Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zamówienia publiczne co to?

Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne to szczególne transakcje, które są uregulowane przez prawo zamówień publicznych. Wynikają z potrzeby sektora finansów publicznych, który zobligowany jest do realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności, przy pomocy innych podmiotów. Prawo zamówień publicznych jest kompleksowym systemem norm, które regulują proces udzielania zamówień przez podmioty publiczne. Możliwość skorzystania z […]

Czytaj więcej

Zrozumienie zamówień publicznych: Podstawowe elementy i strategie dla nowicjuszy

Zamówienia publiczne, będące kluczowym elementem gospodarki, polegają na nabywaniu przez podmioty publiczne towarów, usług czy robót budowlanych. Istota zamówień publicznych jest szeroka, obejmując zarówno małe zakupy, jak i wielomilionowe projekty. Podstawowe zasady, jakie rządzą tym procesem, to transparentność, uczciwa konkurencja i równość traktowania oferentów. Transparentność zapewnia, że wszelkie decyzje podejmowane są w sposób otwarty, co […]

Czytaj więcej

Innowacyjne podejścia do pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Innowacyjność w kontekście funduszy europejskich to nie tylko wprowadzanie nowych technologii czy rozwiązań. To przede wszystkim zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmieniających się regulacji, wykorzystywania nowych narzędzi oraz tworzenia efektywnych strategii pozyskiwania środków. Współczesny beneficjent funduszy musi nie tylko znać przepisy, ale również potrafić myśleć kreatywnie, by w pełni wykorzystać dostępne możliwości finansowania. W […]

Czytaj więcej

Jak zostać księgową

Ciekawy zawód księgowa Księgowa to jedno z najważniejszych stanowisk w każdej firmie. Jest to na pewno zawód, który budzi wiele ciekawości, szczególnie ze względu na jego wymagania i rosnącą rolę w dzisiejszym świecie biznesu. Praca w księgowości opiera się na nieustannym dokonywaniu precyzyjnych obliczeń, dokładnym sprawdzaniu wydatków i wpływów, a także na księgowaniu różnego rodzaju […]

Czytaj więcej

Zmiana terminu realizacji zamówienia na etapie realizacji umowy- czy jest możliwa?

 W większości wyroków KIO stwierdza się, że zmiana terminu realizacji zamówienia i innych postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez spełnienia przesłanek uzasadniających taką zmianę, stanowi naruszenie ustawy Pzp. Ponadto stwierdza się, że naruszeniem jest taka zmiana umowy, która ma wpływ na wynik postępowania. Oznacza to przedłużenie […]

Czytaj więcej

Jak wygląda przebieg postępowania w przetargu nieograniczonym?

Ważną informacją jest to, że przebieg postępowania regulują artykuły 132-139 ustawy Prawa zamówień publicznych. Przygotowanie Postępowania przebieg postępowania Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art 99-103 ustawy Pzp Następnie Zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia zgodnie z art 28-36 ustawy Pzp, W dalszej kolejności Zamawiający może przygotować zapisy ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art 87 […]

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia za wady – podobieństwa i różnice

Gwarancja jakości i rękojmia za wady, to zagadnienia, z których zamawiający może korzystać zamiennie. Jednak gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów. Jakich? O tym dowiesz się z tego artykułu. Aby zabezpieczyć interesy zamawiającego winien on dookreślić czym jest gwarancja oraz rękojmia. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- RÓŻNICE   Rękojmia za wady to […]

Czytaj więcej

Jak unikać błędów w zamówieniach publicznych? Kurs MASTER PZP jako klucz!

Jesteś zamawiającym, albo wykonawcą, który regularnie uczestniczy w przetargach publicznych i chce unikać błędów w zamówieniach publicznych? A może dopiero rozważasz wejście na rynek zamówień publicznych? Jeśli tak, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, że znajomość przepisów i zasad prawnych dotyczących Pzp jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Właśnie dlatego warto zapoznać się […]

Czytaj więcej

Przesłanki unieważnienia umowy

Jakie mogą być przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne? Jesteś zamawiającym? Przeczytaj! Obowiązująca Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje precyzyjnie jakie przesłanki decydują o unieważnieniu umowy. Oczywistym jest, że umowa podlegać będzie unieważnieniu jeśli zamawiający  z naruszeniem ustawy udzieli zamówienia. Ale czy wystarczy tylko przestrzegać procedur opisanych w ustawie Pzp? Główne zasady zamówień publicznych Oczywiście zamawiający […]

Czytaj więcej

Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 r.

Jakie zmiany nas czekają w wynagrodzeniach? W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywana pracą w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obowiązkowe świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób nie może być zwolniony z tego obowiązku Obligatoryjne i […]

Czytaj więcej