Elektronizacja zamówień publicznych dopiero w 2020 roku?

26 lipca odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych. Szykują się poważne zmiany! Chcąc zyskać więcej czasu na przygotowanie się do nich, elektronizacja zamówień publicznych ma zostać przesunięta przez rząd na 1 stycznia 2020 roku, czyli do czasu, aż wdrożony zostanie całkowicie model centralnej Platformy e-Zamówień. Skąd ten pomysł?

Elektronizacja zamówień publicznych zostanie przesunięta?

Za mało czasu

Początkowo elektronizacja zamówień publicznych miała wejść w życie 18 października 2018 roku, kwestią rozstrzygającą tę sytuację jest czas. Opracowywana jest strategia nowego prawa zamówień publicznych, która ma poprawić jakość zamówień oraz zwiększyć ich innowacyjność i konkurencyjność. Prezes UZP przekonywała w Sejmie, że przesunięcie terminu elektronizacji zamówień publicznych zwiększy również szanse na lepsze przygotowanie się do niej wykonawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Dodała, że sporym problemem jest dla nich posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dyrektywy unijne nakazują państwom członkowskim wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych najpóźniej od 18 października 2018 r. Rząd proponuje więc, aby nowe regulacje weszły w życie 17 października 2018 roku.  Przewiduje się, że do postępowań wszczętych przed tą datą będzie się stosowało uregulowania dotychczasowe, z drobnymi wyjątkami.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Nie na wszystkich oświadczeniach składnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie musiał być kwalifikowany podpis elektroniczny. Obowiązek ten ma dotyczyć jedynie oświadczeń z art. 25a prawa zamówień publicznych, w tym JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Obecnie trzeba będzie opatrzyć podpisem oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument. Po nowelizacji artykuł 10a ust. 5 będzie brzmiał następująco: Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”. Oznacza to, że tylko oświadczenia dodawane do JEDZ będą musiały być opatrzone e-podpisem. Nowe przepisy przesuwają wejście w życie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Mowa o tych postępowaniach, w których zamawiającym nie jest centralny podmiot, a wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Odstąpienie od wymogów

W niektórych przypadkach będzie można odstąpić od wymogu użycia środka komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Chodzi o te wymienione w art. 10c ust. 1 prawa zamówień publicznych. Wśród nich jest m.in.: wyspecjalizowany charakter zamówienia, gdy użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji. Szkolenia z elektronizacji zamówień publicznych znajdziesz TUTAJ WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH