Jak wygląda przebieg postępowania w przetargu nieograniczonym?

Ważną informacją jest to, że przebieg postępowania regulują artykuły 132-139 ustawy Prawa zamówień publicznych.

Przygotowanie Postępowania przebieg postępowania

 • Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art 99-103
  ustawy Pzp
 • Następnie Zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia
  zgodnie z art 28-36 ustawy Pzp,
 • W dalszej kolejności Zamawiający może przygotować zapisy ogłoszenia o
  zamówieniu zgodnie z art 87 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Zamawiający winien również sporządzić SWZ uwzględniając minimalne
  wymogi dotyczące jej treści zgodnie z art 134 ustawy Pzp. przebieg postępowania
 1. PAMIĘTAJ! Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może najpierw
  zbadać i ocenić oferty, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej
  wykonawcy, którego ofert została najwyżej oceniona, w zakresie braku
  podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
  tj: model odwrócony.
 2. Wówczas zamawiający może żądać JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Jeżeli zamawiający zastosuje takie rozwiązanie, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia JEDZ z ofertą.

Ogłoszenie Postępowania

 • Ogłoszenie zamawiający winien zamieścić w Dzienniku Urzędowym Unii
  Europejskiej zgodnie z art 86 ustawy Pzp oraz na stronie internetowej
  prowadzonego postępowania od dnia jego publikacji w Dz.Urz.Ue lub po
  upływie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania tego
  ogłoszenia. przebieg postępowania
 • Sposób przekazania ogłoszenia o zamówieniu ewentualne zmiany ogłoszenia
  regulują art 86-90 ustawy Pzp. Natomiast SWZ art 133 ust.1 ustawy Pzp

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

 • Zamawiający winien dokonywać odpowiedzi na pytania wykonawców
  niezwłocznie. termin ustawowy na odpowiedź wynosi nie później niż na 6
  dni lub 4 przed upływem składania ofert w przypadku skrócenia terminu
  składania ofert o którym mowa w art 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Natomiast wniosek o wyjaśnienie treści SWZ musi wpłynąć do
  zamawiającego w terminie 14 dni lub 7 dni przed terminem składania ofert.
 • W przypadku braku odpowiedzi przez zamawiającego jest on zobowiązany
  do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do zapoznania
  się przez wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
  niezbędnymi do należytego przygotowania oferty.

Możliwość unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert.

 • W przypadku wprowadzenia przez zamawiającego istotnych zmian do
  treści SWZ lub ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art 90 ust. 3 lub 137 ust.
  7 ustawy Pzp tj:w szczególności zmiany zakresu zamówienia, zamawiający
  unieważnia postępowanie na podstawie art 256 ustawy Pzp

Czynności jakie dokonuje zamawiający przed otwarciem ofert.

 • Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający zobowiązany jest na stronie
  internetowej prowadzonego postępowania do zamieszczenia informacji o
  kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert

 • Zamawiający winien otworzyć oferty niezwłocznie po terminie ich
  składania jednak nie później niż następnego dnia po dniu w którym upłynął
  termin zgodnie z art 222 ust. 1 ustawy Pzp,
 • Zamawiający winien niezwłocznie opublikować informację z otwarcie ofert
  na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art 222 ust.
  5 ustawy Pzp
 • Następnie zamawiający winien przekazać Prezesowi UZP informację o
  złożonych ofertach w terminie 7 dni od dnia otwarcia zgodnie z art zgodnie
  z art 81 ustawy Pzp

Czynność dotycząca badania i oceny ofert

 • Zamawiający winien ocenić oferty zgodnie z art 223-226 ustawy Pzp.
 • Należy w pierwszej kolejności ocenić oferty według kryteriów wskazanych
  w SWZ zgodnie z art 239-251 ustawy Pzp,Następnie zamawiający winien wezwać wykonawcę który uplasował się
 • najwyżej pod względem kryteriów oceny ofert do złożenia w terminie nie
  krótszym niż 10 dni podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art
  126 ust. 1 ustawy Pzp.
Więcej o schemacie postępowania przeczytasz na naszym dedykowanym e-booku w EduStrefie:) Link do pełnego e-booka jest TUTAJ
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH