KOMISJA PRZETARGOWA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert.

Czy wiesz, że….z art 18 Ustawy Pzp wynika, że za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także, inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

KOMISJA PRZETARGOWA – co musi zawierać protokół postępowania?

Należy podkreślić, że imiona i nazwiska osób, które są odpowiedzialne za czynności związane z przygotowaniem postępowania muszą zostać odnotowane w protokole z postępowania. Dodatkowo mamy obowiązek wpisania:
  • kto przygotował opis przedmiotu zamówienia,
  • kto ustalił szacunkową wartość zamówienia,
  • kto przygotował opis warunków udziału w postępowaniu,
  • kto opisał kryteria oceny ofert,
 Ważne! Jeśli zamawiający korzystałby z usług doradcy czy kancelarii prawnej, czy innej osoby, a osoba ta brałaby udział w postępowaniu np.: przygotowując projekt SIWZ czy ogłoszenia o zamówieniu, również winna zostać wskazana jako osoba biorąca udział w postępowaniu.

KOMISJA PRZETARGOWA a ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Regionalna Komisja Obrachunkowa z dnia 28.02.2008 Syg. akt DFP 53-18/2007 wskazała, że Ustawa o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wiąże odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Co musisz wiedzieć:
  • Datą popełnienia czynu jest data zawarcia umowy.
  • To podpisujący umowę i udzielający tym samym zamówienia odpowiadają za poprawność formalną i merytoryczną przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Odpowiedzialności tej nie ponoszą ich pracownicy, członkowie komisji przetargowej czy radca prawny.

KOMISJA PRZETARGOWA a Kierownik Zamawiający

Istotną sprawą jest, że komisja przetargowa rekomenduje kierownikowi zamawiającemu podjęcie danych czynności. Istniejące czynności dokonywane są przez kierownika zamawiającego zgodnie z jego decyzją. Jeżeli decyzja kierownika zamawiającego jest odmienna od rekomendowanej, wówczas w przypadku stwierdzenia ewentualnej nieprawidłowości to członkowie komisji nie będą ponosili odpowiedzialności; Należy podkreślić, że członkowie komisji przetargowej ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w zakresie w jakim powierzono im dane funkcje.

KOMISJA PRZETARGOWA a Kierownik Zamawiający– podsumowanie

Podsumowując, powołanie komisji przetargowej nawet o stałym charakterze nie zwalnia kierownika zamawiającego od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To kierownik jednostki bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzając propozycje komisji przetargowej. Więcej informacji na temat odpowiedzialności członków komisji przetargowej znajdziesz w EduStrefie, w zakładce Ebooki.

Autor tekstu:

Edyta Pietras - specjalistka z zakresu zamówień publicznych, obecnie pracuje zarówno po stronie zamawiającego jak również po stronie wykonawcy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.   Edyta Pietras WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH