KURSY AKREDYTOWANE

Studium Zamówień Publicznych

Kontakt

Magdalena Ziółkowska

telefon: 22 205 89 03
magdalena.ziolkowska@apexnet.pl

 

Studium Zamówień Publicznych to forma nauki obejmująca 5 zjazdów (piątki i soboty).

 

Jego celem jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, a także uporządkowanie i aktualizację wiedzy osób z wieloletnim doświadczeniem. Poszczególne zagadnienia są omawiane na podstawie przykładów z praktyki wykładowców, a zdobyta przez uczestników wiedza teoretyczna jest uzupełniana poprzez ćwiczenia.

Dlaczego Warto?

6 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji
22 MINIONYCH EDYCJI
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
623 zadowolonych kursantów poprzednich edycji
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW
 • Akredytacja mazowieckiego kuratora Oświaty ko.Adm.I-kb-4962/8/08
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych Ze specjalistycznymi i innowacyjnymi warsztatami
 • Atmosfera i poziom merytoryczny bez porównania Do żadnego innego studium o zbliżonej tematyce
 • Kontynuacja nauki – jako jedyna firma w polsce zapewniamy kontunuowanie nauki w ramach akademii eksperta zamówień publicznych, której ukończenie gwarantuje ekspercki poziom wiedzy.

Program

ZJAZD 1

piątek 24.03.2017

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

9.00-17.30

Zagadnienia wprowadzające

 1. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi
 2. Co to jest zamówienie publiczne?
  • Definicja dostaw, usług i robót budowlanych; definicja obiektu budowlanego
  • Definicja zamawiającego
  • Definicja wykonawcy
  • Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
 4. Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 5. Zasada proporcjonalności
 6. Zasada przejrzystości
 7. Bezstronność i obiektywizm
 8. Powrzechność stosowania ustawy
 9. Zasada jawności
 10. Zasada pisemności postępowania
 11. Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim
 12. Wyłączenia z zakresu zasady powrzechności stosowania ustawy Pzp
  • Wyłączenia przedmiotowe
  • Pozostałe wyłączenia

12.45 – 13.45 Przerwa obiadowa

Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 1. Rodzaje usług szczególnych
 2. Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług niepriorytetowych
 3. Zastrzeżone zamówienia na usługi szczególne
 4. Procedura udzielania zamówień na usługi szczególne

Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 1. Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości poniżej 30 000 €
 2. Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych
 3. Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 4. Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln € w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln € w odniesieniu do robót budowlanych

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02)

 1. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE wypływające z traktatu o funkcjonowaniu UE
 2. Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego

17.30 Zakończenie pierwszego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 25.03.2017

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
 2. Biegły w zamówieniach publicznych
 3. Doradztwo w drodze dialogu technicznego
 • Wszczęcie dialogu technicznego
 • Zasady prowadzenia dialogu technicznego
 • Obowiązki Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
 2. Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania
 3. Opis przedmiotu zamówienia w przypadku podzielenia zamówienia na części
 4. Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych
 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia
 6. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR; zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia
 7. Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych
  • Wymagania dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych
  • Wymóg zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niektóre czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

Ustalenie wartości zamówienia

 1. Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
  • Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi jednorazowe i ciągłe
  • Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
  • Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
  • Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
 3. Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach

Udzielanie zamówień na częściach

 1. Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień
 2. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 3. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 4. Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 5. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

16.30 Zakończenie drugiego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 2

piątek 07.04.2017

DZIEŃ 1.

Ewaryst Kowalczyk

7 kwietnia, 9.00 - 17.30

Ewaryst Kowalczyk

Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych
 2. Delikty w ZP
 3. Kary za naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz PZP

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikających z ustawy PZP

12.45 – 13.45 Przerwa obiadowa

Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

Kontrola zamówień publicznych w Polsce

 1. Instrumenty kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • Kontrola uprzednia
  • Kontrola następcza
 2. Kontrola zamówień publicznych w Polsce przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

17.30 Zakończenie trzeciego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI


 

 

 

sobota 08.04.2017

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30

Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy PZP
 • Przesłanki obligatoryjne
 • Przesłanki fakultatywne
 1. Warunki podmiotowe określane przez Zamawiającego w odniesieniu do
 • Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Zdolności technicznej lub zawodowej
 1. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Opis sposobu przygotowywania ofert
 • Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty
 • Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty
 • Dokumenty i oświadczenia, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert

 1. Jakie kryterium wybrać: cenę czy koszt?
 2. Ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
  • Przypadki, w których stosowanie – jako jedynego kryterium – najniższej ceny jest zabronione
  • Rachunek kosztów cyklu życia

Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa

 1. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ i wprowadzanie do niej zmian

Prawo opcji jako instrument optymalizacji wydatków

 1. Co to jest opcja?
 2. Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
 3. Zasady korzystania z prawa opcji

16.30 Zakończenie czwartego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 3

piątek 21.04.2017

DZIEN 1.

Grzegorz Czaban

9.00- 17.30

Tryby udzielania zamówień publicznych – przesłanki stosowania oraz przebieg procedur

 1. Przetarg nieograniczony
 2. Przetarg ograniczony
 3. Negocjacje z ogłoszeniem
 4. Dialog konkurencyjny
 5. Negocjacje bez ogłoszenia
 6. Zamówienie z wolnej ręki
 7. Partnerstwo inwestycyjne
 8. Zapytanie o cenę

12:45 – 13.45 Przerwa obiadowa

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert

 1. Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Postkwalifikacja
 3. Zasady wezwania do ponownego złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz dokumentów służących ocenie właściwości Wykonawcy
 4. Poprawianie omyłek w treści oferty (oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty)
 5. Błąd w obliczeniu ceny
 6. Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania
 7. Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji

17.30 Zakończenie piątego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 22.04.2017

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

8.00-16.30

Umowa w sprawie zamówień publicznych

 1. Pojęcie istotnych postanowień umowy
 2. Skutki niewykonania zobowiązań
 3. Dopuszczalna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w okolicznościach wynikających z art. 144 ustawy PZP
 4. Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
 5. Gwarancja i rękojmia
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 7. Zaliczkowanie na poczet wykonania zamówienia

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

 1. Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
 2. Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
 3. Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
 4. Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
 5. Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 6. Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
 7. Wysokości kar umownych, z tytułu
 • Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
 • Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
 • Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
 • Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności

12.15-13:15 Przerwa obiadowa

 1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ochrony  podwykonawców
 • Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
 • Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu

Umowy ramowe

 1. Pojęcie umów ramowych
 2. Przygotowanie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
 • Opis przedmiotu zamówień objętych umową ramową
 • Ustalenie wartości umowy ramowej
 • Wybór trybu postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
 • Elementy SIWZ właściwe dla umów ramowych
 1. Udzielanie zamówień publicznych objętych umowa ramową
 • Zgodnie z warunkami umowy ramowej
 • Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
 • W wariancie mieszanym

Środki ochrony prawnej

16.30 Zakończenie szóstego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 4

piątek 12.05.2017

DZIEŃ 1.

Elżbieta Zdanowicz

9.00-17.30

Organizacja zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy

 1. Rola specjalisty ds. zamówień publicznych
 2. Organizacja pracy działu zamówień publicznych
 3. Regulamin udzielania zamówień publicznych
 4. Regulamin pracy komisji przetargowej
 5. Udział w pracach komisji przetargowej

12.45-13.45 Przerwa obiadowa

E-Procurement: Elektroniczne środki komunikacji i udzielania zamówień publicznych

 1. Porozumiewanie się z wykonawcami w formie elektronicznej
 2. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w zamówieniach publicznych
 3. Aukcja elektroniczna – “dogrywka wykonawców” w trybach określonych w ustawie PZP
 • Warunki stosowania aukcji elektronicznej, zasady prowadzenia aukcji elektronicznej
 • Dokumentowanie czynności podejmowanych w toku aukcji elektronicznej
 1. Dynamiczny system zakupów - podstawowe zagadnienia
 2. Licytacja elektroniczna – wymagania, przebieg procedury
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Treść ogłoszenia o zamówieniu. Minimalne terminy
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Zaproszenie do udziału w licytacji
 • Przebieg licytacji elektronicznej, postapienia
 • Dokumentowanie postępowania
 • Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych
 • Ułatwienia w prowadzeniu licytacji w związku z wyłaczeniem niektórych przepisów PZP
 1. Elektronizacja zamówień publicznych przewidziana w Dyrektywie 2014/24/UE
 • Przejście na obowiązkową komunikację elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
 • Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami
 • Warunki odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy udostępnianiu SIWZ lub ofert

17.30 Zakończenie siódmego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 13.05.2017

DZIEŃ 2.

Elżbieta Zdanowicz

8.00-13.30

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących przepisów

 1. Wymagana zawartość protokołu postępowania
 2. Zasady sporządzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Pojęcie załączników do protokołu postępowania
 4. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu

Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych

Seminarium – powtórzenie całego materiału Studium

12.30 – 13.30 Test zaliczeniowy
13.30 Lunch i zakończenie ósmego dnia Studium

ZJAZD 5

piątek 26.05.2017

DZIEŃ 1.

Michał Rutkowski, Jerzy Dylewski

9.00-17.30

Zasada konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków UE

 1. Wymagania dotyczące udzielania zamówienia publicznego przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania trybów przewidzianych w ustawie
 2. Zasada efektywności wydatków
 3. Obowiązki Zamawiającego i uprawnienia instytucji kontrolującej

12:45 – 13.45 Przerwa obiadowa

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych
  • Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
  • Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
  • Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku: wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
 2. Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 4. Gwarancja i rękojmia
 5. Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane
 6. Podstawowe pojęcia dotyczące narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych (BIM)

17.30 Zakończenie dziewiątego dnia Studium

 

sobota 27.05.2017

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8:00-15:00

Zamówienia publiczne o wartości pon. 30 000 €

 • Wady i zalety podniesienia progu bagatelności;
 • Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej,
 • Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
 • Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych;
 • Akty kierownictwa wewnętrznego;
 • Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające.


Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji
kontrolujących (Prezes UZP, NIK, RIO, UKS, Instytucje Zarządzające Funduszami Unijnymi)

Omówienie wypracowanych wzorów SIWZ i umowy w oparciu na omawianych przykładach podczas wszystkich Zjazdów SZP

13.00-13.30 Przerwa obiadowa

Podsumowanie i zakończenie Studium
Rozdanie Certyfikatów


15.00 Zakończenie dziesiątego dnia Studium

 

Trenerzy

Opinie

Chciałabym podziękować i przekazać wyrazy uznania za organizację studium zamówień publicznych, które się (niestety :) właśnie zakończyło.

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam się tak wiele nauczyć. Warto było spędzić tyle godzin w pociągu, by dojechać na tak ciekawe i solidnie prowadzone zajęcia. Składam również podziękowania Pani i Pani koleżankom, rzadko się zdarza, by słuchacze byli otoczeni tak troskliwą i profesjonalną opieką

Z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty.

Daria Mietlewska-Dura - Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

Warszawa-Golden Floor Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie 123A - 15 piętro

02-017 Warszawa (budynek Millenium Plaza)

Termin

Zjazd I 24 marca - 27 maja

Cena

3990.00 zł netto
VAT: zerowy