Elektronizacja zamówień publicznych już dziś!

Nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkich związanych z zamówieniami publicznymi dzień - 18 października 2018 r - elektronizacja zamówień publicznych. Od dziś zamawiający i wykonawcy zamówienia publicznego  będą kontaktować się ze sobą drogą elektroniczną.

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona 20 lipca 2018 r. mimo, iż dla niektórych będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2020 r., to już dziś skierowana jest do wszystkich zamówień POWYŻEJ progów unijnych. Oznacza to, że komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniach będzie się już odbywała przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak mówi Krzysztof Fijołek, dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP, w szczególności chodzi o składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

MiniPortal e-zamówień publicznych

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2 października 2018 r. uruchomiony został miniPortal e-Zamówień. Zabezpiecza on właściwy tok postępowań, aż do wdrożenia ostatecznej wersji portalu. Jak zapewnia Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal jest bardzo przyjaznym, ogólnodostępnym i bezpłatnym miejscem, którego zalety docenią w szczególności zamawiający, ponieważ nie posiadają oni własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. MiniPortal sprawia, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą składać zarówno oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do zamawiających w sposób bardzo bezpieczny.

Co zmieni się dla wykonawców?

Dla wykonawców elektronizacja zaczęła się już 18 kwietnia, ponieważ zobowiązani są oni do składania JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Dokument ten upraszcza relacje z klientami zagranicznymi, zastępując często niejednoznaczne krajowe dokumenty. Wykonawcy po elektronizacji zamówień publicznych muszą go składać jedynie drogą elektroniczną, gdzie dodatkowo dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten ma na celu identyfikację tożsamości różnych podmiotów. Bez niego wykonawca nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Co zmieni się dla zamawiających?

Przede wszystkim należałoby podkreślić, że wybór środka komunikacji elektronicznej należy do Zamawiającego. Pełna elektronizacja komunikacji obejmuje tych zamawiających, którzy realizują zamówienia publiczne powyżej progów unijnych. Zamawiający będzie mógł wymagać lub oferować możliwość złożenia ofert w formie katalogu elektronicznego. Specyfika takiego katalogu ma być ustalana przez zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sposobu organizacji informacji zawartych w ofercie, a także formatu ich przedstawienia.

Trzy nowe rozporządzenia w związku z wejściem w życie elektronizacji

Mając na celu doprecyzowanie redakcji przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, należało dokonać pewnych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych:
  1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320), wydanego na podstawie art. 10g ustawy Pzp;
  2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), wydanego na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy Pzp;
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.
Oprócz tego dziś wchodzą również w życie poniższe przepisy:
  • w art. 2 pkt 17 wykreślenie z definicji „środków komunikacji elektronicznej” słowa „faks”, przez co definicja ta będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w art. 10a ust. 5 doprecyzowanie, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument;
  • w art. 10c ust. 2 doprecyzowanie regulacji w przypadku, gdy wyjątkowo zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty albo części oferty;
  • w art. 131bc ust. 1 wprowadzenie możliwości użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku ze zmianą definicji „środków komunikacji elektronicznej” w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp.
Przypominamy, że aktualna ustawa Pzp jest dostępna w EduStrefie w zakładce "Przepisy prawne" -> kliknij TUTAJ WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH