Archiwa tagu: Ustawa PZP

3 nowości w EduStrefie!

Zapraszamy do EduStrefy! Na Twoim koncie czekają aż 3 nowości!

1. W zakładce BAZA WIEDZY-ebooki nowy bonus od Eksperta pt.: „Kryterium parametrów technicznych, a uprzywilejowana pozycja wykonawcy”.

2. W zakładce BAZA WIEDZY-akty prawne:

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 • Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej

A już od poniedziałku zapraszamy na tydzień z EduStrefą! Codziennie inny bonus dla Ciebie!

smiley-1159562_960_720

Unieważnione postępowanie to nie zawsze koniec!

Unieważniłeś postępowanie na podstawie art. 93 Pzp? Wiesz zapewne, że wykonawca, który nie zgodzi się z Twoja argumentacją może wnieść odwołanie. Czego możesz się spodziewać? Na jakie zapisy może powołać się wykonawca?

Tego wszystkiego dowiesz się z najnowszego bonusu w EduStrefie! W zakładce BAZA WIEDZ- EBOOKI czeka na Ciebie argumentacja wykonawcy wraz z elementami pisma.

Nie przegap!

WCHODZĘ DO EDUSTREFY –>

Nowy temat czas start

W październiku ruszamy z nowym szkoleniem kompleksowym z zamówień publicznych:

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć

Szkolenie poprowadzą Łukasz oraz Grzegorz Czaban.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po nowelizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy. Na szkoleniu zostanie poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

Do kogo jest skierowane?

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. Zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W październiku przyjedziemy do:

Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia i Lublina!

PROGRAM I ZAPISY ZNAJDZIESZ 

>>TUTAJ<<

EduStrefa nie ma wakacji…

i w związku z tym w poniedziałek pojawił się najnowszy bonus dla Was! Tym razem jest to Przykładowe zobowiązanie w przypadku powołania się na potencjał: wiedze i doświadczenie innego podmiotu, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa.

Dodatkowo chcieliśmy bardzo podziękować za wszystkie miłe słowa odnośnie korzystania z EduStrefy. Dochodzi do nas coraz więcej sygnałów, że portal pomaga Wam w codziennej pracy. Jest nam bardzo miło i zapraszamy do aktywnego korzystania, zbierania punktów i wymieniania ich na nagrody.

ZALOGUJ SIE DO EDUSTREFY>

SPRAWDŹ NAJNOWSZE SZKOLENIA I UZYSKAJ DOSTĘP>

smiley-1159562_960_720

Pogoda nie zachęca, a majówka tuż, tuż? Mamy pewien pomysł…

W tym roku koniec kwietnia ewidentnie nie rozpieszcza nas pogodą. Podobnie ma wyglądać długi weekend majowy. W związku z tym część z nas zrezygnowała z wyjazdów i czeka na lepszy czas.

A ten może przydarzyć się szybciej niż myślisz. Już 24 maja wyjeżdżamy do Zakopanego, gdzie Łukasz Czaban przeprowadzi szkolenie „Zamówienia publiczne bez kontrowersji i wątpliwości- analiza najnowszego orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych”.

Jedziesz z nami? Szkolenie wyjazdowe to sama przyjemność! Świetny hotel w sercu Zakopanego, dużo merytorycznej wiedzy, a po szkoleniu czas wolny.

A pod koniec maja liczymy na znacznie lepszą pogodę!

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY>>

1111

Kolejna nowela..

Niewiele czasu pozostało do wprowadzenia całkiem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem sejm uchwalił kolejną nowelizację tej dotychczasowej.
Doczekaliśmy się już więc ponad 40 zmian w ustawie.

Tym razem zmiany spowodowane są uchwaleniem ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Uchwalenie wspomnianej ustawy spowodował wpływ na ustawę Pzp, przez co konieczne było dokonanie pewnych nowelizacji.

Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.18)) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obsza- rze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdzia- łach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
2. b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
3. c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
4. d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.

Zmiany dotyczą więc kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Tajemnice przedsiębiorstwa mogą zostać upublicznione?

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 października 2014 roku wprowadziła dodatkowy wymóg do art. 8 ust. 3. Chodzi o część poświęconą zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi polegające na tym, że wykonawca ma obowiązek nie tylko zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy, ale również, wykazania, że istotne informacje objęte zastrzeżeniem mają charakter informacji poufnych, zasługujących na objęcie ich tajemnicą.

Konieczność zmian spowodowało nadmierne korzystanie przez wykonawców z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz akceptację takiego stanu rzeczy przez zmawiających. Ustawodawca umożliwił więc kolejne narzędzie powodujące przywrócenie jawności postępowań o zamówienie publiczne. Ta decyzja powoduje ustanowienie blokady dla nadużywania tajemnicy przedsiębiorstwa, której skutkiem jest ograniczenie dla konkurencji możliwości zapoznania się z ofertą konkurencyjnego wykonawcy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy uczestnicy rynku stosują znowelizowane przepisy. Część z nich nadal przekazuje zamawiającym ofertę z zastrzeżonymi informacjami i brakiem próby wykazania ich uzasadnienia.

Sytuacja ta była kłopotliwa dla zamawiających, którzy dostrzegali naruszenia ze strony wykonawców, ale ze względu na to, że przepisy są stosunkowo „młode” i brakuje interpretacji judykatury, obawiają się konsekwencji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, które mogą być poważne w skutkach. Zamawiający podejmują więc próby rozwiązań alternatywnych.

Z pomocą przychodzi tu orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28.08.2015 r. o sygn. KIO 1483/1. W powyższym postępowaniu zamawiający poinformował wykonawcę, że część informacji zastrzeżonych przez niego w ofercie zostanie upubliczniona, ze względu na brak podstaw do uznania ich za tajemnice przedsiębiorstwa. W efekcie przez wykonawcę zostało wniesione odwołanie do KIO, który poczynił zastrzeżenie tajemnicy. Skutkiem postępowania był wyrok oddalający i przyznanie słuszności zamawiającemu.

Wyrok uznać można za gotowe rozwiązanie, pozwalające uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy powstają uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, czy wykonawca ma podstawy do zastrzeżenia danych informacji i wykazał słuszność tego zastrzeżenia. Jeśli natomiast wykonawca w ogóle zrezygnował z powyższego wykazania i tym samym nie zastosował się do ustawy, zamawiający ma prawo do ujawnienia informacji zgodnie z zasadą jawności.

Zamówienia publiczne – jak to się zaczęło?

Choć dziś istnienie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza dla młodszych specjalistów z branży, jest czymś oczywistym, w obecnym, nowoczesnym kształcie, pojawiła się ona w polskim systemie prawnym nie tak dawno.

Pomysł uregulowania tej sfery pojawił się już przed wojną. W latach 30. wydano dwa dokumenty:

 • Ustawę o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie

Po wojnie akty te zostały zastąpione przez Ustawę o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

Od końca lat 50. obowiązywała natomiast Ustawa o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych do momentu, kiedy w latach 80. udzielanie zamówień publicznych wcielono do przepisów resortowych.

Po zmianie systemu gospodarczego w Polsce pojawiła się palące potrzeba uregulowania prawa zamówień publicznych tak, by przystosować je do nowej sytuacji oraz standardów międzynarodowych. Prace nad ustawą zakończono 10 czerwca 1994 r., a wcielono w życie 1 stycznia 1995 r.

Od tego czasu regularnie wprowadzane są do ustawy zmiany, mające na celu usprawnienie pracy zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców, wyrównanie ich szans, uproszczenie procedur , zwiększenie jawności postępowania oraz dostosowanie przepisów polskich do prawa Unii Europejskiej.

Najistotniejsze nowelizacje:

1995 r. – wprowadzenie trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym rozluźnienie rygoru stosowania ustawy wobec zamówień o mniejszych kwotach

2001 r. – dwie nowelizacje, wprowadzające przepisy, które stały się podstawą dla zamówień sektorowych oraz liczne zmiany. Najważniejsze wg UZP to: możliwość stosowania kryteriów podmiotowych przy ocenie ofert, obowiązek publikacji ogłoszeń na stronach www, wprowadzenie dolnego progu stosowania ustawy na 3 tysiące euro, zwiększenie kwoty progowej z 20 na 30 tysięcy euro, wprowadzenie zapisów dotyczących komisji przetargowej oraz instytucji skargi do sądu okręgowego na wyrok arbitrów.

2002 r. – zmiana dolnej kwoty stosowania ustawy na 6 tys. euro

Najważniejsza zmiana miała jednak miejsce w 2004 roku, kiedy to wprowadzono nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która, po kilku nowelizacjach – obowiązuje do dzisiaj. Na stronie UZP można przeczytać o najważniejszych jej założeniach:

 • Umocniono w niej i rozwinięto podstawowe zasady w tym przede wszystkim zasadę jawności. Zobowiązano zamawiającego do ujawnienia jeszcze przed otwarciem ofert kwoty, jaką może on przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wprowadzono decentralizację systemu zamówień publicznych poprzez przeniesienie szeregu kompetencji decyzyjnych na rzecz zamawiającego.
 • Zwiększono obowiązki i uprawnienia kontrolne Prezesa UZP przyjmując zaostrzone procedury kontrolne przy zamówieniach powyżej 5 mln euro dla dostaw i usług oraz 10 mln euro w przypadku robót budowlanych, poddając te postępowania również nadzorowi obserwatora.
 • W przypadku mniejszych przetargów procedura udzielania zamówień została uproszczona. Za podstawowe, czyli możliwe do zastosowania zawsze, uznano dwa tryby przetargowe: nieograniczony i ograniczony. Umożliwiono zamawiającemu rozstrzygnięcie postępowania także wówczas, gdy wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 • Wykonawcom przyznano uprawnienie wnoszenia środków ochrony prawnej od kwoty progowej stosowania ustawy, tj. od 6 000 euro.

Ustawę PZP w obecnym brzmieniu znajdziecie TUTAJ >>