Licytacja jako trening przed elektronizacją w 2020 r. Cz. 1.

Dlaczego warto „potrenować” tryb licytacji elektronicznej zanim w pełni wkroczymy w system elektronizacji ZP? Elektronizacja zamówień publicznych coraz bliżej - sprawdź, czy wiesz już wszystko!

Zanim elektronizacja to licytacja.

W niniejszym artykule pragniemy zwrócić Waszą uwagę na możliwość lepszego przygotowania się do procesu elektronizacji zamówień publicznych poprzez zastosowanie trybu licytacji elektronicznej. Wskażemy obszary podobieństw pomiędzy tym, co przed nami nieuniknione (czyli elektronizacja systemu zamówień publicznych), a tym, co już od dawna funkcjonuje w PZP, czyli o trybie, w którym wykonawcy składają elektroniczne oferty/ postąpienia.

Elektronizacja zamówień publicznych i konieczność jej wprowadzenia

W dziedzinie zamówień publicznych od kilku lat głośno mówi się o potrzebie, a od niedawna już o konieczności wprowadzenia szeroko pojętej elektronizacji systemu udzielania zamówień publicznych. Wcześniej były to zapowiedzi zmiany przepisów w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej PZP) , a dziś mamy już do czynienia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązkowej komunikacji elektronicznej (określone w rozdziale 2a ustawy PZP: „ Komunikacja zamawiającego z wykonawcami”). Zamawiający i Wykonawcy stają w obliczu obowiązkowego porozumiewania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Elektronizacja zamówień publicznych stanie się więc fundamentem i podstawą do prawidłowo złożonej oferty. W koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych  - dokumencie opracowanym wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Urząd Zamówień Publicznych, opublikowanym na stronie uzp.gov.pl w czerwcu 2018 r. wskazano główne cele elektronizacji zamówień publicznych, to m.in.:
  1. Przyspieszenie postępowania
  2. Poprawa transparentności postępowania
  3. Ograniczenie kosztów administracyjnych
  4. Usprawnienie zbierania i przetwarzania danych o systemie zamówień publicznych
Do powyższego należy dodać także, a może przede wszystkim obowiązek implementacji dyrektyw UE, zobowiązujących państwa członkowskie do komunikacji elektronicznej w przepisach krajowych. W motywie 52 dyrektywy 2014/24/UE określone jest m.in.: „(…) w pełni elektroniczna komunikacja oznaczająca komunikację za pomocą środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania, łącznie z przekazywaniem wniosków o dopuszczenie do udziału i w szczególności przekazywaniem ofert (elektroniczne składanie ofert), powinny być obowiązkowe (…)”.

Elektroniczne środki komunikacji

Motyw 52 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu mogą ułatwić elektroniczne środki informacji i komunikacji; mogą one też poprawić skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Środki te powinny stać się standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień, ponieważ znacząco zwiększają one możliwości udziału wykonawców w postępowaniach o udzielanie zamówień na całym rynku wewnętrznym. W tym celu przekazywanie ogłoszeń w formie elektronicznej, elektroniczna dostępność dokumentów zamówienia oraz – po 30-miesięcznym okresie przejściowym – w pełni elektroniczna komunikacja oznaczająca komunikację za pomocą środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania, łącznie z przekazywaniem wniosków o dopuszczenie do udziału i w szczególności przekazywaniem ofert (elektroniczne składanie ofert), powinny być obowiązkowe. Państwa członkowskie i instytucje zamawiające powinny zachować swobodę w kwestii podjęcia dalej idących środków. Należy również sprecyzować, że obowiązkowe stosowanie elektronicznych środków komunikacji na mocy niniejszej dyrektywy nie powinno jednak zobowiązywać instytucji zamawiających do elektronicznego przetwarzania ofert, ani wprowadzać obowiązku elektronicznej oceny lub automatycznego przetwarzania. Ponadto zgodnie z niniejszą dyrektywą żaden element procesu zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia nie powinien być objęty obowiązkiem stosowania elektronicznych środków komunikacji; obowiązek ten nie powinien też dotyczyć wewnętrznej komunikacji w obrębie instytucji zamawiającej.

Ważne daty i wydarzenia

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty w postępującym procesie implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego: 18 kwietnia 2017r. – elektroniczny JEDZ 27 czerwca 2017r. – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych  (Dz.U. z dnia 4 lipca 2017r. poz. 1320) 18 października 2017r. - obowiązek elektronicznego składania ofert/wniosków dla Centralnych Zamawiających 1 października 2018r. – uruchomienie Miniportalu e –zamówień umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE. 18 października 2018r. – obowiązek elektronicznego składania ofert/wniosków dla zamówień o wartości powyżej progów UE 1 stycznia 2020r.* - pełna elektronizacja zamówień publicznych między Zamawiającym a wykonawcą dla zamówień powyżej i poniżej progu unijnego[2] * w tym: składanie ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; wszelkie oświadczenia i dokumenty, w tym JEDZ. [2] W piątek 20 lipca 2018 r. Sejm  uchwalił ustawę zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (...) Kolejna część już w przyszłym tygodniu! Wszystkie szkolenia z elektronizacji zamówień publicznych znajdziesz TUTAJ WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH