Studium zamówień publicznych

Studium Zamówień Publicznych

Kontakt

Justyna Połgrabia

telefon: 22 205 89 03
justyna.polgrabia@apexnet.pl

 

Studium Zamówień Publicznych to forma nauki obejmująca 5 zjazdów (piątki i soboty).

 

Jego celem jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, a także uporządkowanie i aktualizację wiedzy osób z wieloletnim doświadczeniem. Poszczególne zagadnienia są omawiane na podstawie przykładów z praktyki wykładowców, a zdobyta przez uczestników wiedza teoretyczna jest uzupełniana poprzez ćwiczenia.

Dlaczego Warto?

5 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji
25 MINIONYCH EDYCJI
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
623 zadowolonych kursantów poprzednich edycji
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW
  • Akredytacja mazowieckiego kuratora Oświaty ko.Adm.I-kb-4962/8/08
  • Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych Ze specjalistycznymi i innowacyjnymi warsztatami
  • Atmosfera i poziom merytoryczny bez porównania Do żadnego innego studium o zbliżonej tematyce
  • Kontynuacja nauki – jako jedyna firma w polsce zapewniamy kontunuowanie nauki w ramach akademii eksperta zamówień publicznych, której ukończenie gwarantuje ekspercki poziom wiedzy.

Program

ZJAZD 1

piątek 22.03.2019

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE


PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI


CO TO JEST ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?
• Definicja dostaw, usług i robót budowlanych; definicja obiektu budowlanego
• Definicja zamawiającego
• Definicja wykonawcy
• Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
• Zasada proporcjonalności
• Zasada przejrzystości
• Bezstronność i obiektywizm
• Powszechność stosowania ustawy
• Zasada jawności
• Zasada pisemności postępowania
• Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim
• Zasada prymatu przetargowych trybów udzielania zamówień publicznych
• Wyłączenia z zakresu zasady powszechności stosowania ustawy Pzp
- Wyłączenia przedmiotowe
- Pozostałe wyłączenia


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
• RODZAJE USŁUG SZCZEGÓLNYCH
• Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług szczególnych
• Zastrzeżone zamówienia na usługi szczególne
• Procedura udzielania zamówień na usługi szczególne


RODZAJE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG KRYTERIUM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
• Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości poniżej 30 000 euro
• Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych
• Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
• Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych


ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SĄ JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYREKTYWAMI W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (W ŚWIETLE KOMUNIKATU WYJAŚNIAJĄCEGO 2006/C 179/02)
• Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE wypływające z traktatu o funkcjonowaniu UE
• Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 23.03.2019

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


FORMY WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej
• Biegły w zamówieniach publicznych
• Doradztwo w drodze dialogu technicznego
- Wszczęcie dialogu technicznego
- Zasady prowadzenia dialogu technicznego
- Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie i inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia – zasada, warunek i wyjątek
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku podzielenia zamówienia na części
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku wymogu złożenia albo dopuszczenia składania ofert wariantowych
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia
• Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego
wynagrodzenia
• Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
- Wymagania dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych,
- Wymóg zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niektóre czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lubusługi


USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
• Ustalenie wartości zamówienia na świadczenia jednorazowe i ciągłe
• Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
• Ustalenie wartości zamówienia na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
• Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
• Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach


UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCIACH
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień
• Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
• Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

ZJAZD 2

piątek 05.04.2019

DZIEŃ 1.

Ewaryst Kowalczyk

9:00 - 17:30

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
• Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych
• Delikty w ZP
• Kary za naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz PZP


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW WYNIKAJĄCA Z USTAWY PZP


ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH


KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE
• Instrumenty kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:
• Kontrola uprzednia
• Kontrola następcza
• Kontrola zamówień publicznych w Polsce przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 06.04.2019

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


TWORZENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
• Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy PZP
- przesłanki obligatoryjne
- przesłanki fakultatywne
- Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego w odniesieniu do:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zdolności technicznej lub zawodowej
• Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• Opis sposobu przygotowywania ofert:
• Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty
• Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty
• Dokumenty i oświadczenia, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego


OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, USTALANIE ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
• Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt?
• Jakość i inne kryteria oceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia
• Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny
• Kogo dotyczą
• Warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny
• Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cylku życia


SPOSOBY OCENY OFERT W PRZYPADKU KRYTERIÓW WYMIERNYCH I NIEWYMIERNYCH


UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA
• Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I WPROWADZANIE DO NIEJ ZMIAN


PRAWO OPCJI JAKO INSTRUMENT OPTYMALIZACJI WYDATKÓW
- Co to jest opcja?
- Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
- Zasady korzystania z prawa opcji

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

ZJAZD 3

piątek 26.04.2019

DZIEN 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PRZESŁANKI STOSOWANIA ORAZ PRZEBIEG PROCEDUR
• Przetarg nieograniczony
• Przetarg ograniczony
• Negocjacje z ogłoszeniem
• Dialog konkurencyjny
• Partnerstwo inwestycyjne
• Negocjacje bez ogłoszenia
• Zamówienia z wolnej ręki
• Zapytanie o cenę


OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ BADANIE I OCENA OFERT
• Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• Oferta oraz oświadczenia składane wraz z ofertą
• Zasady składania oświadczeń w celu wykazania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postepowania
• Zasady wzywania do złożenia oświadczeń i dokumentów służących ocenie właściwości wykonawcy
• Poprawianie omyłek w treści oferty: oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
• Przesłanki odrzucenia oferty, w tym:
- Błąd w obliczaniu ceny lub kosztu
- Rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania
- Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 27.04.2019

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

8.00 - 16.30

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Pojęcie istotnych postanowień umowy
• Reprezentacja stron umowy
• Najważniejsze czynności z prawa cywilnego w kontekście umów o zamówienie publiczne
• Wykonywanie zobowiązań
• Kary umowne – nakładanie, miarkowanie, zasady konstrukcji mechanizmu kar
• Dopuszczalna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w okolicznościach wynikających z art. 144 ustawy PZP
• Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Gwarancja i rękojmia
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Zaliczka na poczet wykonania Zamówienia
• Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami


POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE OCHRONY PODWYKONAWCÓW –WYMAGANE ELEMENTY UMOWY DOTYCZĄCE
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian
• Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
• Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcykonkurencji


ZASADY ZMIAN UMÓW WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Zmiany przewidziane w dokumentacji
• Zmiany dopuszczalne w świetle Pzp
• Zmiany istotne i nieistotne


UMOWY RAMOWE
• Pojęcie umów ramowych
• Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową
• Zgodnie z warunkami umowy ramowej
• Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
• W wariancie mieszanym


ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
• Odwołanie do KIO
• Skarga do sądu okręgowego

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

ZJAZD 4

piątek 10.05.2019

DZIEŃ 1.

9.00 - 17.30

ORGANIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH ZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY
• Rola specjalisty ds. zamówień publicznych
• Organizacja pracy działu zamówień publicznych
• Regulamin udzielania zamówień publicznych
• Regulamin pracy komisji przetargowej


E-PROCUREMENT: ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w zamówieniach publicznych
• Licytacja elektroniczna – wymagania, przebieg procedury
- Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Treść ogłoszenia o zamówieniu.
Minimalne terminy
- Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Zaproszenie do udziału w licytacji
- Przebieg licytacji elektronicznej, postąpienia
- Dokumentowanie postępowania
- Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych
- Ułatwienia w prowadzeniu licytacji w związku z wyłączeniem niektórych przepisów PZP
• Aukcja elektroniczna – “dogrywka wykonawców” w trybach określonych w ustawie PZP
- Warunki stosowania aukcji elektronicznej, zasady prowadzenia aukcji elektronicznej
- Dokumentowanie czynności podejmowanych w toku aukcji elektronicznej
- Dynamiczny system zakupów – podstawowe zagadnienia
• Elektronizacja zamówień publicznych po nowelizacji
- Przejście na obowiązkową komunikację elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
- Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
- wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami
- warunki odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy
udostępnianiu SIWZ lub ofert

sobota 11.05.2019

DZIEŃ 2.

8.00 - 13.30
 

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

• Wymagana zawartość protokołu postępowania
• Zasady sporządzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Pojęcie załączników do protokołu postępowania
• Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu


SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM


TEST ZALICZENIOWY

ZJAZD 5

piątek 24.05.2019

DZIEŃ 1.

Iwona Holka, Jerzy Dylewski

9.00 - 17.30

 

9:00 - 12:45

IWONA HOLKA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

• Ochrona danych wykonawcy
• Ochrona danych przekazywanych przez wykonawcę
• Zapewnienie ochrony danych przekazywanych wykoanwcy
• Zasady przetwarzania danych w RODO
• Zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych

 

13:45 - 17:30

JERZY DYLEWSKI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
• Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych
• Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
• Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
• Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku: wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
• Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Gwarancja i rękojmia
• Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane

 

17.30 Zakończenie dziewiątego dnia Studium

 

 

sobota 25.05.2019

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8:00 - 15:00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PON. 30 000 €
• Wady i zalety podniesienia progu bagatelności
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
• Akty kierownictwa wewnętrznego
• Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające


OBSZARY SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ
INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH (PREZES UZP, NIK, RIO, UKS, INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI
UNIJNYMI)


PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE STUDIUM


ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Trenerzy

Opinie

Chciałabym podziękować i przekazać wyrazy uznania za organizację studium zamówień publicznych, które się (niestety :) właśnie zakończyło.

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam się tak wiele nauczyć. Warto było spędzić tyle godzin w pociągu, by dojechać na tak ciekawe i solidnie prowadzone zajęcia. Składam również podziękowania Pani i Pani koleżankom, rzadko się zdarza, by słuchacze byli otoczeni tak troskliwą i profesjonalną opieką

Z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty.

Daria Mietlewska-Dura - Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

Warszawa-Golden Floor Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie 123A - 15 piętro

02-017 Warszawa (budynek Millenium Plaza)

Termin

Zjazd I 22 marca - 25 maja

Cena

3990.00 zł netto
VAT: zwolniony z vatu