Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zadania Komisji Przetargowej w Praktyce

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.               Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego.             W myśl art. 7 pkt 7 ustawy pzp kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do […]

Czytaj więcej

Czym jest zamówienie publiczne

W ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 7 pkt. 32 ustawodawca definiuje zamówienie publiczne w następujący sposób : Proszę przyjrzeć się dokładnie tej definicji, czy mówiąc kolokwialnie, na pierwszy rzut oka wyjaśnia czym są zamówienia publiczne? Czy zapoznając się z tą definicją możemy stwierdzić w jaki sposób udzielać zamówień publicznych? Wydaje mi się, że nie […]

Czytaj więcej

Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie. Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany […]

Czytaj więcej

Kim jest zamawiający

Aktem regulującym zasady i procedury udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych.             W art. 7 pkt 31 ustawy Pzp wskazano, że zamawiającym może być osobę fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania;             Natomiast w art. 4,5 i 6 ustawy Pzp wymieniono katalog podmiotów […]

Czytaj więcej

Co jeśli wykonawca wybrany w postępowaniu ni będzie chciał podpisać umowy

Czym może skończyć się zamówienie publiczne             Zgodnie z art. 254 ustawy Pzp postępowanie o zamówienie publiczne może skończyć się podpisaniem umowy lub unieważnieniem postępowania.             Na pewno powyższa regulacja stanowi, że co do zasady zamawiający, który dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nie może odstąpić od podpisania umowy z wybranym wykonawcom.             W komentarzu do ustawy […]

Czytaj więcej

Czy umowa o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł jest umową w sprawie zamówienia publicznego?

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, przez postępowanie o udzielenie zamówienia, należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty […]

Czytaj więcej

Co to jest wadium

Wadium to określona suma pieniędzy, której wniesienie przez wykonawcę jest wymagane podczas przetargu jako forma zabezpieczenia jej zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. Wadium wnosi się na rachunek bankowy organizatora przetargu i stanowi gwarancję, że wykonawca, który zamawia usługi lub towary, jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Wysokość wadium jest zwykle określana procentowo […]

Czytaj więcej

Zastosowanie nowych technologii w procesie zamówień publicznych

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczną ewolucję technologiczną, która znacząco wpływa na sektor zamówień publicznych. Ta rewolucja cyfrowa, ukształtowana przez rozwój Internetu, mobilnych technologii i chmury obliczeniowej, otworzyła nowe ścieżki dla efektywności, przejrzystości i uczciwości w procesie zamówień publicznych. Wprowadzenie systemów elektronicznych do składania ofert, znane jako e-zamówienia, stanowi kamień milowy w tej transformacji. E-zamówienia ułatwiają […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne co to?

Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne to szczególne transakcje, które są uregulowane przez prawo zamówień publicznych. Wynikają z potrzeby sektora finansów publicznych, który zobligowany jest do realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności, przy pomocy innych podmiotów. Prawo zamówień publicznych jest kompleksowym systemem norm, które regulują proces udzielania zamówień przez podmioty publiczne. Możliwość skorzystania z […]

Czytaj więcej

Zrozumienie zamówień publicznych: Podstawowe elementy i strategie dla nowicjuszy

Zamówienia publiczne, będące kluczowym elementem gospodarki, polegają na nabywaniu przez podmioty publiczne towarów, usług czy robót budowlanych. Istota zamówień publicznych jest szeroka, obejmując zarówno małe zakupy, jak i wielomilionowe projekty. Podstawowe zasady, jakie rządzą tym procesem, to transparentność, uczciwa konkurencja i równość traktowania oferentów. Transparentność zapewnia, że wszelkie decyzje podejmowane są w sposób otwarty, co […]

Czytaj więcej