Studium zamówień publicznych

Studium Zamówień Publicznych

 

Studium Zamówień Publicznych to 5 weekondowych zjazdów

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania ustawy Pzp. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Praktyczne warsztaty z ekspertami nauczą Cię m.in.: zasad udzielania zamówień, kryteriów oceny ofert czy składania oświadczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dowiesz się, czym jest SIWZ oraz e-fakturowanie, a także podystkutujesz z innymi uczestnikami na temat wyboru najlepszej e-platformy zakupowej.

Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumuwujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publiczncyh?

Zapisz się na Studium i podnieś swoje kompetencje.

Dlaczego Warto?

5 EKSPERTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji
29 MINIONYCH EDYCJI
5 DWUDNIOWYCH ZJAZDÓW
4,9 ŚREDNIA OCENA TRENERÓW, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I ORGANIZACJI WG. ANKIET PO KURSIE
1,5 GODZINNY TEST ZALICZENIOWY, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WYRÓŻNIENIEM DLA PONAD 50% UCZESTNIKÓW

Program

piątek 20.03.2020

DZIEŃ 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE


PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI


CO TO JEST ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?
• Definicja dostaw, usług i robót budowlanych; definicja obiektu budowlanego
• Definicja zamawiającego
• Definicja wykonawcy
• Pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
• Zasada proporcjonalności
• Zasada przejrzystości
• Bezstronność i obiektywizm
• Powszechność stosowania ustawy
• Zasada jawności
• Zasada pisemności postępowania
• Obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim
• Zasada prymatu przetargowych trybów udzielania zamówień publicznych
• Zamówienia niepodlegające przepisom ustawy Pzp
- Wyłączenia przedmiotowe
- Pozostałe wyłączenia


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
• RODZAJE USŁUG SZCZEGÓLNYCH
• Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy klasyfikowaniu usług szczególnych
• Zastrzeżone zamówienia na usługi szczególne
• Procedura udzielania zamówień na usługi szczególne


RODZAJE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG KRYTERIUM WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
• Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości poniżej 30 000 euro
• Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych
• Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
• Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych


ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SĄ JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYREKTYWAMI W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (W ŚWIETLE KOMUNIKATU WYJAŚNIAJĄCEGO 2006/C 179/02)
• Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE wypływające z traktatu o funkcjonowaniu UE
• Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 21.03.2020

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


FORMY WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej
• Biegły w zamówieniach publicznych
• Doradztwo w drodze dialogu technicznego
- Wszczęcie dialogu technicznego
- Zasady prowadzenia dialogu technicznego
- Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie i inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia – zasada, warunek i wyjątek
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku podzielenia zamówienia na części
• Opis przedmiotu zamówienia w przypadku wymogu złożenia albo dopuszczenia składania ofert wariantowych
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – pojęcie; struktura klasyfikacyjna; rola CPV przy opisie przedmiotu zamówienia
• Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego
wynagrodzenia
• Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
- Wymagania dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych,
- Wymóg zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niektóre czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lubusługi

PRAWO OPCJI JAKO INSTRUMENT OPTYMALIZACJI WYDATKÓW
• Co to jest opcja?
• Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
• Zasady korzystania z prawa opcji


USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
- Ustalenie wartości zamówienia na świadczenia jednorazowe i ciągłe
- Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie
- Ustalenie wartości zamówienia na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz projektowania
- Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy umowach ramowych i tworzeniu systemu zamówień dynamicznych
• Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach


UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCIACH
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień
• Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
• Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

piątek 03.04.2020

DZIEŃ 1.

Ewaryst Kowalczyk

9:00 - 17:30

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
• Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych
• Delikty w ZP
• Kary za naruszenie ustawy o finansach publicznych oraz PZP


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW WYNIKAJĄCA Z USTAWY PZP


ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH


KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE
• Instrumenty kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:
• Kontrola uprzednia
• Kontrola następcza
• Kontrola zamówień publicznych w Polsce przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

 

sobota 04.04.2020

DZIEŃ 2.

Grzegorz Czaban

8.00 - 16.30
 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


TWORZENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
• Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikające z art. 24 ustawy PZP
- przesłanki obligatoryjne
- przesłanki fakultatywne
• Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego w odniesieniu do:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zdolności technicznej lub zawodowej
• Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich
• Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (forma, wymaana zawartość, sposób wypełniania i przedstawiania)
• Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• Opis sposobu przygotowywania ofert:
- Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty
- Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, USTALANIE ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
• Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt?
• Jakość i inne kryteria oceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia
• Ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny
- Kogo dotyczą
- Warunki dopuszczające stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny
• Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cylku życia


SPOSOBY OCENY OFERT W PRZYPADKU KRYTERIÓW WYMIERNYCH I NIEWYMIERNYCH


WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

• Aspekt ekonomiczny: cena czy koszt? Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych


UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA
• Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia


UDOSTĘPNIENIE SIWZ, W TYM WARUNKI ODSTĄPEINIA OD WYMOGU UŻYCIA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UDOSTĘPNIANIU SIWZ LUB OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I WPROWADZENIE DO NIEJ ZMIAN
 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 17.04.2020

DZIEN 1.

Grzegorz Czaban

9.00 - 17.30

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PRZESŁANKI STOSOWANIA ORAZ PRZEBIEG PROCEDUR
• Przetarg nieograniczony
• Przetarg ograniczony
• Negocjacje z ogłoszeniem
• Dialog konkurencyjny
• Partnerstwo inwestycyjne
• Negocjacje bez ogłoszenia
• Zamówienia z wolnej ręki
• Zapytanie o cenę

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

• Definicja środka komunikacji elektronicznej
• Środki komunikacji elektronicznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa służące składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie oraz świadczeń, o których mowa w art. 25a
• Omówienie funkcjonowania Miniportalu e-Zamówień
• Składanie i otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
• Prywatne platformy zakupowe - krótka charakterystyka

OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ BADANIE I OCENA OFERT
• Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• Oferta oraz oświadczenia składane wraz z ofertą
• Zasady składania oświadczeń w celu wykazania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postepowania
• Zasady wzywania do złożenia oświadczeń i dokumentów służących ocenie właściwości wykonawcy
• Poprawianie omyłek w treści oferty: oczywistych pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
• Przesłanki odrzucenia oferty, w tym:
- Błąd w obliczaniu ceny lub kosztu
- Rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania
- Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji
- Niewniesienie wadium albo wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

sobota 18.04.2020

DZIEŃ 2.

Damian Michalak

8.00 - 16.30

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Pojęcie istotnych postanowień umowy
• Reprezentacja stron umowy
• Najważniejsze czynności z prawa cywilnego w kontekście umów o zamówienie publiczne
• Wykonywanie zobowiązań
• Kary umowne – nakładanie, miarkowanie, zasady konstrukcji mechanizmu kar
• Dopuszczalna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w okolicznościach wynikających z art. 144 ustawy PZP
• Zasady odbioru przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego
• Gwarancja i rękojmia
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Zaliczka na poczet wykonania Zamówienia
• Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami


POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE OCHRONY PODWYKONAWCÓW –WYMAGANE ELEMENTY UMOWY DOTYCZĄCE
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian
• Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
• Obowiązku przedkładania przez wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
• Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
• Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcykonkurencji


ZASADY ZMIAN UMÓW WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Zmiany przewidziane w dokumentacji
• Zmiany dopuszczalne w świetle Pzp
• Zmiany istotne i nieistotne


UMOWY RAMOWE
• Pojęcie umów ramowych
• Udzielanie zamówień publicznych objętych umową ramową
• Zgodnie z warunkami umowy ramowej
• Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
• W wariancie mieszanym


ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
• Odwołanie do KIO
• Skarga do sądu okręgowego

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA W TRAKCIE ZJAZDU: BURZA MÓZGÓW / DYSKUSJA / PRACA W GRUPIE – PODNIESIENIE KOMPETENCJI

piątek 08.05.2020

DZIEŃ 1.

Wioleta Bajda

9.00 - 17.30

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych

 • Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych;
 • Regulacje w zakresie elektronizacji zawarte w ustawie PZP;
 • Daty graniczne, przepisy przejściowe;
 • Możliwości odstąpienia od elektronizacji;
 • Katalogi elektroniczne;
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP regulujące kwestie związane z elektronizacją;
 • Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania;
 • Przykłady praktycznych zapisów w zakresie sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami, w tym zapisów dotyczących: specyfikacji połączenia, kodowania, formatów dokumentów i podpisów, szyfrowania, oznaczania czasu przekazania danych – na przykładzie miniPortalu UZP i komercyjnych platform zakupowych;

E-fakturowanie

 • Omówienie ustawy o elektronicznym fakturowaniu (pojęcia, daty graniczne, obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy);
 • Jak działa platforma elektronicznego fakturowania?

Przykłady zapisów umownych dotyczących przekazywania e-faktur przez wykonawców;

Forma elektroniczna

 • Definicja pisemności;
 • Forma elektroniczna, dokument elektroniczny, postać elektroniczna, kopia dokumentu elektronicznego, elektroniczne potwierdzanie za zgodność, wydruki dokumentów elektronicznych, skan dokumentu własnoręcznie podpisanego, odwzorowanie dokumentu elektronicznego;
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny; pieczęć elektroniczna; dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne; znacznik czasu, szyfrowanie;
 • Wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?;

Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym;

 • Podpisywanie dokumentów przez kilka osób;
 • Walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?;
 • Algorytm podpisu i algorytm skrótu dokumentu – jak sprawdzić czy podpis jest prawidłowy, orzecznictwo KIO;
 • Jak dokumentować czynności sprawdzania podpisów elektronicznych – praktyczne wskazówki;
 • Czy pracownicy Zamawiającego powinni posiadać podpisy elektroniczne?

Omówienie praktyczne zagadnienia formy oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dobie elektronizacji:

 • Pytania wykonawców;
 • Oferta (co składa się na ofertę?);
 • Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa w przypadku konsorcjum, dokumenty rejestrowe;
 • JEDZ (wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich, podwykonawców);
 • Zobowiązania podmiotów trzecich;
 • Wadium niepieniężne (elektroniczne wadium; kiedy wadium jest skutecznie wniesione? kiedy wadium zostało wniesione nieprawidłowo? wadium a konsorcjum; zatrzymanie wadium);
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu, w tym na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;
 • Uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp;
 • Wyjaśnienia treści oferty, wyjaśniania ceny;

Tajemnica przedsiębiorstwa a elektronizacja postępowania

 • Jak opisać wymagania w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Jak odtajnić fragmenty zastrzeżonych dokumentów elektronicznych?
 • Jak udostępnić odtajnione dokumenty elektroniczne konkurentom – praktyczne wskazówki;

Najnowsze orzecznictwo KIO odnoszące się do kwestii elektronicznego składania ofert, szyfrowania ofert, zabezpieczenia ofert; zmiany/zwrotu oferty; itp.

Omówienie opinii UZP odnoszących się do kwestii związanych z elektronizacją;

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, a elektronizacja

Omówienie najważniejszych zapisów nowej ustawy Pzp w zakresie elektronizacji;

sobota 09.05.2020

DZIEŃ 2.

Wioleta Bajda

8.00 - 13.30
 

Platforma e-zamówienia

Omówienie modułów planowanych w Platformie e-Zamówienia

 • Centralne Repozytorium Danych;
 • Biuletyn Zamówień Publicznych;
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (Business Intelligence);
 • Aukcje i licytacje elektroniczne;
 • eSender;
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu otwarcia;
 • Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia – nowy Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Czy Zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z Platformy e-Zamówienia kiedy powstanie?

Centralna Platforma Zakupowa

 • miniPortal i ePuap
 • Omówienie praktyczne działania miniPortalu i ePuap-u;
 • Jak szyfrować/deszyfrować oferty?;
 • Jak komunikować się przy pomocy e-Puap?

Komercyjne platformy zakupowe

 • Przegląd najpopularniejszych platform zakupowych i krótka prezentacja funkcjonalności (m.in. platformy Marketplanet, eB2B, inn.);
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy zakupowej?

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem elektronizacji

 • Wymagana zawartość protokołu postępowania
 • Zasady sporządzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Pojęcie załączników do protokołu postępowania
 • Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu;
 • Najciekawsze orzecznictwo KIO i sądów dotyczące kwestii związanych z protokołem postępowania, udostępnianiem dokumentów wykonawcom;

Archiwizacja

 • Regulacje prawne odnoszące się do archiwizacji dokumentów elektronicznych;
 • Problemy związane z archiwizowaniem dokumentów elektronicznych;


TEST ZALICZENIOWY

piątek 22.05.2020

DZIEŃ 1.

Iwona Holka, Jerzy Dylewski

9.00 - 17.30

 

9:00 - 12:45

IWONA HOLKA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

• Ochrona danych wykonawcy
• Ochrona danych przekazywanych przez wykonawcę
• Zapewnienie ochrony danych przekazywanych wykoanwcy
• Zasady przetwarzania danych w RODO
• Zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych

 

13:45 - 17:30

JERZY DYLEWSKI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
• Opis sposobu obliczenia ceny w SIWZ na wykonanie robót budowlanych
• Kosztorys ofertowy jako podstawa obliczenia ceny ofertowej
• Kiedy żądać kosztorysu ofertowego?
• Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego w przypadku: wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenia ryczałtowego
• Zalecany poziom agregacji robót budowlanych w kosztorysie ofertowym
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• Gwarancja i rękojmia
• Zalecane klauzule dopuszczające zmianę postanowień umowy o roboty budowlane

 

17.30 Zakończenie dziewiątego dnia Studium

 

 

sobota 23.05.2020

DZIEŃ 2.

Iwona Holka

8:00 - 15:00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PON. 30 000 €
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
• Akty kierownictwa wewnętrznego
• Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające


OBSZARY SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH (PREZES UZP, NIK, RIO, UKS, INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI UNIJNYMI)


PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE STUDIUM


ROZDANIE DYPLOMÓW

Trenerzy

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik Studium otrzyma wysokiej jakości prezentacje szkoleniowe, przygotowane indywidualne przez ekspertów prowadzących zajęcia. Prezentacje i inne materiały merytoryczne będą dostępne w formie elektronicznej w EduStrefie przed każdym Zjazdem.

Dodatkowo uczestnik otrzymuje aktualną
ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książki

Edustrefa to platforma wiedzy poszkoleniowej umożliwiającej kontakt ze społecznością specjalistów i praktyków w dziedzinie Twojego szkolenia. Na swoim koncie znajdziesz setki materiałów wspierających w dalszej edukacji po szkoleniu.

Opinie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce

WARSZAWA - Atlas Tower

Zapraszam do recepcji głównej budynku gdzie otrzyma Pan/i kod wejściowy do przejścia do windy. W recepcji otrzyma Pan/i również szczegółowe dane, na które piętro należy się udać oraz do której Sali.

Dojazd:

Mapka dojazdu kliknij TUTAJ>>

Parking podziemny Atlas Tower:
wjazd od ul. Nowogrodzkiej 70, orientacyjna cena: ok. 5 zł za 1 godz.

Autobusy: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521

Tramwaje: 1,7, 8, 9, 22, 24, 25

Termin

20 marca - 23 maja

Zjazd I - piątek, 20.03.2020 - sobota, 21.03.2020
Zjazd II - piątek, 03.04.2020 - sobota, 04.04.2020
Zjazd III - piątek, 17.04.2020 - sobota, 18.04.2020
Zjazd IV - piątek, 08.05.2020 - sobota, 09.05.2020
Zjazd V - piątek, 22.05.2020 - sobota, 23.05.2020

Cena

3990.00 zł netto

Kurs zwolniony z VAT

Kontakt

Justyna Połgrabia
telefon: 22 205 89 09