MiniPortal e-Zamówień Publicznych – nowa koncepcja komunikacji

Elektronizacja zamówień publicznych została przesunięta na styczeń 2020 roku dla tych Zamawiających, których wartość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne jest większa od kwoty wynikającej z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, czyli wyższa niż progi unijne. Data 18 października 2018 r. zbliża się wielkimi krokami, co oznacza dla pozostałych Zamawiających nieuniknioną elektronizację zamówień publicznych rozpoczynającą się już za dwa tygodnie. Dlatego też powstał niezbędny do wprowadzania postępowań MiniPortal e-Zamówień Publicznych.

MiniPortal e-Zamówień Publicznych - nowa koncepcja komunikacji

Urząd Zamówień Publicznych opracował koncepcję budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych w zakresie merytorycznych aspektów związanych z potrzebami uczestników rynku zamówień publicznych. Wspólnie z MPiT udziela merytorycznego wsparcia Ministerstwu Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za prowadzenie projektu i zbudowanie platformy e-Zamówień - w szczególności za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych.

MiniPortal zostaje uruchomiony

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2 października 2018 r. uruchomiony został miniPortal e-Zamówień. Ma on zabezpieczyć właściwy tok postępowań aż do wdrożenia ostatecznej wersji portalu.

Korzyści dla Wykonawców i Zamawiających

Jak zapewnia Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal jest bardzo przyjaznym, ogólnodostępnym i bezpłatnym miejscem, którego zalety docenią w szczególności Zamawiający, ponieważ nie posiadają oni własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. MiniPortal sprawi, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli składać zarówno oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do Zamawiających w sposób bardzo bezpieczny.

Jak to działa?

Miniportal posiada dwa typy funkcjonalności: dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy i wykorzystuje narzędzia funkcjonujące w państwowych zasobach. W praktyce polega to na powiązaniu Biuletynu Zamówień Publicznych z usługami e-PUAP, a logowanie do systemu odbywa się za pomocą już istniejących kont Zamawiających, którzy powinni posiadać skrzynkę podawczą swojej instytucji na platformie ePUAP. Po zalogowaniu się dostępne są dwie opcje:
  • utworzenie nowego formularza postępowania oraz
  • edycja formularza postępowania
Zamawiający ma dostęp do tabeli z listą formularzy postępowań, które zostały wcześniej zatwierdzone i opublikowane na miniPortalu. Dodatkowo lista ta umożliwia unieważnienie formularza postępowania oraz jego edycję.

MiniPortal krok po kroku

MiniPortal daje Wykonawcy możliwość przeglądania listy wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego formularzy postępowań. Ponad to, będzie miał on również wgląd do szczegółów z historią zmian, a także będzie mógł pobrać klucz publiczny do ich szyfrowania. Kolejność postępowania wygląda następująco:
  • Wykonawca przygotowuje elektroniczną ofertę
  • podpisuje ja kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • zaszyfrowuje ofertę za pomocą klucza publicznego pobranego ze strony Zamawiającego
  • wysyła ofertę do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP
Korzystanie z miniPortalu jest dobrowolne, natomiast jeśli dany Zamawiający będzie dysponował innym narzędziem gwarantującym mu wypełnienie obowiązków związanych z elektronizacją, to może z tego narzędzia skorzystać. Miniportal e-Zamówień będzie funkcjonował do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego.   Temat miniPortalu jest już omawiany na szkoleniach ApexNet, ich szczegóły znajdziesz TUTAJ WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH