Wszystkie wpisy, których autorem jest Agata Greguła

Zmiany bagatelne w umowie. Czy zamawiający musi je przewidzieć?

Jakie zmiany umowy przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych? Czy zmiany bagatelne w umowie są przewidziane przez ww. ustawę? Jakie zmiany możesz wprowadzić w umowie? Art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może wprowadzić zmiany do umowy o zamówienie publiczne bez przeprowadzenia nowego postępowania. Może to zrobić, jeśli: łączna wartość zmian jest mniejsza niż […]

Czytaj więcej

KFS 2024 – uzyskaj dofinansowanie na szkolenia ApexNet

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2024 to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, a także fundacji i organów sektora publicznego. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem […]

Czytaj więcej

Master eNotices2 – kurs praktyczny

.W związku z najnowszymi zmianami stworzyliśmy wyjątkowy produkt – Master eNotices2 – kurs praktyczny. Dowiedz się więcej o zmianach i kursie czytając poniższy artykuł. O co chodzi z nowymi formularzami? Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze. Zostały ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 […]

Czytaj więcej

Prezes ApexNet wśród Bohaterek „50 Osobowości Biznesu”

W marcu 2023 r. odbyła się premiera książki „50 Osobowości Biznesu”, w której jedną z bohaterek została Prezes ApexNet Monika Sacewicz. Ideą powstania książki jest pokazanie jak łączyć codzienne obowiązki i wyzwania z nieustającą pasją i inspirowaniem otoczenia. W wywiadzie zamieszczonym w książce Prezes podkreśla m.in. rolę kobiety w dzisiejszym biznesie, opowiada o budowaniu firmy […]

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych – ważny dla wykonawców i zamawiających

Plan zamówień publicznych jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni (zgodnie z art 23 ust. 1 Ustawy Pzp, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 oraz ich związki) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Plan zamówień zamieszcza się […]

Czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych – kto ją sprawuje?

Kto sprawuje kontrolę nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych? Przede wszystkim Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz inne organy kontrolne, takie jak Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz sądy administracyjne. Kontrola zamówień publicznych jest bardzo ważna – przetargi powinny być przejrzyste! Czym jest KIO – Krajowa Izba Odwoławcza? Krajowa Izba Odwoławcza to niezależny […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne – zasady, strony, definicja, SWZ

Zamówienia publiczne to procesy, w których instytucje publiczne, takie jak rządy, agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego, udzielają kontraktów na dostawy towarów, usług lub robot publicznych. Te procesy regulują przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawę o zamówieniach publicznych. Celem zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej konkurencji i zapobieżenie dyskryminacji wobec wykonawców. Ważne jest także osiągnięcie […]

Czytaj więcej