Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

KURSY AKREDYTOWANE

Studium Zamówień Publicznych

Kontakt

Agnieszka Spychała

telefon: 22 765 65 90
agnieszka.spychala@apexnet.pl

 

Studium Zamówień Publicznych to forma nauki obejmująca 5 zjazdów (piątki i soboty).

 

Jego celem jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, a także uporządkowanie i aktualizację wiedzy osób z wieloletnim doświadczeniem. Poszczególne zagadnienia są omawiane na podstawie przykładów z praktyki wykładowców, a zdobyta przez uczestników wiedza teoretyczna jest uzupełniana poprzez ćwiczenia.

Dlaczego Warto?

5 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji
25 MINIONYCH EDYCJI
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
623 zadowolonych kursantów poprzednich edycji
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW
 • Akredytacja mazowieckiego kuratora Oświaty ko.Adm.I-kb-4962/8/08
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych Ze specjalistycznymi i innowacyjnymi warsztatami
 • Atmosfera i poziom merytoryczny bez porównania Do żadnego innego studium o zbliżonej tematyce
 • Kontynuacja nauki – jako jedyna firma w polsce zapewniamy kontunuowanie nauki w ramach akademii eksperta zamówień publicznych, której ukończenie gwarantuje ekspercki poziom wiedzy.

Program

ZJAZD 1

piątek 06.04.2018

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

9.00-17.30

Zagadnienia wprowadzające             


Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

Co to jest zamówienie publiczne?

 • Definicja dostaw, usług i robót budowlanych; definicja obiektu budowlanego
 • Definicja zamawiającego
 • Definicja wykonawcy
 • Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zasady udzielania zamówień publicznych

 • Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • Zasada proporcjonalności
 • Zasada przejrzystości
 • Bezstronność i obiektywizm
 • Powszechność stosowania ustawy
 • Zasada jawności
 • Zasada pisemności postępowania
 • Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim
 • Zasada prymatu przetargowych trybów udzielania zamówień publicznych
 • Wyłączenia z zakresu zasady powszechności stosowania ustawy Pzp
  • Wyłączenia przedmiotowe

Pozostałe wyłączenia

Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 • Rodzaje usług szczególnych
 • Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług szczególnych
 • Zastrzeżone zamówienia na usługi szczególne
 • Procedura udzielania zamówień na usługi szczególne
   

Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 • Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości poniżej 30 000 euro
 • Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych
 • Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych
   

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02)

 • Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE  wypływające z traktatu o funkcjonowaniu UE

Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego

17.30 Zakończenie pierwszego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 07.04.2018

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej
 • Biegły w zamówieniach publicznych
 • Doradztwo w drodze dialogu technicznego
  • Wszczęcie dialogu technicznego
  • Zasady prowadzenia dialogu technicznego
  • Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym

Opis przedmiotu zamówienia

 • Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
 • Znak towarowy, patent lub pochodzenie i inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia – zasada, warunek i wyjątek
 • Opis przedmiotu zamówienia w przypadku podzielenia zamówienia na części
 • Opis przedmiotu zamówienia w przypadku wymogu złożenia albo dopuszczenia składania ofert wariantowych
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia
 • Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia
 • Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
  • Wymagania dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych,
  • Wymóg zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niektóre czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi

Ustalenie wartości zamówienia

 • Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia na świadczenia jednorazowe i ciągłe
 • Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
 • Ustalenie wartości zamówienia na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
 • Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
 • Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
 • Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach

Udzielanie zamówień na częściach

 • Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 • Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 • Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

 

16.30 Zakończenie drugiego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 2

piątek 20.04.2018

DZIEŃ 1.

Ewaryst Kowalczyk

9:00-17:30

Elektronizacja zamówień publicznych

 1. Założenia Platformy e-Zamówienia
 2. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
 3. Elektroniczny JEDZ
 4. Zasady składania JEDZ elektronicznie
 5. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie
 6. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 7. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji
 8. Biuletyn Zamówień Publicznych

Planowanie zamówień publicznych

 1. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
 2. Szacowanie wartości zamówienia  – jak to robić?
 1. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 2. Szacowanie na przykładach
 1. Zamówienie nieprzewidziane
 1. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
 2. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
 3. Korekty planu zamówień publicznych

Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

 1. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
 1. Jak opisywać przedmiot zamówienia?
 1. Elementy obowiązkowe
 2. Elementy dopuszczalne
 3. Elementy zakazane
 1. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
 1. Zakres wymagań
 2. Poziom wymagań
 1. Kryteria oceny oferta
 1. Bilans kryteriów
 2. Niebezpieczeństwa
 1. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
 2. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
 1. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne

 1. Tryby
 2. Ogłoszenia
 3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 4. Wadium
 5. Oświadczenia wstępne
 6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
 7. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
 8. Poprawianie ofert
 9. Wykluczanie wykonawców
 10. Odrzucanie ofert
 11. Unieważnianie postępować

Umowy w zamówieniach publicznych

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
 2. Kary umowne w umowach
 3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 1. Osoby odpowiedzialne
 2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI


 

 

 

sobota 21.04.2018

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy PZP
  • przesłanki obligatoryjne
  • przesłanki fakultatywne
  • Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego w odniesieniu do:
  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
  • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  • Zdolności technicznej lub zawodowej
 • Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymagana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Opis sposobu przygotowywania ofert:
 • Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty
 • Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty

Dokumenty i oświadczenia, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

 • Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt?
 • Jakość i inne kryteria oceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 • Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny
 • Kogo dotyczą
 • Warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny
 • Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cylku życia

Sposoby oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych

Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa

 • Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ i wprowadzanie do niej zmian

Prawo opcji jako instrument optymalizacji wydatków

 • Co to jest opcja?
 • Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji

Zasady korzystania z prawa opcji

16.30 Zakończenie czwartego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 3

piątek 11.05.2018

DZIEN 1.

Grzegorz Czaban

9.00- 17.30

Tryby udzielania zamówień publicznych – przesłanki stosowania oraz przebieg procedur

 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Dialog konkurencyjny
 • Partnerstwo inwestycyjne
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienia z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz badanie i ocena ofert

 • Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Oferta oraz oświadczenia składane wraz z ofertą
 • Zasady składania oświadczeń w celu wykazania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postepowania
 • Zasady wzywania  do złożenia oświadczeń i dokumentów służących ocenie właściwości wykonawcy
 • Poprawianie omyłek w treści oferty: oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
 • Przesłanki odrzucenia oferty, w tym:
 • Błąd w obliczaniu ceny lub kosztu
 • Rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania

Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji

17.30 Zakończenie piątego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 12.05.2018

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

8.00-16.30

Umowa w sprawie zamówień publicznych

 • Pojęcie istotnych postanowień umowy
 • Reprezentacja stron umowy
 • Najważniejsze czynności z prawa cywilnego w kontekście umów o zamówienie publiczne
 • Wykonywanie zobowiązań
 • Kary umowne – nakładanie, miarkowanie, zasady konstrukcji mechanizmu kar
 • Dopuszczalna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w okolicznościach wynikających z art. 144 ustawy PZP
 • Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Gwarancja i rękojmia
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Zaliczka na poczet wykonania Zamówienia
 • Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami


Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

 • Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
 • Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
 • Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
 • Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zasady zmian umów ws. zamówienia publicznego

 • Zmiany przewidziane w dokumentacji
 • Zmiany dopuszczalne w świetle Pzp
 • Zmiany istotne i nieistotne

Umowy ramowe

 • Pojęcie umów ramowych
 • Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową
 • Zgodnie z warunkami umowy ramowej
 • Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
 • W wariancie mieszanym

Środki ochrony prawnej

 • Odwołanie do KIO
 • Skarga do sądu okręgowego

16.30 Zakończenie szóstego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

ZJAZD 4

piątek 25.05.2018

DZIEŃ 1.

9.00-17.30

Organizacja zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy

 • Rola specjalisty ds. zamówień publicznych
 • Organizacja pracy działu zamówień publicznych
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin pracy komisji przetargowej

E-Procurement: Elektroniczne środki komunikacji i udzielania zamówień publicznych

 • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w zamówieniach publicznych
 • Licytacja elektroniczna – wymagania, przebieg procedury
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Treść ogłoszenia o zamówieniu. Minimalne terminy
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Zaproszenie do udziału w licytacji
 • Przebieg licytacji elektronicznej, postąpienia
 • Dokumentowanie postępowania
 • Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych
 • Ułatwienia w prowadzeniu licytacji w związku z wyłączeniem niektórych przepisów PZP
 • Aukcja elektroniczna – “dogrywka wykonawców” w trybach określonych w ustawie PZP
 • Warunki stosowania aukcji elektronicznej, zasady prowadzenia aukcji elektronicznej
 • Dokumentowanie czynności podejmowanych w toku aukcji elektronicznej
 • Dynamiczny system zakupów – podstawowe zagadnienia
 • Elektronizacja zamówień publicznych po nowelizacji
 • Przejście na obowiązkową komunikację elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
 • Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
 • wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami

warunki odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy udostępnianiu SIWZ lub ofert

17.30 Zakończenie siódmego dnia Studium

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU - BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 26.05.2018

DZIEŃ 2.

8.00-13.30
 

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  świetle obowiązujących przepisów

 • Wymagana zawartość protokołu postępowania
 • Zasady sporządzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Pojęcie załączników do protokołu postępowania
 • Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu

 

Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych

Seminarium – powtórzenie całego materiału Studium

12.30 – 13.30 Test zaliczeniowy
13.30 Lunch i zakończenie ósmego dnia Studium

ZJAZD 5

piątek 15.06.2018

DZIEŃ 1.

Iwona Holka, Jerzy Dylewski

9.00-17.30

 

9:00-12:45

IWONA HOLKA

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

 • Ochrona danych wykonawcy
 • Ochrona danych przekazywanych przez wykonawcę
 • Zapewnienie ochrony danych przekazywanych wykoanwcy
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych

 

13:45-17:30

JERZY DYLEWSKI

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

 • Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych
 • Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
 • Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
 • Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku:  wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
 •  Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
 •  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 •  Gwarancja i rękojmia
 •  Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane

 

17.30 Zakończenie dziewiątego dnia Studium

 

 

sobota 16.06.2018

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8:00-15:00

Zamówienia publiczne o wartości pon. 30 000 €

•Wady i zalety podniesienia progu bagatelności

•Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej

•Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:

•Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych

•Akty kierownictwa wewnętrznego

Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające


Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (Prezes UZP, NIK, RIO, UKS, Instytucje Zarządzające Funduszami Unijnymi)

Podsumowanie i zakończenie Studium
Rozdanie Dyplomów


15.00 Zakończenie dziesiątego dnia Studium

 

Trenerzy

Opinie

Chciałabym podziękować i przekazać wyrazy uznania za organizację studium zamówień publicznych, które się (niestety :) właśnie zakończyło.

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam się tak wiele nauczyć. Warto było spędzić tyle godzin w pociągu, by dojechać na tak ciekawe i solidnie prowadzone zajęcia. Składam również podziękowania Pani i Pani koleżankom, rzadko się zdarza, by słuchacze byli otoczeni tak troskliwą i profesjonalną opieką

Z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z Państwa oferty.

Daria Mietlewska-Dura - Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

Warszawa-Golden Floor Aleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie 123A - 15 piętro

02-017 Warszawa (budynek Millenium Plaza)

Termin

Zjazd I 06 kwietnia - 16 czerwca

Cena

3990.00 zł netto
VAT: zerowy