Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych jest niczym innym, jak pewnego rodzaju kaucją zabezpieczającą ofertę przy startowaniu w przetargu publicznym. Składane jest przeważnie jako gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa lub po prostu w postaci pieniędzy (art. 45 ust. 6 Pzp). Zamawiający ma obowiązek żądania wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Cała ustawa dostępna w EduStrefie!

Co na temat wadium mówi Kodeks Cywilny?

Definicję wadium określa również art. 70(4) Kodeksu cywilnego:
§ 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).
§ 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu (...) uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa.

Z kolei KIO zdefiniowała wadium w zamówieniach publicznych jako pewną określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

wadium w przetargu

Jakie funkcje pełni wadium w zamówieniach publicznych?

Podstawową przesłanką wymagania wadium jest działanie prewencyjne przeciwko tzw. zmowie przetargowej. Oprócz tego możemy wyróżnić trzy pozostałe role, które pełni wadium w zamówieniach publicznych. Funkcje wadium:
  • Zabezpieczająca - rozumiana jako zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania oraz udziału w nim podmiotów zdolnych do jego wykonania;
  • Kompensacyjna - polega na zapewnieniu odszkodowania na wypadek uchylania się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy (zryczałtowanego odszkodowania);
  • Dyscyplinująca wykonawców ma powstrzymywać wykonawców przed niezgodnymi z prawem zachowaniami, utrudniającymi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przesłanki odrzucenia wadium w zamówieniach publicznych

Według art. 89 ust.1 pkt 7b) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Nie wniesienie wadium ma miejsce w przypadku, kiedy wykonawca nie wnosi wadium w formie pieniężnej lub w pozostałych formach formach określonych w artykule 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy ma miejsce w przypadku, kiedy wykonawca wnosi wadium w wymaganej kwocie, ale jest to niezgodnie z wymaganiami wobec wadium wyznaczonymi przez zamawiającego w SIWZ lub w odpowiednich przepisach Prawa zamówień publicznych.

Wadium w formie niepieniężnej

Na samym wstępie niniejszego akapitu należy podkreślić, że od 17 października 2018 roku obowiązuje wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to również dokumentacji potwierdzającej wniesienie wadium, a co za tym idzie – wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej. Przez niepieniężne formy wadium mamy na myśli środki określone w art.. 45 ust. 6 Pzp:
  • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  • gwarancje bankowe
  • gwarancje ubezpieczeniowe
  • poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

Wadium w formie pieniężnej

Wadium wnoszone w formie pieniądza to jedno z najczęstszych rozwiązań stosowanych przez wykonawców. Jednak nie jest to tak proste jak się wydaje. Ustawa Pzp określa bowiem, iż „wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego” (art. 45 ust.7 Pzp). Przepis wydaje się prosty i klarowny, ale w przypadku np. wpłaty gotówki na rachunek bankowy podany przez zamawiającego zamiast wykonania przelewu daje przesłanki do odrzucenia oferty, choćby dlatego, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. KIO uważa z kolei, że istotą wniesienia wadium jest to, aby określona przez zamawiającego kwota znalazła się na jego rachunku bankowym w wyznaczonym terminie, bez względu na to w jaki sposób została wpłacona.

Porozmawiaj o wadium w przetargach

A co Ty o tym sądzisz? Czy wniesienie wadium w gotówce daje przesłanki do jego odrzucenia? Zachęcamy do dyskusji na forum EduStrefy! Zapraszamy również na nasze szkolenie, na którym dowiesz się jak złożyć ofertę na wszystkich rodzajach platform, a wszystko to z punktu widzenia wieloletniego praktyka! wadium w przetargach WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH