Zadania Komisji Przetargowej w Praktyce

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

 

            Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego.

            W myśl art. 7 pkt 7 ustawy pzp kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

            Tak więc w przypadku braku uregulowań wewnętrznych, które określałyby odmienny sposób odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania ciąży ona na kierowniku zamawiającego.

Rola Komisji przetargowej

            Komisja przetargowa nie ogranicza odpowiedzialności kierownika zamawiającego.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pzp komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, która jest powołana do oceny ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak również do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu.

            Natomiast art. 54 ust. 2 pzp wskazuje, że komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

            Tak więc rola i odpowiedzialność komisji przetargowej jest raczej ograniczona.

Napewno rola, jaką komisja przeatrgowa będzie pełnić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zależeć będzie w dużej mierze od regulacji wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce.

            Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdyby zadania komisji przetargowej miały ograniczać się jedynie do zakresu wynikającego z ustawy pzp, byłoby to szkodliwe dla przebiegu całego postępowania, bowiem ograniczałaby się jedynie do oceny ofert.

            Natomiast w praktyce komisja przeatrgowa winna być powoływana na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

            Każdy z członków komisji przeatrgowej powinien być zaangażowany i aktywnie uczestniczyć przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia, ustaleniu szacunkowej wartości zamóweinia czy też opracowaniu treści specyfikacji warunków zamoweinia oraz załaczników do niej.

            Niewątpliwie komisja przetargowa powinna mieć charakter interdyscyplinarny, gdyż do jej składu winne być powoływane osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje.

            Każde postępowanie ma inną specyfikę przedmiotu zamówienia, dlatego też za każdym razem dla prawidlowego funkcjonowania komisji potrzebne będą inne kompetencje jej członków.

            Oczywiście komisja przetargowa zawsze może skorzystać z pomocy osób, które nie wchodzą w jej skład jeśli jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu postępowania.

            Pamiętajmy, że obowiązek powołania komisji przetargowej jest zawsze obowiązkowy, gdy wartość szacunkowa postępowania jest równa progom unijnym lub je przekracza.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH