Archiwa tagu: pzp

Jak wygląda przebieg postępowania w przetargu nieograniczonym?

Ważną informacją jest to, że przebieg postępowania regulują artykuły 132-139 ustawy Prawa zamówień publicznych. Przygotowanie Postępowania przebieg postępowania Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia zgodnie z art 99-103 ustawy Pzp Następnie Zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia zgodnie z art 28-36 ustawy Pzp, W dalszej kolejności Zamawiający może przygotować zapisy ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art 87 […]

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia za wady – podobieństwa i różnice

Gwarancja jakości i rękojmia za wady, to zagadnienia, z których zamawiający może korzystać zamiennie. Jednak gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów. Jakich? O tym dowiesz się z tego artykułu. Aby zabezpieczyć interesy zamawiającego winien on dookreślić czym jest gwarancja oraz rękojmia. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- RÓŻNICE   Rękojmia za wady to […]

Czytaj więcej

Jak unikać błędów w zamówieniach publicznych? Kurs MASTER PZP jako klucz!

Jesteś zamawiającym, albo wykonawcą, który regularnie uczestniczy w przetargach publicznych i chce unikać błędów w zamówieniach publicznych? A może dopiero rozważasz wejście na rynek zamówień publicznych? Jeśli tak, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, że znajomość przepisów i zasad prawnych dotyczących Pzp jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. Właśnie dlatego warto zapoznać się […]

Czytaj więcej

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia to ważna kwestia. Jak wykonać go poprawnie? Dla większości zamawiających, klientów szkoleń ApexNet, te kwestie nie budzą wątpliwości. Jednak w ostatnim czasie w protokole z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zapis w którym wskazano jako uchybienie brak przez jedną z gmin założenia rachunku oprocentowanego dla wniesionego zabezpieczenia w formie […]

Czytaj więcej

Postępowania na dostawy leków prowadzone przez Apteki zobowiązane do stosowania ustawy Pzp.

W jaki sposób należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp.? Prowadząc postępowania na dostawę leków np.: przez Gminne Ośrodki Zdrowia problematyczny jest opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 99 ustawy Pzp. W formularzu cenowym zamawiający wskazuje ponad 3 tysiące leków. Większość  z tych leków opisana jest poprzez wskazanie nazwy konkretnego leku. Dodatkowym utrudnieniem […]

Czytaj więcej

Kontrola udzielania zamówień publicznych – Zabezpieczenie interesów finansowych zamawiającego (wadium)

Regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazują, czym jest oraz w jakim celu należy zastosować instytucje wadium. Ustawodawca zawarł definicje dotyczącą wadium w art. 70 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Zgodnie z ww. normą prawną w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod […]

Czytaj więcej

Zamówienie w częściach – kiedy Zamawiający może je udzielić?

Podział zamówień publicznych na części, w formie uregulowanej w nowym PZP, stworzył dla MŚP możliwość brania udziału również w dużych i zaawansowanych projektach jako współwykonawcy. Omawiana instytucja nie stała się obowiązkiem zamawiających, jednak PZP wypracowało takie rozwiązania, które niekiedy nie pozostawiają instytucjom zamawiającym innego wyjścia. WAŻNE…Art 91 ustawy Pzp wskazuje: „ 1. Zamawiający może udzielić […]

Czytaj więcej

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. zamówień publicznych pod patronatem Prezesa UZP

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych to jedno z naszych prestiżowych wydarzeń w naszym kalendarzu! UZP Już 19 listopada w Warszawie (oraz online), wybitni Eksperci Pzp spotkają się w jednym miejscu na unikalnej konferencji zamówień publicznych! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? UZP Tematem przewodnim zjazdu będzie ustawa PZP w interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych. UZP […]

Czytaj więcej

Postępowanie krajowe a wezwanie wykonawcy do potwierdzenia aktualności oświadczenia wstępnego

Zgodnie z art 273 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Środki dowodowe a uprawnienie zamawiającego Wskazanie przez ustawodawcę słowa „może” oznacza, że żądanie podmiotowych środków […]

Czytaj więcej

Komunikacja z wykonawcami a poczta e-mail

Czy wiesz, że zgodnie z art 67 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek zamieszczenia  w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował z wykonawcami. Ponadto zamawiający musi wskazać wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące sporządzania, wysyłania czy też odbierania korespondencji elektronicznej. Platforma komercyjna – jako […]

Czytaj więcej