KFS 2024 – uzyskaj dofinansowanie na szkolenia ApexNet

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2024 to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, a także fundacji i organów sektora publicznego. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem 80-100% i zoptymalizować swoje nakłady na rozwój pracowników. Jak w łatwy sposób uzyskać dofinansowanie, a więc oszczędzić swój budżet szkoleniowy?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

KFS 2024 - ile można otrzymać funduszy?

Podział funduszy KFS 2024

W planie KFS na 2024 rok pula 80% środków, tak jak dotychczas została podzielona na województwa proporcjonalnie do wysokości zatrudnienia w województwie.

Na finansowanie zadań w ramach KFS w roku 2024 przeznaczone zostały środki, podobnie jak w roku 2023, stanowiące 4% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wykazanej w sprawozdaniu budżetowym za rok 2022, to jest kwota 294 383 tys. zł. Środki KFS podzielono w sposób następujący:

 1. kwota 2 941 tys. zł., czyli ok. 1% środków KFS, została przeznaczona na działania
  określone w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy i podzielona na 17 równych części pomiędzy urząd obsługujący Ministra właściwego do spraw pracy tj. MRPiPS oraz 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy; dla każdego z tych podmiotów przypada kwota 173
  tys. zł.;
 2. pozostała kwota 291 442 tys. zł., została przeznaczona na działania Powiatowych
  Urzędów Pracy, z czego:
  • 80%, tj. kwota 233 154 tys. zł. będzie wydatkowana zgodnie z priorytetami Ministra
  właściwego do spraw pracy (tzw. limit podstawowy);
  • 20%, tj. kwota 58 288 tys. zł. stanowiąca tzw. rezerwę KFS będzie wydatkowana
  zgodne z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy

Pracodawca może otrzymać środki KFS w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Priorytety wydatkowania KFS 2024

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2024 r, chodzi głownie o wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • osób po 45 roku życia.
 • skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

W praktyce oznacza to, że aby firma mogła ubiegać się o dofinansowanie z KFS, w roku 2024 musi spełniać minimum jeden z priorytetów.

Jeśli Twoja firma/instytucja spełnia któryś z powyższych warunków masz ogromną szansę na otrzymanie dofinansowania!

KFS 2024- na jakie szkolenia przeznaczyć fundusze

Na jakie szkolenia można przeznaczyć środki z KFS 2024?

 • Nie ma ograniczeń. Zakres szkoleń może być dowolny. Ważne aby umożliwiały one realizację przynajmniej jednego z priorytetów dystrybucji środków KFS na rok 2024.
 • Dowolna może być także forma ich realizacji. A zatem możliwe są np. szkolenia stacjonarne w siedzibie firmy lub realizatora szkolenia, szkolenia online, ale także szkolenia wyjazdowych tzn. takich z noclegiem w cenie np. szkolenie z zamówień publicznych w Mielnie. 
 • Środki z KFS możesz takie przeznaczyć na szkolenie zamknięte - wewnętrzne, dla Twojej jednostki.

Jak krok po kroku uzyskać środki w ramach KFS 2024?

Chcesz uzyskać dofinansowane? To nie takie trudne! W uproszczeniu należy:

 1. Sprawdzić jaki jest termin naboru wniosków w „Twoim” powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej). Spróbuj także zadzwonić na infolinię, bo najczęściej to wystarczy, żeby dowiedzieć się wszystkiego.
 2. Pobrać wnioski do wypełnienia ze strony internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Wybrać interesujące Cię szkolenie z kalendarza szkoleń ApexNet - dopasowane do Twoich potrzeb. Pomożemy! Napisz (szkolenia@apexnet.pl) do nas lub zadzwoń (222058900).
 4. Uzupełnić wnioski i złożyć je we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie naboru. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. Zrealizuj szkolenie - opłacisz je ze środków otrzymanych w ramach KFS po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku!

KFS 2024 - wykorzystaj na szkolenie ApexNet

Wsparcie ApexNet przy wypełnieniu wniosków do KFS 2024

ApexNet pomoże w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie – mamy w tym spore doświadczenie! 

Firma ApexNet chętnie również podpowie, które szkolenia będą dla Ciebie najlepsze. Sprawdzimy Twoje potrzeby, a następnie podpowiemy, które szkolenie wybrać. Skontaktuj się ze swoim opiekunem, który zna potrzeby Twojej jednostki najlepiej!

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie i wydatkowanie ich na szkolenia ApexNet.
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH