Postępowanie krajowe a wezwanie wykonawcy do potwierdzenia aktualności oświadczenia wstępnego

Zgodnie z art 273 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

Środki dowodowe a uprawnienie zamawiającego

Wskazanie przez ustawodawcę słowa „może” oznacza, że żądanie podmiotowych środków dowodowych jest uprawnieniem zamawiającego a nie obowiązkiem. Dodatkowo zamawiający może ich wymagać wyłącznie, gdy wskazał to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii a środki dowodowe

Czy wiesz, że informacje, jakie podmiotowe środki dowodowe może żądać zamawiający określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie Podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

  • Jednym z nich jest oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie określonych podstaw wykluczenia.środki dowodowe a uprawnienie zamawiającego

Oświadczenie wstępne

Zamawiający w postępowaniach o wartości mniejszych niż progi unijne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast środków dowodowych, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4–6 rozporządzenia żądać oświadczenia o aktualności oświadczenia wstępnego  zgodnie z § 3 rozporządzenia.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy zamawiający żądał wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i nie wymagał oświadczenia o aktualności informacji zawartych w tym oświadczeniu, nie wzywa wykonawcy do jego złożenia.

Zapraszamy na nasze szkolenia z zamówień publicznych!

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH