Kim jest zamawiający

Aktem regulującym zasady i procedury udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych.

            W art. 7 pkt 31 ustawy Pzp wskazano, że zamawiającym może być osobę fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania;

            Natomiast w art. 4,5 i 6 ustawy Pzp wymieniono katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp. Są nimi:

zamawiający publiczni
zamawiający sektorowi
zamawiający subsydiowani

Tak więc podmiotem, który prowadzi postępowanie mające na celu zawarcie umowy o zamówienie publiczne, jest zamawiający.

            Zamawiający to podmiot publiczny administracja rządowa czy jednostki samorządu terytorialnego, który kupuje na rynku dostawy, usługi czy roboty budowlane.

            Zamawiającym publicznym będą między innymi:

 • organy władzy publicznej,
 • samorządy oraz sądy,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie,
 • administracja

 

            Natomiast zamawiający sektorowi to podmioty, które są wyodrębniane ze względu na rodzaj wykonywanej działalności na przykład:

 • sprzedaż i produkcja energii,
 • obsługa sieci w zakresie transportu kolejowego,
 • usługi w zakresie gospodarki wodnej

            Ostatnią grupą są zamawiający subsydiowani. Można powiedzieć, że zamawiającymi subsydiowanymi będą ci zamawiający, którzy nie są zamawiającymi publicznymi oraz sektorowymi.

            Zamawiający subsydiowani będą stosować przepisy ustawy Pzp jeśli wystąpią łącznie następujące okoliczności:

 • ponad 50% wartości zamówienia udzielanego przez ten podmiot jest finansowane z szeroko pojętych środków publicznych,
 • wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne,
 • przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, między innymi w zakresie: inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

            Warto również wspomnieć o podmiocie, który jest również zamawiającym lecz spełnia jeszcze dodatkowe kryteria dotyczące prowadzonej przez niego działalności, a mianowicie centralny zamawiający.

Centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie na rzecz innych zamawiających lub odsprzedaje zamówione usługi innym zamawiającym

            Centralny zamawiający ponosi samodzielnie odpowiedzialność za zgodność z przepisami Pzp przeprowadzanych przez siebie postępowań czy  konkursów oraz udzielanie zamówień.

            Usługi, które świadczy centralny zamawiający dotyczą:

 • przygotowania i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz na zawarciu umowy na dostawy lub usługi oraz odsprzedaży tych produktów lub usług innym zamawiającym – w opisanym przypadku nabywanie produktów lub usług przez innych zamawiających odbywa się na podstawie umowy zawartej z centralnym zamawiającym bez zastosowania ustawy Pzp;
 • udzielaniu zamówień publicznych lub zawieraniu umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi na rzecz zamawiających – w takim przypadku zamawiający mogą nabywać roboty budowlane, dostawy lub usługi:
 • w drodze zamówień udzielanych przez centralnego zamawiającego,
 • za pomocą dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez centralnego zamawiającego, o ile centralny zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, że z obsługiwanego przez niego dynamicznego systemu zakupów będą mogli korzystać inni zamawiający,
 • udzielając zamówień realizacyjnych na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego i na zasadach w niej zawartych;
 • prowadzeniu działalności w zakresie wykonywania pomocniczych działań zakupowych, obejmujących:
 • zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych;
 • doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu;
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Przepisy dotyczące zamawiającego centralnego wskazane są w art. 44-50 ustawy Pzp.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH