin konkursu
 • Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 • Co to są usługi społeczne?
 • Progi unijne w postępowaniu o zamowienie na usługi społeczne
 • Tryby udzielania zamówień na usługi społeczne

Wyłączenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 07.12.2024

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

9:00 - 12:30

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ A NOWE PRAWO PZP
• Odwołanie do KIO
• Skarga do sądu okręgowego


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
• Definicja protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
• Zawartość protokołu postępowania
• Zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu
• Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu
• Przechowywanie i zwrot próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Regulacje prawne odnoszące się do archiwizacji dokumentów elektronicznych
• Problemy związane z archiwizowaniem dokumentów elektronicznych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

TEST ZALICZENIOWY

 

piątek 13.12.2024

DZIEŃ 1.

Łukasz Czaban

9:00 - 17:30

ŁUKASZ CZABAN

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

• Ochrona danych wykonawcy
• Ochrona danych przekazywanych przez wykonawcę
• Zapewnienie ochrony danych przekazywanych wykoanwcy
• Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
• Zapisy SIWZ związane z ochroną danych osobowych
• Zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
• Opis sposobu obliczenia ceny w SWZ na wykonanie robót budowlanych
• Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
• Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
• Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku: wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
• Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
• Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane

Zakończenie dziewiątego dnia Studium

sobota 14.12.2024

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PON. 130 000 zł
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
a. Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
b.Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu unii Europejskiej
c. Akty kierownictwa wewnętrznego

OBSZARY SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE

DOŚWIADCZEŃ INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH (PREZES UZP, NIK, RIO, UKS, INSTYTUCJE

ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI UNIJNYMI)

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE STUDIUM

Trenerzy

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik Studium otrzyma wysokiej jakości prezentacje szkoleniowe, przygotowane indywidualne przez ekspertów prowadzących zajęcia. Prezentacje i inne materiały merytoryczne będą dostępne w formie elektronicznej w EduStrefie przed każdym Zjazdem.

Dodatkowo uczestnik otrzymuje aktualną
ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książki

Opinie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

ONLINE

Termin

04 października - 16 grudnia

Zjazd I - piątek, 04.10.2024 - sobota, 05.10.2024
Zjazd II - piątek, 25.10.2024 - sobota, 26.10.2024
Zjazd III - piątek, 22.11.2024 - sobota, 23.11.2024
Zjazd IV - piątek, 06.12.2024 - sobota, 07.12.2024
Zjazd V - piątek, 13.12.2024 - sobota, 14.12.2024


Nie chcesz czekać na przyszłą edycję?
Aktualnie trwają zajęcia i wciąż możesz dołączyć do obecnej edycji. Otrzymasz pełne nagrania wszystkich zakończonych Zjazdów i dostęp na żywo do tych, które jeszcze przed nami!
W sprawie dołączenia do obecnej edycji zadzwoń 22 205 89 00

Cena

4390.00 zł netto +23% VAT

Cena promocyjna:

3990.00 zł netto

obowiązuje do 20 września 2024

4390.00 zł netto +23% VAT

Cena promocyjna:

3990.00 zł netto

obowiązuje do 20 września 2024

Kontakt

Dział Realizacji Szkoleń
telefon: 22 205 89 00