Wykonawca a wykluczenie z przetargu

Wykluczenie Wykonawcy z przetargu

Wyobraźmy sobie sytuację, w której oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą - w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów przedłożył on m.in. kopię referencji potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłożenia oryginału, a ten w odpowiedzi przedłożył dokument o tej samej treści, jednakże wizualnie odmienny – postawił pieczątkę i podpis w innym miejscu. Przedłożona uprzednio kopia nie była kopią tego dokumenty. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp jako wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, a które mogły mieć później istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji Wykonawca rozpatruje wniesienie odwołania, którego elementy przedstawiamy poniżej:
  1. Naruszenie art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (zwana dalej "Pzp") poprzez wykluczenie Odwołującego (…) z uwagi na niczym nieuzasadnione przyjęcie jakoby Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2. (dodatkowo, w zależności od stanu faktycznego) Naruszenie par 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  pomimo iż złożona przez Odwołującego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia referencji jest dokumentem czytelnym, oraz nie istniały podstawy by zamawiający powziął wątpliwość co do jej prawdziwości.
  3. Naruszenie art. 91  ust 1 pkt poprzez dokonanie wyboru oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Zgodnie z treścią pisma o wykluczeniu Odwołującego z postępowania, podstawą wykluczenia był art.24 ust 1 pkt 17 Pzp. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, dla zastosowania przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp niezbędne jest spełnienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek. „Wprowadzenie zamawiającego w błąd powinno być wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa ze strony wykonawcy. Skutkiem zaś powinno być pozostawanie zamawiającego w błędnym przekonaniu, co do rzeczywistego stanu rzeczy. Jednocześnie błędne przekonanie powinno mieć przełożenie na przebieg postępowania - istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. (KIO 1243/17) W niniejszym postępowaniu Zamawiający przyjął, iż Odwołujący wprowadził zamawiającego w błąd, ponieważ oryginał poświadczenia różni się od przedstawionej kopii.  Warto w miejscu tym podkreślić, iż treść obu tych dokumentów jest ta sama, a ewentualna różnica wizualna np. miejsce przystawienia pieczątki, wynika z wielości egzemplarzy wydanego poświadczenia. Oczywistym jest, iż takie poświadczenie należytego wykonania zamówienia wydawane jest w kilku egzemplarzach, przy czym każdy jest oryginałem, gdyż pisma te przedkładane są wielokrotnie i różnym podmiotom - kontrahentom, zamawiającym w trybie Pzp czy KIO na rozprawie, jako dowód z dokumentu. Stąd praktyką jest, że poświadczenia/referencje wydawane są w kilku egzemplarzach. W niniejszym postępowaniu jako oryginał Odwołujący przedłożył kolejny z bliźniaczych egzemplarzy, co  w sposób jednoznaczny potwierdza spełnienie warunku jak i nie podważa prawdziwości przedłożonej uprzednio kopii. Przedłożenie innego egzemplarza dokumentu jako oryginału nie stanowi wskazania nieprawdziwych informacji, gdyż te miałoby miejsce wówczas, gdyby oryginał dokumentu wskazywał inną treść niż przedłożona i potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu, a Wykonawca celowo zmieniłby daną treść na kopii dokumentu. Dodatkowo, w zależności od stanu faktycznego, zgodnie z par. 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, "zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości". Jedynie wystąpienie jednej z powyższych przesłanek - brak czytelności lub kopia budząca wątpliwości - uprawniają Zamawiającego do wezwania do przedłożenia oryginału dokumentu. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wskazał podstaw wezwania Odwołującego do przedłożenia dokumentu. Przedłożona kopia była czytelna, a potwierdzenie wykonania usługi wskazane w dokumencie mógł zamawiający również uzyskać kierując stosowne zapytanie do wystawcy referencji będącego odbiorcą usługi. (SO w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 26 marca 2015 r.,  sygn. akt II Ca 675/14: "Zamawiający natomiast mógł jedynie zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu i to wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu zostałaby uznana za nieczytelną lub budziłaby wątpliwości co do jej prawdziwość". Tak też: KIO 226/13: „Nieczytelność dokumentu jest pewnym zobiektywizowanym stanem faktycznym.” Artykuł przygotowany we współpracy z ekspertem ApexNet, Katarzyną Wińską-Różewicz Szczegółowe informacje na temat szkoleń w ApexNet znajdziesz TUTAJ   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH