Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie.

Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kończy się natomiast zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.

Art. 7 pkt 18 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.

 Tak więc postępowanie rozpoczyna się z chwilą przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub przekazania zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Pamiętajmy, że to ten moment ma znaczenie przy wyborze regulacji prawnych, jakie znajdą zastosowanie w danej procedurze. Sporządzenie np.: zarządzenia dotyczącego powołania komisji do przygotowania postępowania nie decyduje o wszczęciu postępowania i nie jest istotne z punktu widzenia dalszego procedowania.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych. Mamy sporo nowości, które pozwolą Ci stosować ustawę Pzp bez problemów w codziennych postępowaniach.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH