Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona przez Sejm!

lupa25 lipca 2014 r. Sejm uchwali ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W sierpniu Senat wprowadził  do niej 15 poprawek, w większości o charakterze redakcyjnym. Poprawki były przedmiotem prac w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zmiany, które wzbudzają największe zainteresowanie dotyczą stosowania najniższej ceny, jak jedynego kryterium wyboru wykonawcy.

Nasz ekspert, Jerzy Czaban opracował dla Was listę zmian, na które szczególnie należy zwrócić uwagę:

  • Dostawy lub usługi niepriorytetowe – złagodzenie brzmienia przepisu art. 5 ust. 2 również 1a w zakresie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (do progu UE),
  • Ograniczenie nadużywania zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa – nie mogą być zastrzegane informacje, które służą w celu wykazani spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • Poszerzono możliwy zakres korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 26 ust. 2b) poprzez umożliwienia korzystania również z potencjału ekonomicznego podmiotu trzeciego. Zobowiązuje się jednocześnie podmiot trzeci  do solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek udostępnienia tych zasobów.
  • Złagodzono brzmienie przepisu art. 29 ust. 3 ustawy,  dodając jednocześnie art. 29 ust. 3a dopuszczając w sposób mniej rygorystyczny opisanie przedmiotu zamówienia w zamówieniach o wartościach podprogowych.
  • Zmodyfikowano przepis art. 32 ust. 1 dodając jednocześnie ust. 1a, precyzując okoliczności pozwalające na dzielenie zamówienia na części – względy techniczne, organizacyjne, gospodarcze lub zdolność finansowa zamawiającego.
  • Rażąco niska cena oferty – Określa się wartość oferty (art. 90  ust. 1) z ceną rażąco niską. Jest to oferta z ceną niższą niż 30 % od wartości zamówienia jak i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert  Uzupełniono w ust. 2 o zakres badania przy ocenie rażąco niskiej ceny, kosztów pracy (czy zapewniono minimalne wynagrodzenie). Udowodnienie rzetelności obliczenia ceny oferty ciąży na wykonawcy (art. 90 ust. 3).
  • Kryteria oceny ofert – w przetargu nieograniczonym lub ograniczonym zastosowanie jedynego kryterium ceny może mieć miejsce w przypadku, gdy pozostałe kryteria zostały jednoznacznie opisane  w opisie przedmiotu zamówienia (dodany art. 91. ust 2a). Uzupełniono w art. 91 ust. 2 wykaz kryteriów o kryterium – innowacyjność proponowanych rozwiązań).  W odniesieniu do zamawiających z sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1) – 2) w przypadku zastosowania jedynego kryterium cena – wymaga się wykazania w  protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie przyczyni się do zmniejszenia wydatków ze środków publicznych.
  • Umowa w sprawie zamówienia, której okres realizacji przekracza 12 miesięcy – obowiązek zawarcia postanowień o zmianie wysokości wynagrodzenia wynikające ze zmian przepisów dotyczących VAT, minimalnego wynagrodzenia, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętajcie, że od września zapraszamy Was już na szkolenia z tego zakresu. Szczegóły znajdziecie TUTAJ >> Spieszcie się bo miejsca topnieją!

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH