Archiwa tagu: rodo

ZBRODNIA I KARA, czyli ile zapłacimy za źle wdrożone RODO? – webinar ApexNet

25 maja 2018 roku to początek rewolucyjnych zmian w naszym systemie prawnym. Będzie to ważny dzień zarówno dla małych i średnich przedsiębiorców, jak i właścicieli większych firm – każdy z nas poczuje jego wpływ na funkcjonowanie swojego biznesu, ponieważ to właśnie tego dnia wejdzie w życie akt prawny wprowadzający nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.

Już 5 kwietnia o godz. 11:00 będziecie mogli uczestniczyć w webinarium, dzięki któremu dowiecie się, jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w kontakcie z klientami, kiedy nie należy podawać swoich danych osobowych, kim będzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jak go powołać oraz odpowiemy na pytanie, jak uniknąć kar i sankcji za niedostosowanie się do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W spotkaniu weźmie udział trzech Ekspertów: Anna Żmijewska, Aneta Sieradzka oraz Tomasz Palak, z którymi rozmowę na temat problemów we wdrażaniu RODO poprowadzi Maciej Orłoś.

Godzinny webinar będzie również możliwością do zadania naszemu Ekspertowi na czacie na żywo pytań związanych z RODO w przeciągu całego spotkania.

Link do zapisów na webinar znajduje się TUTAJ.

Zaznacz w swoim kalendarzu datę  5 kwietnia i bądź z nami tego dnia o godz. 11:00, z kawą na biurku i długopisem w dłoni!

 

Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to w ostatnim czasie najgorętszy i prawdopodobnie najczęściej wybierany temat do rozmów wśród przedsiębiorców, ale też i zwykłych użytkowników codziennych wydarzeń, będących świadkami fali naruszeń ochrony danych osobowych. Nierzadko przekładają się one na brak skutecznego egzekwowania odpowiedzialności wśród podmiotów przetwarzających dane, a co za tym idzie – coraz częstsza samowolka w zarządzaniu prywatnymi informacjami każdego z nas. Żaden szanujący się przedsiębiorca nie dopuści do utraty klienta z powodu nieprawidłowego przetwarzania jego danych, ale jak do tego nie dopuścić? Jakie będą nowe prawa podmiotów danych? Kto i w jaki sposób może przetwarzać informacje o konsumentach?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ochrony danych osobowych, przygotowanym dla małych i średnich przedsiębiorców przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znajdują się w nim zarówno fundamentalne informacje przedstawiające to, czym jest RODO, jak i cenne wskazówki mówiące o ryzyku jego wdrażania, a także obowiązkach i zgodach na przetwarzanie danych osobowych.

Poradnik dla przedsiębiorców wdrażających RODO

Zapraszamy do lektury :)

Czy konieczne jest stworzenia w firmie stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie unijne traktujące o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W jego treści pojawią się zapisy dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) – jest to naturalny następca Administratora Danych Osobowych, czyli jednostki organizacyjnej, organu lub samodzielnego podmiotu decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 – „Ilekroć w ustawie jest mowa o administratorze danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,”). Administrator Danych Osobowych jest podmiotem praw i obowiązków, sprawującym władzę nad przetwarzaniem danych osobowych przez zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami. Wszystkie osoby, które sprawują obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, by zachować swój obecny status, powinny zostać zgłoszone w terminie do trzech miesięcy po wprowadzeniu RODO (do 25 sierpnia) do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Nieustannie sprawuje on kontrolę nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy, prowadzi jawny i ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych, a także rozpatruje skargi i wydaje decyzje administracyjne.

Kto musi wprowadzić Inspektora Danych Osobowych?

Każdy pracownik może stać się IODO, pod warunkiem, iż jest on spoza organizacji.  Nie wszyscy administratorzy są zobowiązani do wprowadzenia inspektora w swojej firmie. Obowiązek dotyczy jedynie organów wypełniających ustawowe przesłanki art. 5 kpa i art. 9 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to administratorów przetwarzających dane sensytywne (grupa szczególnie chronionych danych, takich jak np.: pochodzenie, filozofia, wiara) na masową skalę. Przykładem są administratorzy, którzy prowadzą na przykład sklep internetowy na bardzo dużą skalę, a co za tym idzie ich profilowanie jest wykonywane na dużą skalę (tzw. Cookies).

Główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter wymagają regularnego i systematycznego monitorowania (nadzór nad ruchem w sieci, ilością wejść na stronę itd.). Grupa przedsiębiorstw będzie mogła wyznaczyć jednego IODO, o ile będą mieli zagwarantowany z nim dobry kontakt. Firma może mieć tylko jednego Inspektora Danych Osobowych (zamiast kilku w różnych działach) pod warunkiem, iż będzie on stale dostępny pod ustalonymi wcześniej kanałami komunikacyjnymi (e-mail, telefon). W wypadku podmiotów publicznych ilość jednostek będzie ograniczona do  kilku (maksymalnie do 9). Mowa tu o Administratorach, którzy są jednostkami organizacyjnymi szeroko rozumianej administracji publicznej.

Od 25 maja nie będzie obowiązku rejestracji zbirów w organie nadzorczym, zamiast tego powstanie za to obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Rola IODO, a osoby trzecie

Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie niebagatelna. Poza reprezentacją Administratora Danych Osobowych ma on pełnić także nadzór nad przestrzeganiem powszechnie obowiązujących i wewnętrznych przepisów, a także dokonywać szacowania ryzyka w zakresie ochrony danych w oparciu o metody audytu. IODO będzie również przeprowadzał ocenę skutków wdrożenia nowych rozwiązań dla ochrony danych osobowych, a ponad to będzie na nim spoczywać obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w związku z likwidacją obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.

Zmianie ulegnie fakt, iż inspektorzy nie będą już więcej uwidoczniani w jawnym rejestrze. Administratorzy Danych Osobowych będą mieli jednak obowiązek umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na swoich stronach internetowych następujących danych IODO: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Inspektor będzie bowiem skrzynką kontaktową pomiędzy Administratorem, a osobami trzecimi, właścicielami danych osobowych oraz pomiędzy organem nadzoru.

W  wielu jednostkach to IODO będzie odpowiedzialny za tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, udzielanie odpowiedzi na pytania osób trzecich i właścicieli danych osobowych oraz za współpracę z podmiotami przetwarzającymi. Zadania, a także obowiązki, jakie nakłada na IODO Rozporządzenie danych osobowych są bardzo obszerne, dlatego tez winien on być przez ADO niezwłocznie, prawidłowo I na bieżąco włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to pewna kwestia skutecznej współpracy – Administrator działa tak naprawdę w dobrej wierze i z własnej woli, toteż musi on być nieustannie informowany o innowacjach, wdrożeniach, programach czy profilach działalności funkcjonujących w firmie. IODO gwarantuje za to poprawność wykonywanej pracy, szczególnie w przypadku kontroli – jest on odpowiedzialny za swoją pracę, dlatego wszystkie informacje muszą być pełne i zgodne z prawdą.

Podsumowanie Eksperta

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie powinien wykonywać innych obowiązków poza obowiązkami inspektora, mimo, że RODO pozwala łączyć tę funkcję z innymi (o ile nie będą ze sobą kolidować). IODO nie powinien podlegać presji, naciskom czy instrukcjom ADO. Nie będzie on ani odwoływany, ani karany za wypełnianie swoich zadań przez administratora, ponosi on jednak odpowiedzialność za swoje czyny: jeśli inspektorem zostaje pracownik firmy, to ciąży na nim odpowiedzialność pracownicza, gdzie w przypadku niezgodności ponosi on karę w postaci trzech pensji wynagrodzenia. Jest inspektorem zostaje osoba z zewnątrz firmy, to wszelką odpowiedzialność zawiera się w umowie – może to być odpowiedzialność gwarancyjna czy kara umowna.

Podmiot przetwarzający podlegać będzie najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotowi przetwarzającemu, natomiast IODO będzie zobligowany do zachowania tajemnicy lub poufności przy wykonywaniu zadań; będzie tez musiał wypełniać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze kontekst, charakter, zakres i cele przetwarzania.

 

Małgorzata Czartoryska

Ekspert RODO, prowadząca szkolenia w ApexNet.pl

Oferta a Zamawiający

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jednak wyłącznie wtedy, gdy ma ku temu formalne i merytoryczne podstawy. Może jej nie przyjmować, jeśli:

- oferta nie jest zgodna z wymogami SIWZ

- podana kwota nie pozwala zrealizować zamówienia

Jeśli więc koncepcja rozwiązań Wykonawcy nie jest zbieżna z wymaganiami SIWZ, to Wykonawca ma prawo przekształcić ją na zgodną z przepisami.

Rewolucja w ochronie danych osobowych

Już w tym roku, a dokładnie 25 maja zostanie wprowadzone w życie prawo ochrony prywatności wszystkich Polaków. Co to oznacza w praktyce?

Skończą się sytuacje, w których obywatele w ciemno zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych, zapisując się do newslettera firm, czy podpisując umowę o pracę. Ustawa będzie traktowała o dostępie użytkowników do jasnych i przejrzystych informacji, które mają być zwięzłe i zrozumiałe, nawet dla dzieci.

Jedną z najważniejszych zmian będzie prawo do nieodwołalnego usunięcia wszystkich informacji o użytkowniku z baz danych osobowych. Niezastosowanie się do nowych przepisów może grozić poważnymi konsekwencjami, jakimi są kary rzędu  milionów złotych.

Na szkoleniach ApexNet dowiesz się wszystkiego o tegorocznej rewolucji RODO, wszelkie informacje znajdziesz TUTAJ.

Wielkie zmiany dot. ochrony danych osobowych

Czy wiesz, że od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO). Od uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, która regulowała przepisy dot. Ochrony danych osobowych w całej UE minęło już ponad 20 lat. Nowe przepisy rozpoczną rewolucję, głownie ze względu na zmiany w zasadach rozliczalności i obowiązku dokonywania szacowanego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Od 25 maja 2018 organizacje będą miały obowiązek stosowania nowych przepisów, których wdrożenie nie będzie jednak łatwe. Należy się do niego dobrze i odpowiednio wcześniej przygotować.

Czego m.in. będą dotyczyły zmiany?

  1. Zostanie zniesiony obowiązek rejestracji zbiorów danych przez GIODO. Konieczne będzie za to prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych wewnątrz organizacji.
  2. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia interesów obywateli- administratorzy danych osobowych (ADO) będzie zobowiązany już na etapie pozyskiwania naszych danych do informowania o prawach do ich przenoszenia, okresie przechowywania oraz ewentualnym zamiarze ich przekazywania do podmiotów trzecich. Dodatkowo administratorzy będą mieli obowiązek przekazania nam kontaktu do inspektora ochrony danych (IOD).
  3. Jeśli ADO przekaże dane innym podmiotom, które przetwarzają je w jego imieniu (Procesorzy) również zostaną zobowiązane do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych. W niektórych przypadkach będzie również konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  4. Bardzo dużą i ważną zmianą będzie konieczność powołania w organizacji Inspektora Ochrony Danych (IOD)- do tej pory nieobowiązkowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  5. Zmienią się przepisy dotyczące danych wrażliwych- zostały dokładniej określone przez ustawodawcę, a ich zestaw powiększył się o dane genetyczne i biometryczne
  6. Duże zmiany szykują się wobec tego również dla pracodawców, którzy będą musieli wdrożyć w firmach nowe przepisy- przeszkoleń i przygotować pracowników, którzy pracują z danymi na co dzień, ale także wdrożyć odpowiednie rozwiązania technologiczne
  7. Zmienił się system kar za nieprawidłowe użytkowanie danych osobowych- górna granica kary wynosi 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego z obrotu z poprzedniego roku. Zmianie uległ również system raportowania o wycieku danych. Ustawodawca zapewnia, że organizacja, które będą skłonne przyznać się do własnego błędu mogą zostać łagodniej potraktowane przez GIODO.

Reasumując szykują się bardzo duże zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, a konieczność ich wdrożenia nie ominie żadnej jednostki zarówno publicznej jak i prywatnej. Chodź może wydawać się, że do maja 2018 roku pozostało sporo czasu, to wdrożenie kadry zarządzając, a także każdego pracownika, który przetwarza dane osobowe, a także dostosowanie instytucji zajmie na pewno wiele czasu i energii. Warto przygotować się wcześniej. Dlatego już dziś zapraszamy na nasze szkolenie w tym zakresie:

SPRAWDŹ TUTAJ>>

 

Folders with documents