KFS – jak uzyskać dofinansowanie w 2022 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) działa od 2014 roku. Jego zadaniem jest dystrybucja publicznych pieniędzy na wsparcie pracowników w podnoszeniu swoich kompetencji. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, fundacji i organów sektora publicznego, a jedynym warunkiem skorzystania z nich jest zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Jak zatem uzyskać dofinansowanie KFS?

Ile środków można uzyskać z KFS?

Każda instytucja może uzyskać dofinansowanie do 15 000zł, a nawet 16 000zł
na rozwój pracownika w zależności od powiatu.

 • Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.
 • W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jakie są kroki, aby pozyskać finansowanie z KFS.

Aby uzyskać finansowanie z KFS pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek do powiatu urzędu pracy. Warto stale śledzić stronę lokalnego PUPu, bo nabory są krótkie. Najczęściej odbywają się w trzech turach – styczeń/luty/, potem czerwiec, a ostatnia tura jest na koniec roku. pozytywne rozpatrzenie wniosku determinuje wybór szkoleń, z których pracownik będzie korzystał.

Firma ApexNet chętnie podpowie, które szkolenia będą dla Państwa najlepsze. Po uzyskaniu dofinansowania podpisują Państwo z urzędem umowę. ApexNet pomoże Państwu w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie – mamy w tym spore doświadczenie 😊  

Warto pamiętać, że każdy Powiatowy Urząd Pracy stosuje własne wnioski i wzory dokumentów, które pracodawca powinien uzupełnić przy staraniu się o dofinansowanie. Warto najpierw odwiedzić stronę urzędu lub skontaktować się telefonicznie.  

W tym roku priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku

Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie i wydatkowanie ich na szkolenia ApexNet.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH