Ustawa o dokumentach publicznych

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych, w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona  z dnia 22 listopada 2018 r. ustawa o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Większość tych przepisów zmieniających ustawę Pzp wejdzie w życie 12 lipca 2019 r.

Ustawa o dokumentach publicznych - założenia

Obrót kradzionymi samochodami, wyłudzenia kredytów i towarów, przestępczość związana z obrotem towarowym za granicą, tworzenie fikcyjnej tożsamości, wyłudzenia podatku VAT - to najczęstsze spotykane przestępstwa, podczas których fałszowane są dokumenty. Mówi się, że nawet najbardziej zabezpieczone dokumenty nie są wystarczająco dobrze chronione przed ich fałszowaniem i używaniem ich jako fundament popełniając przestępstwo. Głównym celem ustawy jest więc stworzenie najbardziej skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Zgodnie z projektem ustawy, to minister spraw wewnętrznych i administracji ma być odpowiedzialny za kształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych i zapewnienie funkcjonowania systemu ich bezpieczeństwa. Dodatkowo zostanie utworzona specjalna Komisja do spraw dokumentów publicznych.

Kategorie dokumentów publicznych

Dokumenty publiczne zostały podzielone na trzy kategorie, w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa:

I kategoria - są to najważniejsze dokumenty osobiste, czyli dowód osobisty, paszport, akt małżeństwa, dokumenty wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, legitymacje służbowe (np. policyjne).

II kategoria - są to najistotniejsze dokumenty odnoszące się do bezpieczeństwa państwa, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.

III kategoria - są to te dokumenty, które mają wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego. Należą do nich: koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Rejestr dokumentów publicznych

Wedle najnowszych informacji zbudowany zostanie Rejestr dokumentów publicznych, który będzie prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w systemie teleinformatycznym. Rejestr ten przyczyni się do tego, iż każdy obywatel będzie miał dostęp online do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z ich opisem, a także opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności. Według projektu ustawy, osoba, która będzie wytwarzać, oferować, zbywać lub przechowywać w celu zbycia replikę dokumentu publicznego ma podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa o dokumentach publicznych jest więc bardzo potrzebna wszystkim przedsiębiorcom, aby mogli oni działać sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Zmiany artykułów

UZP informuje, iż zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych w ustawie Pzp wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 5c otrzymuje brzmienie: „5c) zamówień dotyczących wytwarzania: a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

b) znaków akcyzy,

c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),

d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),

e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;”;
Art. 4aa zostaje uchylony.

Większość przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, w tym art. 64 zmieniający ustawę Pzp, wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2019 r.

Weź udział w szkoleniu dotyczącym zamówień publicznych i bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w Pzp.

ustawa o dokumentach publicznych 2019       WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH