Zamówienie w częściach – kiedy Zamawiający może je udzielić?

Podział zamówień publicznych na części, w formie uregulowanej w nowym PZP, stworzył dla MŚP możliwość brania udziału również w dużych i zaawansowanych projektach jako współwykonawcy. Omawiana instytucja nie stała się obowiązkiem zamawiających, jednak PZP wypracowało takie rozwiązania, które niekiedy nie pozostawiają instytucjom zamawiającym innego wyjścia.

WAŻNE...Art 91 ustawy Pzp wskazuje:

  • „ 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
  • 2. Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części”.

Komentarz do ustawy Pzp a zamówienia w częściach

W komentarzu do ustawy Pzp czytamy: „ Gdy przedmiot zamówienia jest podzielny, zamawiający może – zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp – dokonać podziału zamówienia, udzielając go w częściach lub dopuszczając składanie ofert częściowych.

  • O ile udzielenie zamówienia w częściach polega na prowadzeniu kilku odrębnych postępowań, o tyle w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych mamy do czynienia z podziałem zamówienia na części w ramach jednego postępowania.
  • Zamówienie może być dzielone na części ze względu na miejsce w przestrzeni (np. podział zamówienia na zimowe utrzymanie dróg na odcinki dróg), czas wykonania (np. podział dostaw na partie produktów dostarczanych w różnych terminach), według ilości (np. podział dostaw na partie produktów dostarczanych w tych samych terminach) i rodzaju świadczenia (np. podział zamówienia na dostawy artykułów biurowych na grupy artykułów) lub specjalizacji zawodowych (np. podział zamówienia na obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych, prawa spółek, prawa pracy itd.).
  • Wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia mogą być dowolnie określane przez zamawiającego.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części?

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp:

  • zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.
  • Przepis oznacza, że zamawiający ma obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji o ewentualnym podziale i powodach tego podziału.
  • Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych jest zatem wyłącznie uprawnieniem zamawiającego, nie obowiązkiem – nawet jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie o zastosowanie podziału na części, choć zaniechanie takiego podziału może być jednak podstawą do wniesienia odwołania”.

Odstąpienie od podziału zamówienia na części?

Kiedy zamawiający powinien odstąpić od podziału zamówienia na części?

  •   Zamawiający winien odstąpić od podziału zamówienia na części wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest niepodzielny. Ale nie tylko!

Więcej dowiesz się w specjalnie napisanym ebooku, który znajduje się w EduStrefie :)

Serdecznie zapraszamy do lektury :)

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH