Czy umowa o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł jest umową w sprawie zamówienia publicznego?

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, przez postępowanie o udzielenie zamówienia, należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu, jednak kończy ona postępowanie o udzielenie zamówienia.

            Biorąc pod uwagę definicję postępowania o udzielenie zamówienia należy stwierdzić, że umowa o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych , nie jest umową w sprawie zamówienia publicznego.

 

Fakultatywna przesłanka wykluczenia – art 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

             Art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może wykluczyć wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

            Powyższa przesłanka odnosi się do należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. Przesłanka posługuje się pojęciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego też wydaje się, że odnosi się ona tylko do umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

            Natomiast umowy o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł nie podlegają reżimowi ustawy Pzp, stąd ich nieprawidłowa realizacja nie powinna stanowić podstawy oceny spełnienia przesłanki wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

            Tak więc umowa o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, nie jest umową w sprawie zamówienia publicznego, stąd prawidłowość jej realizacji nie stanowi podstawy do oceny spełnienia przesłanki wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

            Na koniec warto przytoczyć wyrok KIO (wyrok KIO z 28 marca 2022 r., sygn. akt KIO 665/22) w którym wskazano:  „Wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest dopuszczalne jedynie w przypadku zajścia wszystkich określonych w tym przepisie przesłanek łącznie, a ponadto przesłanki te nie mogą być rozumiane dowolnie” .

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH