Wasze pytania zadane w EduStrefie

Biorąc udział w szkoleniach ApexNet, oprócz zdobycia fachowej wiedzy czy możliwości bezpośredniego spotkania z ekspertem, zyskujesz dostęp do EduStrefy - portalu, który gwarantuje roczną opiekę prawną i merytoryczną dla każdego uczestnika naszych szkoleń. Dzięki niemu możesz uzyskać odpowiedzi na pytania zadane w EduStrefie.

Wsparcie eksperta ApexNet

Jedną z głównych zalet posiadania dostępu do portalu jest możliwość komunikacji z naszym wykwalifikowanym ekspertem, który odpowiada na każde pytania zadane w EduStrefie. Masz kłopot z rozwiązaniem trudnej sprawy związanej z zamówieniami publicznymi? Chcesz uzyskać praktyczne porady oraz zdobyć cenne wskazówki? Wystarczy, że wyślesz poprzez EduStrefę swoje pytanie, dokładnie opiszesz problem, a my zajmiemy się resztą!

Odpowiedzi na pytania zadane w EduStrefie

Poniżej zamieszczamy przykładowe odpowiedzi naszego eksperta na pytania zadane w EduStrefie - pani Katarzyny Wińskiej-Rużewicz, która stale wspiera uczestników naszych szkoleń:


Pytanie: Wykonawca w wykazie narzędzi wskazał, że dysponuje np. samochodem ciężarowym na podstawie wynajmu. Czy zamawiający w tym przypadku powinien żądać od wykonawcy uzupełnienia zobowiązania innego podmiotu uznając to jako dysponowanie na zasobach innego podmiotu czy uznać taką podstawę dysponowania jako prawidłową?

Odpowiedź: Jeżeli samochodem tym już dysponuje/wynajmuje, to jest to jego zasób, gdyż słowo "dysponuje" nie oznacza prawa własności. Samochód ten byłby zasobem innego podmiotu, gdyby np. to inny podmiot nim obecnie dysponował, a w przypadku udzielenia zamówienia danemu wykonawcy, tamten podmiot udostępniłby tenże samochód do realizacji niniejszego zamówienia.


Pytanie: Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp już w ofercie/wniosku. Niektóre z nich będą wymagały uzupełnienia. Czy w takim przypadku Zamawiający stosuje od razu art. 26 ust. 3, czy też traktuje te oświadczenia lub dokumenty jakby ich nie posiadał i najpierw stosuje procedurę z art. 26 ust. 1/ 2?

Odpowiedź: Nie wydaje się być zasadnym przyjęcie, że dokumentów tych nie ma. Jeżeli dokumenty te są prawidłowe – nie wzywamy do ich ponownego złożenia. W przypadku złożenia części dokumentów – wzywamy do złożenia pozostałych. Złożenie nieprawidłowych dokumentów - złożenie tych dokumentów było niejako dobrowolne, co może przemawiać za wezwaniem do złożenia dokumentów, chociaż wezwanie do uzupełnienia dokumentów również przypuszczalnie znalazłoby swoich zwolenników gdyby przyjąć że wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia dokumentów dopiero na wezwanie, a wykonawca sam z tego uprawnienia rezygnuje niejako składając je wraz z ofertą.


Pytanie: W formularzu cenowym produkt został podzielony na dwie stawki Vat 23% oraz 8 % , ponieważ: 8%( jako wyrób medyczny) a torba 23% ( musi być kupione razem). W dwóch ofertach jest wypełnione zgodnie z zapisami, jedna ( najtańsza) tylko z stawką 23% Czy powinniśmy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ?

Odpowiedź: Jeżeli w SIWZ była wskazana stawka podatku VAT 8%, to zamawiający może dokonać poprawy na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp, gdyż może to być ocenione właśnie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, o nieistotnym charakterze, omyłkowym, podlegającym poprawie. Jeżeli natomiast w SIWZ nie było informacji o konieczności zastosowania stawki 8%, wówczas może to zostać ocenione jako błąd w obliczeniu ceny, który nie będzie podlegał poprawieniu.


Pytanie: Czy w robotach budowlanych nadal należy żądać oświadczenia o przynależności do samorządu inżynierów i jak w tym zakresie traktować wykonawców zagranicznych?

Odpowiedź: Niejako z punktu widzenia dokumentów, oświadczenie powyższe może być oceniane jako oświadczenie nt. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Może być to w formie jednego dokumentu w którym przedstawia powyższe informacje, w tym o przynależności do samorządu inżynierów. Wykonawcy zagraniczni – założenie jest takie samo jak przy wykonawcach krajowych – mają móc świadczyć usługę objętą zamówieniem (gdy przepisy tego wymagają), a więc zależy to od przepisów branżowych. Jeżeli badamy cechy niewymagane przepisami prawa, ale pożądane przez zamawiającego – na równych zasadach wykonawców krajowych i zagranicznych.


Pytanie: Postępowanie unijne - czy konieczne jest udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź: Mamy w pytaniu trochę mało informacji. Umowę o powierzeniu przetwarzania danych będziemy zawierać z wykonawcą w sytuacji gdy wykonanie zamówienia będzie wiązało się z przetwarzaniem przekazanych przez nas danych. Jeśli nasze zamówienie to obejmuje, a przewidujemy że umowa, jej treść będzie zawierała postanowienia mające wpływ na kształt oferty, wówczas takie postanowienia wykonawca powinien znać już na etapie przygotowania oferty, jeśli byłyby to postanowienia wynikające jedynie z RODO, wówczas być może możemy to pominąć. Czym innym natomiast jest klauzula informacyjna z art. 13 czy 14 RODO. Informujemy o przetwarzaniu danych z chwilą pierwszego przetworzenia, więc zdaje się możliwym przekazanie jej wraz z pierwsza podejmowaną czynnością przetwarzania danych.


Pytanie: Budynek, którego dot. podatek jest własnością innego podmiotu, który sam bezpośrednio wpłaca podatek do budżetu. jednak w oparciu o umowę partnerską oraz porozumienie. - w sprawie zarządzania i bieżącego administrowania budynkiem, która nas łączy dokonujemy zwrotu poniesionych przez ten podmiot kosztów na podstawie noty księgowej Czy taki wydatek powinien znaleźć się w planie zamówień publicznych (kwota nie przekracza 30 tys. euro) jako zwrot kosztów poniesionych przez inny podmiot z tytułu opłaconego podatku od nieruchomości ?

Odpowiedź: Plan zamówień publicznych to plan umów odpłatnych, które zostaną w wskazanym czasie przyszłym zawarte pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Plan zamówień to nie plan wydatków. Jeżeli zamawiający zamierza zawrzeć umowę odpłatną z wykonawcą, na podstawie której nabędzie dostawę, usługę, lub robotę budowlaną, a nie podlega to wyłączeniu z art. 4 Pzp to faktycznie ma zamówienie publiczne. Jeżeli umowy już zostały zawarte, albo będzie umowa zawarta, ale nie jest ona zamówieniem publicznym (nie wiem co kryje się pod pojęciem umowy partnerskiej i porozumienia, zwrot kosztów podatku to nie jest zamówienie publiczne, usługa administrowania już pewnie tak), to nie mamy tego w planie. Czyli: czy umowy dopiero będą zawarte, jeśli tak, to czy umowy te są zamówieniem publicznym, jeśli tak to wpisujemy do planu zamówień jeśli takie wytyczne obowiązują u danego zamawiającego – pon 30.000 euro czy powyżej.


Pytanie: Polisa opiewa na 15 milionów złotych. W ramach polisy ubezpieczonych jest 15 podmiotów. W aneksie do polisy widnieje zapis, że każdy z podmiotów ubezpieczony jest na 214 tysięcy a nasz miał być na 5 milionów. Wzywamy o nowy dokument?

Odpowiedź: Dwie drogi: wykonawca nie spełnia warunków udziału lub złożony dokument nie potwierdza spełnienia warunku udziału. Art. 26 ust 3 Pzp i wcześniejsze interpretacje uzupełniania dokumentów mówiły również o wezwaniu do uzupełnienia wtedy, gdy przedłożony dokument nie potwierdza spełnienia warunku. Idąc taką interpretacją zamawiający wzywa do uzupełnienia, wskazując że nie przedłożono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków (chociaż pewnie bardziej racjonalnym byłoby przyjęcie że wykonawca przedłożył dokument niejako prawidłowy, ale wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu).


Pytanie: Spółka prowadzi głównie działalność sektorową w zakresie gospodarki wod-kan i realizuje projekt dot. edukacji ekologicznej mieszkańców miasta (dotowany z WFOŚiGW), którego celem jest wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej ochrony i zrównoważonego sposobu gospodarowania zasobami wodnymi, promocja picia wody z sieci wodociągowej jako alternatywy dla napojów w opakowaniach. Czy zamówienia realizowane w celu realizacji tego projektu można zakwalifikować jako sektorowe i stosować również przepisy dot. zamówień sektorowych?

Odpowiedź: Zamówienie sektorowe to zamówienie w celu prowadzenia działalności sektorowej. Opinia na stronie UZP wskazuje na szerokie definiowanie "w celu prowadzenia działalności", wskazując że dotyczy to działań niezbędnych, koniecznych. Czy projekt edukacyjny by w to został włączony - mam duże wątpliwości, może łatwiej byłoby bronić takiego stanowiska, gdyby te czynności miały swój specyficzny, właściwy dla danego sektora charakter. Poszukując punktu zaczepienia o sektorówkę, należałoby znać zakres, cel, odnieść to do orzeczeń TSUE do zakresu stosowania dyrektyw sektorowych.


Pytanie: Czy w sytuacji, gdy zamawiający jako kryterium oceny ofert żąda przedstawienia autoryzacji producenta dla serwisu wykonawcy wykonującego przegląd sprzętu medycznego, może, o ile wykonawcy nie załączą bezpośrednio do oferty wezwać ich do uzupełnienia w trybie 26 ust. 3? Nie jest to dokument, który potwierdza parametry sprzętu, tylko umożliwia wykonanie autoryzowanego przeglądu.

Odpowiedź: Zasadą jest, że wykonawca nie może po złożeniu oferty decydować, ile chciałby otrzymać punktów. Tym samym z oferty musi wynikać, czy wykonawca autoryzacje tę posiada. Jeżeli przyznawane są punkty na podstawie informacji wskazanej w formularzu oferty, wówczas być może ten dokument nie byłby potrzebny.


Pytanie: Kiedy w przetargu nieograniczonym, przewidując procedurę odwróconą z art. 24 aa zamawiający na dostawę np. sprzętu komputerowego, laptopów, ma prawo żądać od wykonawców dokumentów przedmiotowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 pzp, np. specyfikacji technicznych, deklaracji CE, wyników testów? Tzn. do oferty czy dopiero na wezwanie z art. 26 ust. 1 pzp?

Odpowiedź: Z oferty powinno wynikać, co wykonawca oferuje - jest to merytoryczna treść oferty, a nie dokument potwierdzający że to co zostało zaoferowane, ma wymagane cechy. Tym samym jeżeli jest to niejako przedmiot zamówienia " z półki", to być może wystarczającym będzie jeżeli wykonawca w treści oferty jednoznacznie wskaże co oferuje (producent, model, nr katalogowy - informacje jednoznacznie identyfikujące co zostało zaoferowane) wraz z oświadczeniem, że spełnia, posiada cechy wskazane w siwz, a na wezwanie do złożenia - opisy potwierdzające że to co zostało zaoferowane, ma wymagane cechy. Jeżeli byłoby coś przygotowywane już specjalnie dla zamawiającego, a zamawiający w treści SIWZ wskazał opis funkcjonalny, wówczas zasadnym by było to już w ofercie. Do oferty również potrzebne są informacje w zakresie kryteriów oceny ofert, czyli jeżeli zamawiający chce oceniać w kryteriach parametry sprzętu - wówczas koniecznym jest wymaganie informacji już w ofercie.Jak zadać pytanie ekspertowi? Wystarczy, że weźmiesz udział w jedno lub dwudniowym szkoleniu ApexNet! Pierwszego dnia otrzymujesz dostęp do EduStrefy na 365 dni, zbierasz punkty za sam udział bądź zalogowanie do systemu i kontaktujesz się z ekspertem poprzez portal, który odpowie na wszystkie pytania zadane w EduStrefie. Zapraszamy!
Link do EduStrefy znajduje się TUTAJ WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH