Archiwa tagu: nowelizacja PZP

A może nad morze?

Czas włączyć klimatyzatory, wentylatory, wiatraki i wyposażyć się w wachlarze. W Warszawie termometry wskazują 22 stopnie o 7 rano, a to dopiero początek. Z jednej strony pogoda zachęca do spacerów i wypoczynku na zewnątrz, ale z drugiej, kto może sobie na to pozwolić podczas tygodnia? Jak połączyć pracę i wypoczynek? Mamy na to pewne rozwiązanie.

Już pod koniec czerwca wyjedź z nami do Gdańska!

Praktyczne przygotowanie postępowania po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2016
Kurs doskonalący

5- dniowe szkolenie w fantastycznej lokalizacji, w pięknym nadmorskim mieście. Z jednej strony ogromny zastrzyk wiedzy merytorycznej, a z drugiej czas na odpoczynek, zwiedzanie i wyrwanie się na kilka dni z pracy.

Kombinacja idealna! Jedziecie?

Szczegóły>>

Nowelizacja Pzp czeka na rozpatrzenie przez Senat

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przekazała nam informację, że Senat, na najbliższym posiedzeniu, nie planuje zająć się sprawą nowelizacji ustawy Pzp. Dyskusji na ten temat możemy spodziewać się za to na kolejnym posiedzeniu 8 lub 9 czerwca 2016. Tym samym pozostają nam 3 tygodnie niepewności, czy Senat zdecyduje się przegłosować projekt bez poprawek, czy konieczne będą kolejne zmiany.

Pozostaje więc sporo czasu na przygotowanie się do zmian, tym bardziej, że duża część z nich jest pewna niemal na 100%.

W naszym czerwcowym kalendarzu na pewno znajdziecie dla siebie ciekawe szkolenie, które przybliży Wam świat nowelizacyjnych zmian.

Najtrudniejsza w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Jak zastosować zmiany w praktyce? – Dyskusja ekspertów

W 2016 roku firma APEXnet świętuje swój podwójny sukces. W bieżącym roku firma obchodzi piętnastolecie działalność, a w kwietniu świętowała również piętnastą edycję Zjazdu Ekspertów i Specjalistów ds. Zamówień Publicznych, wydarzenia dobrze znanego w świecie zamówień publicznych i przyciągającego największe osobistości w tej tematyce.

Najbardziej wyczekiwanym punktem Zjazdu była dyskusja zaproszonych ekspertów, tym razem dotycząca tematu najtrudniejszej w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: jak zastosować zmiany w praktyce?

Jest to w ostatnim czasie szczególnie gorący temat w środowisku zamawiających i wykonawców, gdyż dotychczasowa ustawa Pzp zostanie w najbliższym czasie znowelizowana. Ostateczny termin wdrożenia dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upłynął w ciągu 24 miesięcy od ich wejścia w życie, tzn. 18 kwietnia 2016 r. Konieczność zmian przepisów w polskim prawodawstwie wymuszają unijne dyrektywy z 2014 r., wprowadzające ujednolicone zasady realizowania zamówień publicznych w całej Unii Europejskiej. Obecnie w dalszym ciągu trwają prace nad ustaleniem ostatecznej wersji nowelizacji ustawy.

Dwugodzinną dyskusję poprowadził specjalista zamówień publicznych i wieloletni trener APEXnet Grzegorz Czaban.

Dyskusja podzielona została na dwie części. W pierwszej goście mieli okazję wypowiedzieć się na temat zmian w projekcie nowelizacji, które mogą sprawdzić największe trudności, natomiast w drugiej zmian, które wprowadzi nowelizacja, ale które nie są narzucone przez dyrektywy unijne.

Dyskusję rozpoczął Włodzimierz Dzierżanowski, doktor nauk prawnych, wieloletni ekspert i trener zamówień publicznych, który zwrócił uwagę na bardzo dobry przepis w artykule 23. mówiący o kształtowaniu przez zamawiającego spełniania warunków przez konsorcja. Chodzi o możliwości wymagania aby odejść od bezwzględnej zasady kumulacji potencjału w konsorcjum i móc wskazać, w jaki sposób konsorcja powinny spełniać warunek w postępowaniu, wymagając aby określony warunek w całości albo w znacznej części spełnił jeden z konsorcjantów. Ekspert zwrócił uwagę, że będzie to przepis nagminnie nadużywany, a konsorcja w których potencjał będzie można kumulować, będą wykluczane przez zamawiających. Dr Dzierżanowski zwrócił uwagę, że przepis ten będzie powodował konieczność rozwiązywania spraw w drodze sądowej.

Kolejna głos zabrała Irena Skubiszak-Kalinowska, radca prawny, ekspert i trener Prawa zamówień publicznych, która ciekawa jest formy składania ofert do 2018 roku. Według zapisów dotychczasowej nowelizacji w przepisach częściowych widnieje zapis, że ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W projekcie nowelizacji zapis ten został zastąpiony przez formułę, że ofertę sporządza się pisemnie. Według ekspertki istnieje ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma zapisami. Pisemnie oznacza każdy sposób przedstawiony słownie, cyfrowo, który da się odczytać, także w środkach komunikacji elektronicznej.

Wojciech Hartung, ekspert Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan, zwrócił uwagę na dokument JEDZ z punktu widzenia wykonawców, także zagranicznych. Ekspert zastanawia się nad zapisem w nowelizacji, mówiącym o tym, że zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów, jeśli są one ogólnodostępne w bazach danych oraz bezpłatne. Hartung zwraca jednak uwagę na przypadek, gdy zagraniczny wykonawca przedstawi zamawiającemu stronę internetową, w rodzimym języku wykonawcy. Dla oferenta będzie to ogólnodostępna baza, z której może skorzystać zamawiający. Ten jednak nie rozumiejąc obcego języka, w którym napisana jest strona, będzie musiał przeznaczyć fundusze na jej tłumaczenie i tym samym dane nie będą dla niego ani ogólnodostępne, ani bezpłatne.

Kolejną osobą zaproszoną do zabrania głosu był Piotr Wiśniewski, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, który rozpoczął od problemu dzielenia zamówienia publicznego na części. Ekspert przypomniał, że dotychczasowa ustawa zakazywała dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Natomiast zarówno teraz, jak i w nowelizacji, zamówienie można, a nawet trzeba dzielić w sytuacji gdy zamawiający uzna to za konieczne z przyczyn organizacyjnych, finansowych czy technicznych. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i podmiot tych części. Nowy jest jednak zapis, że zamawiający będzie miał obowiązek podawania w protokole powodów niedokonania podzielenia na części, jeśli tego nie uczyni. Ekspert zastanawia się w związku z tym jak rozumieć treść protokołu. Dlaczego zamawiający ma obowiązek tłumaczenia się z jakiej przyczyny nie podzielił zamówienia.

Jerzy Wysocki, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych  zwrócił uwagę na artykuł 16 ust. 6, mówiący o tym, że jeśli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego, wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy i chociaż sprawa ta wydaje się prosta od strony prawnej, może w praktyce sprawiać kłopoty z realizacją zapisu.

Radca prawny Damian Michalak zaznaczył na początku swojej wypowiedzi, że ze względu na duże skomplikowanie przepisów, ich wdrożenie będzie wymagało dużej dojrzałości od zamawiających. W proponowanym zapisie nowelizacji znajdują się elementy, które budzą wątpliwości, jak np. używanie zapisów „niedbalstwo”, „rażące niedbalstwo”, „lekkomyślność” czy „działanie w zamiarze”. Ekspert zwraca uwagę na fakt, iż mimo tego, że zapisy te są kluczowe dla zamówień, często trudno jest stwierdzić, jaka jest granica w znaczeniu między nimi. Uczestnicy rynku zamówień publicznych mogą mieć trudności w rozróżnieniu, czy dane działanie nosi znamiona niedbalstwa, czy jest to już rażące niedbalstwo, a może jedynie działanie lekkomyślne.

Ostatni w tej części dyskusji zabrał głos Łukasz Czaban, wieloletni trener APEXnet, który wziął pod uwagę kwestie rażąco niskiej ceny. Do tej pory w ustawie funkcjonował zapis mówiący o tym, że wystąpienie przez zamawiającego z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie do rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. W tej chwili ustawodawca usunął z planu nowelizacji zapis „nie podlegających odrzuceniu”.  Może się więc zdarzyć sytuacja, w której wykonawca złoży po terminie znacznie wyższą ofertę niż pozostali oferenci i mimo iż taka oferta będzie podlegała wykluczeniu, jej wartość będzie liczyła się do ogólnej średniej arytmetycznej, znacznie ją podnosząc.

Drugą część dyskusji dotyczącą zmian w ustawie Pzp nie wymaganych przez dyrektywy unijne rozpoczął Piotr Wiśniewski, który zwrócił uwagę na kwestie społeczne poruszane w nowelizacji. Ustawodawca wprowadza obowiązek żądania od wykonawców zatrudniania na umowy o prace, tam gdzie wykonywane czynności spełniają znamiona pracy zgodnie z kodeksem pracy. Jest to więc zachęta dla zamawiających do zatrudnienia tak zwanych osób defaworyzowanych np. bezrobotnych, bezdomnych, zwalnianych z zakładów karnych itd. Wśród zamawiających rodzi się jednak pytanie, czy nie są na nich tym sposobem przerzucane wyższe koszty związane z polityką prospołeczną państwa.

Wiśniewski zwrócił też uwagę na kryteria oceny ofert. Obecnie zasadą jest, że zamawiający muszą co najmniej stosować jedno pozacenowe kryterium oceny ofert. Ustawa jednak zmienia ten zapis podwyższając procentową wartość kryterium ceny i ustanawia go na 60%. Nie wiadomo czy będzie to zmiana pozytywna. Niesie ona za sobą ryzyko popełniania błędów i problemów dla zamawiających w wyborze pozacenowych kryteriów. Może okazać się, że będą wygrywać wykonawcy, z droższymi ofertami, ponieważ dostaną więcej punktów za pozacenowe kryteria.

Jerzy Wysocki również odniósł się do planu zamówień publicznych. Obserwując działania zamawiających w kontekście przygotowania postępowania czy szacowania wartości zamówienia, plan sam w sobie jest dobrym rozwiązaniem organizacyjnym. Zamawiający ma możliwość dokładnego oszacowania wartości zamówienia lub wykazania, że pewnych elementów nie był w stanie przewidzieć i w związku z tym może je oszacować później.

Irena Skubiszak-Kalinowska zwróciła uwagę na jeden z najgorszych według ekspertki zapisów w nowelizacji ustawy, dotyczący poruszanej wcześniej kwestii zatrudniania wykonawców na umowy o pracę. W projekcie nowelizacji widnieje przepis, że na etapie specyfikacji konieczny będzie zapis regulujący w jaki sposób zamawiający będzie kontrolował, czy wykonawcy wywiązują się z polityki zatrudnienia. Zastanawiająca zostaje jednak kwestia ochrony danych osobowych pracowników. Ekspertka wyraziła również zadowolenie z obowiązkowego planu postępowań udzielanych zamówień, który według niej pozwoli wykonawcom przygotować się do prowadzenia postępowań na najbliższy rok.

Na ten sam przepis zwrócił uwagę Paweł Trojan, prezes Krajowej Izby Odwoławczej, który uważa, że plan zamówień pozwoli na ich większą transparentność i umożliwi lepsze planowanie zadań uczestnikom rynku.

Trojan uważa, że kwestia stosowania kryteriów pozacenowych jest raczej kwestią mentalności niż wytycznych ujętych przez ustawodawcę. Dobre opisanie przedmiotu zamówienia powoduje, że nie ma konieczności kreowania nad wyraz szczegółowych i mających duży udział w kryteriach oceny ofert kryteriów pozacenowych.

Damian Michalak zgodził się ze swoją przedmówczynią w sprawie umów o pracę, które według niego nie są dobrym rozwiązaniem, ze względu na problem z określeniem przez zamawiających, czy dany stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą nosi znamiona stosunku pracy według kodeksu pracy.

Łukasz Czaban również odniósł się do planu zamówień publicznych. Specjalista jednak podchodzi do tego zapisu nieco sceptycznie. Według niego jedynie niewielkie grono wykonawców śledzi na bieżąco postępowania zamawiających i na ich podstawie planuje swoje działania. Dla pozostałej części wykonawców plan zamówień nie będzie więc użyteczny i nie będą z niego korzystać podczas planowania swoich działań.

Z kolei Włodzimierz Dzierżanowski zwrócił uwagę na niepotrzebny zapis  w projekcie ustawy dotyczący wprowadzania obowiązku publikacji ogłoszeń ponad progowych w dzienniku urzędowym UE, jak i w biuletynie zamówień publicznych.

Na koniec dyskusji głos zabrała Ewa Wiktorowska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ekspertka zwróciła uwagę na bardzo krótki okres vacatio legis. Rodzi się więc pytanie, czy nie lepiej byłoby wprowadzić tylko te przepisy, które są obowiązkowo wymagane przez dyrektywy unijne, natomiast pozostałe zmiany wprowadzić w innym czasie. Zmiany te mogła mieć dobre skutki, ale czas pokaże, czy taki ich sposób napisania spowoduje prawidłową praktykę ich stosowania.

Podsumowując eksperci mają dużo zastrzeżeń do proponowanego w tej chwili projektu nowelizacji. Część zapisów pozostaje niezrozumiała i niedopracowana, przez co może powodować bardzo dużo problemów z praktycznym stosowaniem. Nie ma wątpliwości, że nowelizacja będzie jedną z najtrudniejszych dotychczasowych.

 

 

Dokument JEDZ- do zJEDZenia czy odbije się czkawką?

Opublikowane 6 stycznia 2016 roku rozporządzanie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 wprowadziło standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czym jest właściwie JEDZ?
Ułatwieniem! Do tej pory główną przeszkodą stojącą na drodze do uczestnictwa w zamówieniach publicznych, szczególnie przez podmioty z sektora MŚP wiązały się z koniecznością przedstawienia przez wykonawców dużej liczby dokumentów i zaświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania. Dokument ten ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z wymogu przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów związanych z kryteriami wykluczenia i kwalifikacji.

Dokument JEDZ został ustandaryzowany i zredagowany w ten sposób, aby wyeliminować potrzebę przedstawiania niepotrzebnych zaświadczeń i dokumentów odnoszących się do przyjętych w postępowaniu kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.
W formularzu można znaleźć takie elementy jak informacje odnośnie postępowania o udzielenia zamówienia oraz zamawiającego, wykonawcy, kryteriów wykluczenia, podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, płatnościami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, niewypłacalnością, konfliktem interesów itd.

Zalety stosowania JEDZ
• Dla wykonawców- brak konieczności samodzielnego uzyskiwania wszystkich dokumentów potwierdzających okoliczności związane z kwalifikacją podmiotową,
• Dla zamawiających- uproszczenie analizy złożonych przez wykonawców dokumentów
• Obniżenie kosztów postępowań
• Uproszczenie postępowań zagranicznych
Warto jednak dodać, że przy każdych dużych zmianach pojawiają się również obawy przed stosowaniem dokumentu wynikające przede wszystkim z niedoprecyzowanych uregulowań stosowania dokumentu na etapie krajowym. Wydaje się jednak, że wszelkie zmiany zmierzające do ułatwienia i uproszczenia systemu zamówień publicznych są potrzebne i nieuniknione.

Święta, święta i po świętach

Okres świąteczny zleciał zdecydowanie za szybko i czas powrócić do codziennych obowiązków. Aby łatwiej i efektywniej było Wam przygotować się do ostatnich dwóch tygodni przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PZP i początków pracy po jej wejściu w życie polecamy raporty przygotowany przez naszego partnera Kancelarię PAXUS, którą na pewno już znacie. Jeśli jesteście stałymi subskrybentami raportów przygotowywanych przez specjalistów kancelarii po prostu ściągnijcie najnowszy raport na swój dysk. Jeśli natomiast słyszycie o PAXUSIE pierwszy raz polecamy wejść na stronę internetową paxus.pl, a następnie w zakładkę RAPORTY. Szczególnie polecamy najnowszy raport pod tytułem „Niekończące się nowelizacje, czyli kolejne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych”, ale warto również przejrzeć poprzednie raporty. Polecamy dodać sobie tę zakładkę do „ulubionych” i śledzić ją na bieżąco. Kolejne raporty już wkrótce :)

Rozwiązanie zagadki „Co z nowelizacją?” już wkrótce!

15 marca 2016 rząd RP przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy to oznacza koniec wielomiesięcznego czekania na jej wejście w życie? Tego nie możemy obiecać. Ostatnim krokiem będzie przegłosowanie ustawy w sejmie. Prawdopodobnie głosowanie będzie jedynie formalnością i projekt zostanie przyjęty bez zastrzeżeń. Ale co jeśli okaże się inaczej? Do daty 18.04.2016 z którą dyrektywy narzucone przez UE mają zostać wprowadzone pozostaje już niecały miesiąc!

Oczekujcie kolejnego wpisu, w którym poinformujemy o zakończeniu procesu wprowadzania nowelizacji w życie.

Tymczasem podsumujmy najważniejsze zmiany jakie prawdopodobnie wprowadzi nowelizacja:

  • Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw- udzielanie zamówień publicznych w częściach, mniejsze obowiązku formalne na etapie ubiegania się o zamówienie,
  • Zwrócenie większej uwagi na pozacenowe kryteria oceny ofert,
  • Nowy tryb udzielania zamówień- partnerstwo innowacyjne,
  • Elektronizacja systemu zamówień publicznych,
  • Szersze stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach,
  • Zwrócenie uwagi na stosowanie umów o pracę w firmach wykonawców.

Kolejna nowela..

Niewiele czasu pozostało do wprowadzenia całkiem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem sejm uchwalił kolejną nowelizację tej dotychczasowej.
Doczekaliśmy się już więc ponad 40 zmian w ustawie.

Tym razem zmiany spowodowane są uchwaleniem ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Uchwalenie wspomnianej ustawy spowodował wpływ na ustawę Pzp, przez co konieczne było dokonanie pewnych nowelizacji.

Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.18)) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obsza- rze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdzia- łach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
2. b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
3. c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
4. d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.

Zmiany dotyczą więc kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Certyfikat Mistrza Zamówień Publicznych – możesz mieć go już dziś!

Test wiedzy z zamówień publicznychMyślisz, że wiesz już wszystko o  zamówień publicznych i nowelizacja Ci nie straszna? Chyba, że przez ciągłe zmiany prawa nowelizacji, wprowadziły Cię w niemały zawrót głowy i nic już nie wiesz? Każda okazja jest dobra  aby sprawdzić swoją wiedzę i rozwiązać nasz QUIZ  z zamówień publicznych. Sprawdź co wiesz, a czego się jeszcze możesz dowiedzieć! Zobacz jak to jest naprawdę. Wypełnij bezpłatnie nasz test i zdobądź  wyjątkowy i jedyny Certyfikat Mistrza Zamówień Publicznych.

Tutaj znajdziesz nasz QUIZ

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Jeśli jednak uważasz, że nie posiadasz dość wystarczającej wiedzy o zamówieniach publicznych, to zapraszamy serdecznie na nasze szkolenia, które na pewno pomogą zdobyć Ci bezcenną wiedzę i  stać  się Mistrzem z Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert – jest na nie sposób!

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych namieszała sporo w działach zamówień publicznych. Od naszych Klientów słyszymy coraz częściej o kłopotach z opisywaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert. Bo skoro do tej pory 92 % postępowań było w Polsce rozpisywanych z jedynym kryterium – ceną, to teraz te 92 % ma spory problem.

Nie taki jednak diabeł straszny jak go malują! Wiedzą o tym uczestnicy dotychczasowych szkoleń z nowelizacji w APEXnet. Zebraliśmy setki pozytywnych opinii od Uczestników, którzy już wiedzą, z czym to się je. Oto tylko kilka z nich:

Szkolenie bardzo przydatne. Przekaz czytelny. Wykładowca (Łukasz Czaban – przyp. APEXnet) „wychodzi na przeciw” słuchaczom, odpowiada na pytania, jest w pełni zaangażowany.
Anna Stangret
Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenie przeprowadzone w doskonałej formie, z ogromnym zaangażowaniem wykładowcy (Jerzy Czaban – przyp. APEXnet) w tematyce zamówień publicznych, w sposób bardzo dostępny, przekonujący z przyjaznym i ciekawym przekazaniem przepisów określonych w ustawie i dokumentach wykonawczych do ustawy.
Marta Strawa
Powiatowy Zarząd Dróg – Grodzisk Mazowiecki

Szkolenie interesujące i przydatne zwłaszcza z perspektywy nowelizacji ustawy. Prowadzący (Grzegorz Czaban – przyp. APEXnet) bardzo kompetentny, komunikatywny i otwarty na wszystkie pytania uczestników. Udział w szkoleniu był dużą przyjemnością, wiedza przekazywana przez Trenera była w sposób przystępny i z charakterystyczną dla niego lekkością, swobodą i luzem.
Mirosława Dybowska
Starostwo Powiatowe w Płońsku

Na życzenie naszych Zamawiających przygotowaliśmy jednak coś ekstra! Coś, po czym Wasza praca z zamówieniami już nie będzie taka sama :)

II stopień nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Ustalanie kryteriów oceny ofert

To szkolenie, którego rozbudowana część warsztatowa skupi się na opisywaniu pozacenowych kryteriów w taki sposób, że już nie będziecie mieć w tym względzie wątpliwości.

Sprawdź, kiedy będziemy w Twoim mieście >>

Od 19 października według nowych przepisów!

nowelizacja PZPW ostatnią niedzielę, 19 października, weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Od teraz stosowanie jedynego kryterium – ceny, nie będzie już tak proste i powszechne. Wg danych UZP do tej pory było tak w 92 % przypadków. Także Wykonawcy muszą liczyć się z wieloma zmianami. Za jednych i drugich trzymamy kciuki, by wdrożenie zmian przebiegło gładko i bezproblemowo :)