Gwarancja a rękojmia za wady – podobieństwa i różnice

Gwarancja jakości i rękojmia za wady, to zagadnienia, z których zamawiający może korzystać zamiennie. Jednak gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów. Jakich? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Aby zabezpieczyć interesy zamawiającego winien on dookreślić czym jest gwarancja oraz rękojmia.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- RÓŻNICE

gwarancja jakości, a rękojmia za wady

 

Rękojmia za wady to „podstawa prawna dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru”.  Tak więc jest to uprawnienie, które przysługuje zamawiającemu z mocy prawa. Natomiast gwarancja musi być dookreślona w umowie. To gwarant określa zasady reklamacji. Mogą one w szczególności dotyczyć zwrotu zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług - art. 577 § 2, ale nie muszą.

 W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny albo − przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy. Zamawiający może więc poprzestać jedynie  na uprawnieniach wynikających z rękojmi, zmodyfikować obowiązki w zakresie rękojmi, a także zastrzec obowiązek wykonawcy w zakresie udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

Tytuł IX Kodeksu cywilnego reguluje odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Zapisy te są wiążące dla dostaw, usług oraz robót budowlanych.

Należy pamiętać, że Wykonawca niezależnie od charakteru stosunku cywilnoprawnego wiążącego go z zamawiającym, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia publicznego, bez względu na to, czy zostały one uregulowane w umowie.

Jak wspomniałam wcześniej zasady udzielenia gwarancji muszą być uregulowane w umowie gdyż udzielenie jej zależy od dobrej woli gwaranta.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- ODPOWIEDZIALNOŚĆ

gwarancja jakości, a rękojmia za wady

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ciąży na tym kto ją udziela. Może się jednak zdarzyć , że wykonawca pełni rolę pośrednika pomiędzy zamawiającym a producentem.

 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji następuje bezpośrednio po przekazaniu dokumenty który poświadcza udzielenie gwarancji.

 Obowiązki gwaranta mogą być następujące:

  • naprawa przedmiotu umowy,
  • wymiana rzeczy,
  • zwrot pieniędzy.

W jaki sposób określać  wymagania?

 Po pierwsze Zamawiający winien w sposób precyzyjny i dokładny dookreślić wymagania, jakie stawia wykonawcy w zakresie gwarancji jakości, jak również rękojmi. 

Po drugie w przypadku postanowień dotyczących rękojmi inne niż Kodeksie cywilnym, powinny one wynikać z treści umowy o zamówienie publiczne.

Natomiast w przypadku gwarancji jakości wymagania mogą wynikać z umowy   o zamówienie publiczne, jeżeli wykonawca będzie jednocześnie gwarantem oraz mogą  wynikać z dokumentów zamówienia, jeżeli wykonawca jest wyłącznie pośrednikiem , ponieważ gwarancji jakości udzieli producent. W takiej sytuacji zamawiający winien otrzymać dodatkowy dokument odrębny od umowy tj: dokument gwarancyjny.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH