Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych wydał nowy komentarz w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Co wnosi on do składania tego oświadczenia? Wiemy już, że pełnomocnictwo do złożenia JEDZ w formie elektronicznej nie musi być podpisane przez kwalifikowany podpis elektroniczny.

Pełnomocnictwo do elektronicznego jedz

Doczekaliśmy się stanowiska UZP w sprawie formy pełnomocnictwa. Problematyczne było, czy w związku z tym, że od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ musi być sporządzony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a pełnomocnictwo do złożenia JEDZ również winno mieć tę samą formę.

Forma udzielenia pełnomocnictwa do JEDZ

Art. 99 §1 kc stanowi, iż jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do podpisania JEDZ powinno być udzielone w tej samej formie. Urząd zauważył, że złożenie oświadczenia w postaci JEDZ nie ma zasadniczo charakteru czynności prawnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyjaśniono, że złożenie oświadczenia JEDZ jest immanentnie związane ze złożeniem oferty, które stanowi oświadczenie woli wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy

Pełnomocnictwo elektroniczne wykonawcy w postaci JEDZ nie ma samodzielnego celu oraz znaczenia prawnego, tj. nie wywołuje skutków w sferze cywilnoprawnej w oderwaniu od udziału tego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego inicjowanego złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub złożeniem oferty. Mając powyższe na uwadze Urząd uznał, że wystarczające będzie złożenie pełnomocnictwa wraz z ofertą w formie pisemnej. Więcej na temat tego dokumentu dowiesz się z naszych szkoleń -> Sprawdź szkolenia z zamówień publicznych Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ w formie elektronicznej Wypowiedź opracowana we współpracy z Iwoną Holką - trenerem i ekspertem ApexNet     WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH