WYŁĄCZENIA ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZMIANY!

12 lipca 2019 weszły w życie zmiany dotyczące art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Czym jest wyłączenie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i kiedy znajduje ono  zastosowanie?

Wyłączenie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyłączeniem, w tym przypadku, jest nic innego, jak brak konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp w przypadkach, określonych przez samą ustawę w art. 4. Wspomniany artykuł zawiera cały katalog okoliczności, w których dozwolone jest pominięcie stosowania przepisów Pzp.

Po co stosować wyłączenia ze stosowania ustawy Pzp?

Istnieje szereg sytuacji, w których stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest obowiązkowe. Ich znajomość jest szczególnie ważna, gdyż może usprawnić zamawiającym wiele procesów, a przede wszystkim gwarantuje pewność jakie prawa i obowiązki ma zamawiający w trakcie takiego postępowania. Oferowanie swoich towarów i usług instytucjom publicznym bez konieczności stosowania przepisów skomplikowanej ustawy Prawo zamówień publicznych jest po prostu prostsze, więc warto z nich korzystać. wyłączenie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych   W EduStefie znajdziesz aktualny tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych!

Gdzie szukać informacji o wyłączeniach?

W artykule 3 ustawy Pzp wymienione są podmioty zobowiązane do stosowania przepisów i procedur zamówień publicznych. W kolejnych artykułach (art.4, art. 4b, 4d) opisane są ograniczenia i wyłączenia w stosowaniu tych reguł. Ustawa podaje szereg możliwości wyłączeń z obowiązku jej stosowania. Najważniejsze wyłączenia to te, które dotyczą zamówień lub konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma obowiązek przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury, zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych, zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego, zamówień, których przedmiotem są:
  • usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
  • usługi Narodowego Banku Polskiego,
czy umów z zakresu prawa pracy w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o  pracowniczych planach kapitałowych.

Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie wyłączeń po 12 lipca 2019

Od piątku 12 lipca 2019 zgodnie z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 22.11.2018 mamy zmiany w punkcie 5c artykułu 4. który otrzymał następujące brzmienie: „5c) zamówień dotyczących wytwarzania:
  1. blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,
  2. znaków akcyzy,
  3. znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),
  4. kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),
  5. znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
  6. układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;”.

Pozostałe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zmiany dotyczą również punktu 4aa ustawy Pzp. Więcej na ten temat w treść zmian dot. wyłączeń dostępnej w Edustrefie, w zakładce Przepisy prawne (tytuł: Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie wyłączeń (12 lipca 2019)). wyłączenia częściowe od stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

Inne kategorie wyłączeń ze stosowania ustawy Pzp

Oprócz wyłączeń przedmiotowych, opisanych w art. 4, możemy wyróżnić jeszcze dwie określone ustawowo kategorie wyłączeń obowiązku stosowania przepisów ustawy przez zamawiających. Są nimi:
  • wyłączenia związane z kategorią zamawiających sektorowych,
  • oraz wyłączenia rozsiane w innych niż Pzp ustawach.
Choć katalog zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp jest szeroki, to KIO zaleca używanie wyłączenia stosowania ustawy Pzp tylko w sprawach wyjątkowych. Potrzebujesz więcej informacji o wyłączeniach i PZP? Zapraszamy na szkolenie pt.: „Praktyczne problemy związane z kontrolą zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności oraz ustawy pzp. Błędy, odpowiedzialność i konsekwencje”, które już w sierpniu poprowadzi ekspert zamówień publicznych i prawnik – Ewaryst Kowalczyk.   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH