Dialog techniczny jako wsparcie Zamawiającego

Dialog techniczny to rodzaj konsultacji rynkowej, który został wprowadzony nowelizacją z 12 października 2012 r., a następnie zmodyfikowany nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. Jest pewnym etapem w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Korzyści dialogu technicznego

Dialog techniczny nie stanowi odrębnego trybu postępowania (w odróżnieniu od dialogu konkurencyjnego), a raczej punkt wyjścia dla zamawiającego, który poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami ma możliwość opracowania dokumentacji przetargowej.
Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych, dialog techniczny pozwala zamawiającemu na:
1) rozszerzenie konkurencji poprzez identyfikowanie barier mogących ograniczać dostęp wykonawców do zamówień publicznych;
2) zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia;
3) promocję innowacji przez system zamówień publicznych, wspieranie rozwiązań proekologicznych, nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie;
4) skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące na danym rynku podmioty świadczące określonego rodzaju dostawy, usługi czy roboty budowlane;
5) przygotowanie do realizacji zamówienia zwłaszcza w zakresie szczegółowego określenia jego przedmiotu, a w konsekwencji również do zapewnienia celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych;
6) określenie czynników determinujących techniczną jakość czy ekonomiczną wartość zamówienia publicznego; określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się do ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego dialog techniczny dotyczy;
7) szczegółową identyfikację kosztów udzielenia zamówienia publicznego, kwestii określenia ewentualnych ryzyk kontraktowych, optymalnego ich rozkładu pomiędzy strony umowy i analizy możliwych sposobów ich ograniczenia. Ustawa Pzp nie reguluje dokładnie warunków prowadzenia dialogu technicznego, mówi tylko, że dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań (art. 31a ust. 2 Pzp).
Przepisy ustawy nakazują zamawiającemu zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na stronie internetowej i pozostawiają do jego suwerennej decyzji sam przebieg dialogu (art. 31b Pzp). Mogą więc to być zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe z wykonawcami. Fakt przeprowadzenia dialogu technicznego musi być znany wykonawcom, którzy w nim nie uczestniczyli. Ustawa nakazuje zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny (art. 31c Pzp).
Zgodnie z art. 96 ust 2a ustawy Pzp na zamawiającego nałożono obowiązek załączenia do protokołu z postępowania dokumentacji związanej z przeprowadzonym dialogiem technicznym - informacje o przeprowadzeniu dialogu technicznego, podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, powinny stanowić załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

Dialog techniczny i jego cele

Podsumowując, należy jednak zawsze pamiętać, że dialog techniczny nie jest trybem udzielania zamówienia. Jego celem jest uzyskanie jak największej ilości informacji odnośnie najlepszych możliwych rozwiązaniach w danej dziedzinie. Dialog należy przeprowadzić PRZED rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia publicznego. Przeprowadzenie dialogu nie nakłada jednak na Zamawiającego obowiązku wszczęcia postępowania, należy natomiast zapewnić zachowanie poufności otrzymywanych informacji. Dialog należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. dialog techniczny prawo zamówień publicznych Aktualne szkolenia z zamówień publicznych  dla zamawiających i wykonawców znajdziesz TUTAJ
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH